Hot, våld och rån

Om du har varit utsatt för hot, våld eller rån på jobbet kan du ha rätt till ersättning från Arbetsskadeförsäkringen (TFA, TFA-KL, PSA). Försäkringen gäller även under färd till och från din arbetsplats.

Det är olika ersättning beroende på vilken grupp du tillhör:

Du som är privat eller kooperativt anställd kan har rätt till ersättning för:

Sjukskrivning 

Du kan få ersättning för inkomstförlust från dag 1 vid olycksfall i arbetet.

Kostnader

Du kan få ersättning för kostnader, till exempel för läkarvård, läkemedel och sjukgymnastik

Sveda och värk                                             

Du som är privat anställd kan få ersättning för sveda och värk vid olycksfall i arbetet och färdolycksfall om du varit sjukskriven i mer än 30 dagar totalt.

Du som är kooperativt anställd kan få ersättning för sveda och värk även om du inte varit sjukskriven i mer än 30 dagar totalt.

 

Bestående besvär                                                     

Du kan få ersättning för bestående fysiska och psykiska besvär, dvs medicinsk invaliditet, till exempel om du inte kan böja ett knä, har problem med att lyfta eller har viss smärta.

 

Du som är anställd inom kommuner och regioner, Svenska kyrkan eller vissa kommunala bolag kan ha rätt till ersättning för: 

 

Sjukskrivning

Om du utsatts för våld, misshandel eller ett så allvarligt hot att det kan jämställas med våld kan du få ersättning för inkomstbortfallet från dag 1.


Kostnader

Om du utsatts för våld, misshandel eller ett så allvarligt hot att det kan jämställas med våld kan ersättning lämnas för kostnader som har uppkommit till följd av skadan.  

Sveda och värk

Du kan få ersättning för sveda och värk vid olycksfall i arbetet och färdolycksfall om du varit sjukskriven i mer än 30 dagar totalt.

 

Bestående besvär

Du kan få ersättning för bestående fysiska och psykiska besvär, dvs medicinsk invaliditet, till exempel om du inte kan böja ett knä, har problem med att lyfta eller har viss smärta.

 

Du som är statligt anställd kan har rätt till ersättning för:

 

Sjukskrivning

Om du utsatts för våld, misshandel eller ett så allvarligt hot att det kan jämställas med våld kan du få ersättning för inkomstbortfallet.

 

Kostnader

Om du utsatts för våld, misshandel eller ett så allvarligt hot att det kan jämställas med våld kan du få ersättning för kostnader som har uppkommit till följd av skadan.

 

Sveda och värk

Du kan ha rätt till skattefri ersättning om du på grund av skadan har varit sjukskriven minst 30 dagar. Om du har varit utsatt för våld eller misshandel kan du ha rätt till ersättning för sveda och värk utan att du har varit sjukskriven.

 

Bestående besvär

Du kan få ersättning för bestående fysiska och psykiska besvär, dvs medicinsk invaliditet, till exempel om du inte kan böja ett knä, har problem med att lyfta eller har viss smärta.

När du anmäler till oss, skicka med:

  • kopia av läkarintyg (om du har varit sjukskriven)
  • din egen beskrivning av händelsen 
  • en skiss över lokalen (när det är fler personer inblandade) som visar var personalen och gärningsperson/er befann sig
  • kopia av polisanmälan och eventuell dom från till exempel tingsrätten

 

Så här tar vi hand om din anmälan

  1. En handläggare går igenom de inskickade handlingarna. 
  2. Antingen kan handläggaren ta ett beslut direkt eller så går du och handläggaren via telefon igenom vad som har hänt. Du kan då komplettera anmälan med mer information om till exempel händelseförloppet, eventuell behandling och sjukskrivning. 
  3. Vi kan även behöva komplettera med kopia av kvitton, läkarintyg eller annan medicinsk dokumentation.
  4. Om du på grund av skadan fortfarande har besvär efter 2 år gör vi en invaliditetsbedömning.

 

Skicka in en anmälan