AFA Försäkring satsar drygt nio miljoner på kunskapsöversikter inom arbets- och miljömedicin

AFA Försäkring fortsätter sin satsning på systematiska sammanställningar av kunskapsläget inom arbets- och miljömedicin. Kjell Torén, professor vid Göteborgs universitet, får förlängt uppdrag att leda arbetet att ta fram rapporterna.

2016-06-22

AFA Försäkringhar sedan tidigare satsat omkring sex miljoner kronor på sammanställningarna, vilket hittills lett till en rad rapporter om kunskapsläget om olika sjukdomar och deras relation till arbete och faktorer i arbetsmiljön. Projektet förnyas nu, när AFA Försäkringsatsar ytterligare nio miljoner kronor på projektet.

Kunskapsöversikterna fyller flera syften, berättar Kjell Torén:

– Dels handlar det om att sprida kunskap till arbetsmarknadens parter om vad vi faktiskt vet om sambanden mellan arbete, miljö och sjukdom, vilken ger grund för försäkringsmedicinska bedömningar. Rapporterna visar också vilka områden inom arbetsmiljöarbetet som borde prioriteras för att förebygga sjukdomar. Dessutom blir kunskapsluckorna tydliga, så att forskningsfinansiärer ser vilka områden som behöver beforskas mer.

Bedömer riskerna

För varje kunskapsöversikt anlitas två experter på området som gör en systematisk genomgång av de vetenskapliga publikationer som finns, både experimentella studier som klargör mekanismer bakom sjukdomssambanden och epidemiologiska studier som visar på statistiska samband mellan sjukdom och miljö på befolkningsnivå. Rapporten resulterar i en samlad riskbedömning.

– Rapporterna svarar inte ja eller nej på frågan om något är farligt eller inte, istället ger de en samlad bild av hur farligt det är att till exempel arbeta med vibrerande verktyg. Vibrerande verktyg måste användas för vissa arbeten, och då behöver man veta om risknivån för dessa är acceptabel, förklarar Kjell Torén.

Rapporterna bedöms med peer review-förfarande, och publiceras Arbete och Hälsa samt i  internationella vetenskapliga tidskrifter.

Ett brett samarbete

Kjell Torén är ordförande i den arbetsgrupp som ansvarar för kunskapsöversikterna, där även Maria Albin, professor i arbets- och miljömedicin på Karolinska Institutet och Bengt Järvholm, professor i yrkesmedicin vid Umeå universitet, ingår. Projektet har också en styrgrupp, där arbetsmarknadens parter LO, PTK och Svenskt Näringsliv är representerade. Styrgruppen och arbetsgruppen avgör gemensamt vilka sjukdomar som ska avhandlas i kunskapsöversikterna.

Hittills har nio kunskapsöversikter publicerats, och ytterligare några beräknas bli klara den närmsta tiden. Eftersom kunskapen hela tiden ökar räknar Kjell Torén med att några av de rapporter som publicerats kan behövas göras om för att vara aktuella.

Den rapport som beskriver hur diabetes förhåller sig till arbetsförmågan har hittills varit en av de mest efterfrågade kunskapsöversikterna från projektet och denna rapport fått vid spridning. En annan rapport slår fast att arbete med bekämpningsmedel signifikant ökar risken att få Parkinsons sjukdom:

– Den kunskapsöversikten visar tydligt att pesticider ökar risken för Parkinsons sjukdom med 70 procent, vilket bekräftas både epidemiologiskt och mekanistiskt. Där behöver vi inte mer kunskap, där är det åtgärder som gäller, konstaterar Kjell Torén.