Möte på kontor

Foto: Johnér Bildbyrå

26nov

Ny i yrket – vikten av en bra introduktion på jobbet

SeminariumDigitalt
Genomfördes 26 november 2020

Inskolning, utbildningsaktiviteter och delat ansvar är exempel på insatser som kan minska stressen och främja lärandet för nyanställda. Det berättade forskaren Petter Gustavsson den 26 november vid ett digitalt seminarium anordnat av Afa För­säkring.

– Den första tiden på en ny arbetsplats är en period av intensivt lärande. Det kan också vara en tid förknippad med stress. Det är en typ av stress som kan ge energi och främja lärande, men det finns en risk att den leder till brist på återhämtning och sämre inlärning, sa Petter Gustavsson, professor i psykologi vid Karolinska Institutet.

– Det här har arbetsgivare uppmärksammat och använder därför olika introduktionsinsatser för att minska stressen, maximera lärandet och hjälpa de nya att integreras. Vi har studerat vilka utmaningar personer som är nya i arbetslivet har under det första året efter en högskoleutbildning med yrkesinriktning.

Petter Gustavssons forsknings­projekt Nya professionella ingick i Afa Försäkrings FoU-program Hållbart arbetsliv och avslutades i våras. I projektet medverkade 322 nyutbildade jurister, läkare, sjuksköterskor, lärare och socionomer. Gemensamt för deltagarna var att de var nya i yrken med höga emotionella krav, så kallade kontaktyrken, i offentlig sektor.

– Vi såg att man som ny i arbetslivet ofta möts av tre utmaningar, som vi har kallat Nyhetens obehag. Den första är att man lätt blir överbelastad av information. Den andra att man kan känna sig osäker på sin kompetens och vara rädd för att ställa frågor och den tredje att man ofta känner sig ensam. Det här är saker som oftast går över ganska snabbt, men de kan också förlänga den här tiden av nyhetens obehag, sa Petter Gustavsson.

Introduktionsinsatser för nyanställda i offentlig sektor

Petter Gustavsson och hans kollegor gjorde en kartläggning av introduktionsinsatser för nyanställda i offentlig sektor. De fyra vanligaste insatserna var rollrelaterat stöd, uppgiftsrelaterat stöd, strukturellt stöd och relationsrelaterat stöd. De flesta av projektdeltagarna fick som nyanställda ta del av flera av dessa insatser.

– Det visade sig att de som etablerade sig snabbast på den nya arbetsplatsen hade fått strukturellt stöd i form av inskolning, utbildningsaktiviteter, informations­material och delat ansvar under den första tiden. Vad gäller det uppgiftsrelaterade stödet var de effektivaste insatserna att man fick gå bredvid en erfaren kollega och att man fick hjälp att prioritera bland sina arbetsuppgifter, sa Petter Gustavsson.

– Många av de rollrelaterade insatserna visade sig vara framgångsrika. Till exempel att ha en mentor eller handledare att diskutera arbetsuppgifter med och få återkoppling på sin arbetsprestation av. När det gäller det relationsrelaterade stödet visade det sig att om man fick tid att lära känna sina nya kollegor så innebar det att man snabbare etablerade sig. Vår slutsats är att de här fyra introduktionsinsatserna bidrar till en bra start och en lyckad etablering i kontaktyrken.

Introduktionsverktyg och webbutbildning för nyanställda i industrin

Nathalie Robert Edgar, projektledare på Prevent, inledde med att tipsa om webbverktyget Introduktionsguiden. Med hjälp av det kan arbetsgivare skapa ett introduktionsprogram och anpassa det för en specifik arbetsplats. Därefter presenterade hon webbutbildningen Ny i industrin.

– Det är jätteviktigt med en strukturerad introduktion för att man ska känna sig välkommen på det nya jobbet. Lika viktigt är det att gå igenom arbetsmiljöfrågor på den nya arbetsplatsen. Vi har tagit fram en webbutbildning för unga nyanställda i industrin som fokuserar på arbetsmiljön och hur man kan jobba säkert, sa hon.

– Vårt mål har varit att göra en lättillgänglig utbildning som ska fungera som en del i ett introduktionsprogram och öka riskmedvetenheten hos de som är nya i industrin. Utbildningen är ett verktyg för arbetsgivaren som både ökar nyanställdas medvetenhet om arbetsmiljöfrågor och ger en positiv bild av industrin. Alla Prevents verktyg och webbutbildningar finns på vår webbplats prevent.se.

Text: Adam Fredholm

Läs mer

Här kan du ladda ner rapporten för forskningsprojektet Nya professionella.

Här hittar du Prevents webbutbildning Ny i industrin.

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Varje år finansierar Afa För­säkring forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med cirka 150 miljoner kronor.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.