24jan

Skiftarbetare löper större risk att drabbas av prostatacancer

SeminariumFysiskt
Genomfördes 24 januari 2017

Arbetet påverkar uppkomsten av cancer i prostatan och störst är risken för skiftarbetare, piloter och i yrken med helkroppsvibrationer. Det visar en ny kunskapsöversikt om kopplingen mellan arbetsmiljö och prostatacancer som Anders Knutsson, professor i folkhälsovetenskap, presenterade vid ett seminarium på AFA För­säkring.

– Prostatacancer är som ni vet den vanligaste cancerformen bland män. Risken att drabbas ökar med åldern. Sjukdomen är ovanlig före 50 års ålder och uppstår i genomsnitt vid 73 år, sa Anders Knutsson, professor emeritus vid Mittuniversitetet.

– Många som dör av annat har prostatacancer utan att veta om det. Ett tidigt symtom är att man får problem med att kasta vatten. Men det går inte konstatera cancern bara utifrån symtom, det krävs att man gör en prostatabiopsi.

Anders Knutsson har tillsammans med Srmena Krstev, arbetsmiljöforskare i Belgrad, ägnat två och ett halvt år åt att sammanställa forskningsartiklar om yrkets betydelse för uppkomst av prostatacancer. Deras analys av materialet visar att personer som utvecklar cancern ofta exponeras för flera olika risker. Det gör det svårt att peka på en enskild risk i ett visst yrke.

– Forskningen har hittills inte lyckats identifiera så många riskfaktorer. Man vet att ärftlighet har stor betydelse och att män från Afrika och Karibien löper större risk än kaukasier. En del studier visar att fetma, brist på fysisk aktivitet och omgivning och miljö påverkar risken att få prostatacancer.

Ökad risk vid nattskift och arbete med vibrerande maskiner

Anders Knutsson berättade att forskarvärldens intresse för kopplingen mellan yrke och prostatacancer började med att det kom rapporter i USA om att bönder särskilt ofta utvecklade sjukdomen. Kunskapsöversikten som han och hans kollega nu ger ut är baserad på 147 artiklar, varav 72 stycken beskrev cancerrisken vid jordbruksarbete. 61 artiklar handlade om risken vid arbete med bekämpningsmedel. Men trots det stora antalet artiklar om dessa yrkesområden är det inte där det visar sig att risken är störst.

– Vi fann att risken att drabbas av prostatacancer är högst vid skiftarbete. Resultatet av våra analyser visar att skiftarbetare har en riskökning på 25 procent, sa Anders Knutsson.

– Andra yrkesgrupper med förhöjd risk är arbeten där man utsätts för helkroppsvibrationer och pilotyrket. För kabinpersonal är risken däremot inte fullt lika hög. Det har diskuterats mycket om det kan bero på att piloter utsätts för kosmisk strålning när de flyger plan och att de inte har samma möjligheter att sova eller blunda under ett arbetspass som övrig flygpersonal.

Statistik från AFA Försäkrings databas

Medverkade på seminariet gjorde också Anna Weigelt, chef för analysenheten på AFA För­säkring. Hon berättade att statistiken i AFA Försäkrings skadedatabas är begränsad när det gäller prostatacancer. Det beror på att runt hälften av de som insjuknar är över 70 år, då har man lämnat yrkeslivet och har inte längre en kollektiv­avtalad för­säkring via arbetet.

– Det vi kan se i statistiken är att 300 sjukfall per år för män i arbetsför ålder beror på malign tumör i prostatan. Den yrkesgrupp som oftast drabbas är metallarbetare. Anledningen till att det ser ut så är att det är den vanligaste yrkesgruppen i vår databas, sa Anna Weigelt, och visade ett stapeldiagram med nya sjukfall relaterade till prostatacancer under åren 2006 till 2015.

– Som ni kan se var det en topp 2009 med 350 fall. Det kan bero på att många män undersökte sig i samband med Mustaschkampen, Cancerfondens satsning på att bekämpa prostatacancer.

Text och foto: Adam Fredholm

Kunskapsöversikten Arbetsmiljö och prostatacancer

Kunskapsöversikten Arbetsmiljö och prostatacancer ges ut som en publikation i den vetenskapliga skriftserien Arbete och Hälsa.

Länk till publikationen Arbetsmiljö och prostatacancer

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Varje år finansierar Afa För­säkring forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med cirka 150 miljoner kronor.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.