Exempel på ersättning föräldrapenningtillägg (FPT)

*Tillägget beräknas per dag och utgör en trehundrasextiofemtedel av föräldrapenningunderlaget. Avrundning görs därför på varje dag och inte på totalsumman. Tillägget beräknas proportionellt i förhållande till föräldrapenningen och tar du t.ex. ut halv föräldrapenning får du både halv föräldrapenning och halvt föräldrapenningtillägg.

Bra att veta

  • Tillägget ges för en sammanhängande ledighet i samband med barns födelse eller adoption.
  • Ersättningen motsvarar 10 procent av inkomsten upp till 10 prisbasbelopp. För lönedelar över 10 prisbasbelopp motsvarar ersättningen 90 procent.
  • Du ska ha varit anställd i minst 12 månader innan barnets födelse eller adoption. Du får även räkna anställningstid hos tidigare arbetsgivare som också har försäkringen.
  • Ersättningen betalas under högst 60 dagar om du varit anställd i minst 12 månader och under högst 180 dagar om du varit anställd i minst 24 månader.
  • Varje försäkrad förälder kan få ersättning för högst 180 dagar var i samband med barns födelse eller adoption (tvillingfödsel ger inte dubbla antalet dagar).
  • Du ansöker själv om ersättning från Afa Försäkring.
  • Om du ansöker om föräldrapenningtillägg betalas automatiskt premien till din tjänstepension för samma period (premiebefrielseförsäkring).