15mars

Regional dag i Sandviken 15 mars – med fokus på friskfaktorer

Regional dagFysiskt
Genomfördes 15 mars 2023

Dagen riktar sig till dig inom kommun- och regionsektorn som arbetar med personal-, arbetsmiljö-, eller försäkringsfrågor. Du kan vara chef, ha personalansvar, vara fackligt förtroendevald, skydds­ombud eller liknande.

Det går inte längre att anmäla sig till detta event.

Din personliga e-postadress måste anges i anmälan. Om du är förhindrad att delta kan du överlåta din plats åt en kollega.

Antalet platser är begränsat.  

Dagen består av både gemensamma och valbara seminarier. I anmälan anger du vilka valbara seminarier som du vill lyssna till. Du deltar kostnadsfritt.

Afa Försäkring ersätter inte logi- eller resekostnader.

Dagens program

Välfärdens arbetsmiljöutmaning – ett partsgemensamt uppdrag

Välfärden står inför omfattande utmaningar med stor påverkan på arbetsmiljön. Det gäller inte minst kompetensförsörjningen. Fack och arbetsgivare är överens om en satsning på friskfaktorer för att främja friska, hållbara och attraktiva arbetsplatser. Elisabet Mossberg, Sveriges Lärare och Christin Granberg, SKR berättar om den partsgemensamma avsikten och de olika initiativen.

Introduktion till friskfaktorer

Forskning visar att arbetsplatser med låg och stabil sjukfrånvaro ofta kännetecknas av väl utvecklade så kallade friskfaktorer. När det finns organisatoriska förutsättningar för att friskfaktorer fungerar väl i vardagen når man lättare verksamhetens mål. Ett arbetssätt för det har tagits fram och kommer att presenteras av Suntarbetslivs resursteam som de senaste åren genomfört 55 uppdrag i kommuner, regioner och kommunala företag. Flera av seminarierna under dagen är sedan en fördjupning inom några friskfaktorer.

A – KIA

KIA-systemet är ett webbaserat system som stödjer det systematiska arbetet med att rapportera, följa upp och åtgärda händelser i er organisation. Man kan även genomföra skyddsronder med hjälp av checklistor. Lyssna på en representant från Afa Försäkring, som presenterar och berättar mer om hur systemet fungerar.

B – SAM i vardagen

Ett aktivt systematiskt arbetsmiljö­arbete (SAM) i vardagen är en friskfaktor. När det är stark i en organisation förbättras verksamheten ständigt genom dialog och samverkan. Men arbetsmiljö­arbete kan också upplevas komplext och omfattande. Många vet vad som ska göras men inte riktigt hur. ​

Nu finns ”SAM-verkstan” att ta stöd i. Det är chefens och skydds­ombudets gemensamma verktyg. Här kan de tillsammans med medarbetarna jobba praktiskt med olika aktiviteter för att stärka sitt arbetsmiljö­arbete. Medverkande från Suntarbetsliv berättar hur det fungerar och du som deltar får också prova själv.​

C – Livslångt lärande för individ och organisation

Från den 1 oktober 2022 gäller ett nytt kompetens- och omställningsavtal. Avtalet ger möjligheter för arbetsgivare att kompetensutveckla sina medarbetare och att få stöd av Omställningsfonden i det strategiska arbetet med kompetensförsörjning. Samtidigt stärker det nya avtalet individernas möjligheter till livslångt lärande genom både karriär- och studiestöd. Representanter från Omställningsfonden berättar om hur omställningsavtalet KOM-KR kan användas på bästa sätt.

D – Tidiga insatser kan förebygga sjukfrånvaro

Att söka arbetslivsinriktat rehabiliterings­stöd för att förebygga sjukfrånvaro skapar hållbarhet för både arbetstagare och arbetsplats. Afa Försäkring berättar om hur rehabiliterings­stödet fungerar och vad arbetsgivaren kan få ekonomiskt stöd för.

Suntarbetsliv berättar om sitt digitala verktyg Prehabguiden som ger stöd i hela
processen med att arbeta främjande och förebyggande med arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering.

E – Närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap

Ett ledarskap präglat av tillgänglighet och tydlighet där man inspirerar och visar vägen är en friskfaktor. Det handlar inte om en chefs personliga egenskaper utan om vilka förutsättningar organisationen ger. I det här seminariet får du veta hur man kan arbeta på ett sätt som ger chefer god arbetsmiljö och bra förutsättningar att utföra sitt uppdrag.

Representanter från Suntarbetsliv ger exempel på hur andra har gjort och vilka stöd som finns för att stärka denna friskfaktor.

F – Hållbara arbetssätt för breddad rekrytering

Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för att hålla hög kvalitet inom vård och omsorg. Genom att erbjuda kompetensutveckling och skapa språkutvecklande arbetsplatser kan personer som står utanför arbets­marknaden idag bidra med efterfrågad kompetens imorgon. Hör representanter från Östersunds kommun berätta om hur de skapar fler vägar in i ordinarie verksamhet, med Inkluderingssamordnare som skräddarsyr stöd för individ, chef och arbetsplats, samt Språkutvecklingsstrateg som arbetar med stöd till både medarbetare och arbetsplatser.

G – Samverkan och friskfaktorer bidrar till en bättre arbetsmiljö

Samverkan är viktig för att chef och medarbetare ska få en gemensam bild av hur verksamhet och arbetsplats kan utvecklas på bästa sätt. Både arbetsgivare och medarbetare kan bidra med kompetens och erfarenheter. För att få till en bra samverkan kan arbetet med friskfaktorer stärka samverkan likväl som samverkan stärker friskfaktorer. Genom att teckna ett lokalt samverkansavtal säkerställs struktur och former för delaktighet och inflytande. Hör om avtalets potential som grund för bättre arbetsmiljö. Seminariet blir extra värdefullt om arbetsgivare, fack- och skydds­ombud deltar tillsammans.

Försäkringsvär(l)den

Håkan Svärdman, Folksam, har mångårig erfarenhet av det svenska försäkringssystemet och få personer har en bredare kunskap om lagstadgade och kollektiv­avtalade för­säkring­ar.
Under hösten 2022 kom Håkan ut med boken ”Försäkringsvär(l)den”, som är en guide i försäkringarnas historia, nutid och framtid. Ett stort utrymme i boken ägnas åt social­försäkringar och kollektiv­avtalade för­säkring­ar och inte minst om alla de människor vars vardag blev tryggare i takt med att systemen byggdes ut. Vid detta seminarium delar Håkan med sig av sin kunskap och bokens innehåll.

Här hittar du dagens presentationer

10 filer

Tid och plats

Datum: Onsdag den 15 mars kl. 09.00 -16.00
Tid: Registrering med kaffe och smörgås från klockan 08.30, programmet startar 09.00. Inledning av Helena Danielsson och Per Winberg, Afa Försäkring. Vi bjuder även på lunch och eftermiddagskaffe och beräknar avsluta 16.00.
Plats: Folkets hus Sandviken (Kulturcentrum), Köpmangatan 5-7. 

Har du frågor kan du mejla, eller vända dig till kontaktpersonerna nedan.

Frågor? Kontakta oss!

Per Winberg

08-696 49 20

Helena Danielsson

08-696 43 53

Drivs på uppdrag av

Sveriges Kommuner och Regioner logotyp
Akademikeraliansen logotyp
Kommunal logotyp
Offentliganställdas Förhandlingsråd