Par som håller handen vid fikabord

Foto: Johnér Bildbyrå

28aug

Forskning: Arbetsmiljö- och patientsäkerhet vid hemsjukvård

SeminariumDigitalt
Genomfördes 28 augusti 2020

Brister i arbetsmiljön vid hemsjukvård riskerar att påverka patienternas säkerhet. Kan man samordna arbetsmiljö­arbetet och arbetet med patientsäkerhet kan vården i hemmet bli tryggare och mer effektiv. Det visar forskning som presenterades den 28 augusti vid ett digitalt seminarium anordnat av Afa För­säkring.

– Om hemsjukvården är underbemannad, har dåligt anpassade arbetsscheman eller bristfällig kompetens så ökar risken för att till exempel hygienrutiner inte följs. Med andra ord så påverkar förutsättningar i arbetsmiljön patientsäkerheten, sa Sanny Shamoun, doktor i psykologi och arbetsmiljöforskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

– Det finns många likheter i det systematiska arbetet med arbetsmiljö respektive patientsäkerhet. Bland annat att riskbedömning ska göras, att åtgärds- och handlingsplaner ska upprättas och att avvikelser, händelser, tillbud och olycksfall ska utredas. Utifrån dessa likheter bör det gå att utveckla system och integrerade arbetssätt så att resurserna används mer effektivt.

Arbetsmiljö och patientsäkerhet – två sidor av samma mynt

Sanny Shamoun har, i ett forsknings­projekt finansierat av Afa För­säkring, undersökt möjligheter och hinder för att integrera arbetet med arbetsmiljö och patientsäkerhet i hemsjukvården. Intervjuer med personal och besök i tre kommuner visade att man använder flera olika system för att leda arbetet med säkerhet, kvalitet och arbetsmiljö. Samtidigt har man andra system för journaler och hantering av avvikelser.

– I kommunerna kände man igen att arbetsmiljö och patientsäkerhet är två sidor av samma mynt. Men man jobbar mycket i så kallade stuprör och de båda frågorna hanteras utan koppling till varandra. Man har ofta fokus på patientsäkerhet och då kommer arbetsmiljöfrågor i andra hand, sa Sanny Shamoun.

– Igenkänningen av myntets båda sidor gör att förutsättningarna är goda för att få till en integrering av arbetsmiljö- och patientsäkerhetsarbetet. Kan man ha ett ledningssystem för det systematiska arbetet och ett helhetsperspektiv så skulle det på ett naturligt sätt inkludera de båda områdena. Man skulle också behöva ha ett rapporteringssystem för avvikelser. Idag rapporterar man arbetsmiljö i ett system och patientsäkerhet i ett annat.

Webbinariet lockade 85 åhörare och avslutades med en frågestund. För att ta del av det inspelade webbinariet – klicka på bilden nedan.

Stöd för systematiskt arbete med arbetsmiljö och patientsäkerhet

Sanny Shamoun tipsade om SKR:s vägledning Nationellt ramverk för patientsäkerhet. Du hittar vägledningen på SKR:s webbplats.

Hon gav också tips om Gröna korset, en metod för medarbetare i sjukvården att identifiera risker och vårdskador i realtid, som kan användas som underlag för systematiskt förbättringsarbete. Mer information om Gröna korset finns på Södra Älvsborgs sjukhus webbplats.

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Varje år finansierar Afa För­säkring forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med cirka 150 miljoner kronor.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.