Frågor och svar om arbetsskadeförsäkring

Allmänna försäkringsfrågor

Om din arbetsgivare har arbetsskadeförsäkringen, eller är skyldig att teckna försäkring hos oss, kan du få ersättning. Det beror också på vad det är för skada du har råkat ut för.

Alla som jobbar hos en arbetsgivare som har kollektivavtal har minst en av våra försäkringar. Arbetsgivare som inte har kollektivavtal kan också teckna försäkringar för sina anställda.
Arbetsskadeförsäkringen gäller för dig som är något av följande:

 • privat anställd
 • kooperativt anställd
 • arbetar inom kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag
 • är anställd hos en arbetsgivare som har tecknat försäkringen
 • företagare som har tecknat egen försäkring
 • anställd inom staten

Om du är osäker på om du tillhör någon av grupperna kan du fråga:

Nej, försäkringen gäller även för anställda som inte är med i facket.

Ett olycksfall i arbetet har orsakats av en kortvarig, ovanlig, plötslig och oväntad händelse. Exempel: du ramlar från en stege och bryter benet, skär dig på en kniv eller liknande.

En arbetssjukdom har orsakats av något i arbetsmiljön som är skadligt för hälsan, till exempel buller, kemiska ämnen, vibrationer eller tungt och ensidigt arbete.

Ett färdolycksfall är en olycka som inträffar på väg till eller från arbetet. Exempel: du halkar, snubblar eller cyklar omkull.

Med trafikskada menas att ett fordon (som ska vara trafikförsäkrat) är inblandat i olyckan.

Arbetsskadeförsäkringen gäller inte när ett fordon är inblandat i färdolycksfallet. Olyckan ska då anmälas till det försäkringsbolag där fordonet är försäkrat och även till oss (vår sjukförsäkring), om sjukförsäkringen gäller för dig.

En trafikolycka som inträffar i arbetet till exempel under tjänsteresa, är detsamma som ett olycksfall i arbetet.

Särskilda regler gäller för olycksfall där ett motordrivet fordon är inblandat (till exempel bil, buss eller moped). Då gäller även trafikskadelagen.

Arbetsskadeförsäkringen gäller om:

 • olyckan inträffar när du färdas i tjänsten.
  Du kan antingen få ersättning från trafikförsäkringsbolaget eller från oss. Ersättningen från trafikförsäkringsbolaget är ofta mer förmånlig. Därför är det viktigt att du också anmäler skadan till trafikförsäkringsbolaget.

Arbetsskadeförsäkringen gäller inte om:

 • olyckan inträffar under färd till eller från arbetet med ett motordrivet fordon inblandat.

En arbetssjukdom beror på att du har utsatts för något skadligt i arbetsmiljön som påverkar din fysiska eller psykiska hälsa.

Exempel på skadliga faktorer:

 • tungt arbete eller olämpliga arbetsställningar som kan orsaka rygg- eller ledbesvär
 • ensidigt arbete som kan orsaka muskel- och senskador
 • farliga ämnen som kan orsaka eksem, allergier, luftvägsbesvär och cancer
 • psykiskt påfrestande arbetsförhållanden som kan orsaka psykiska besvär eller psykosomatiska sjukdomar som exempelvis magsår eller hjärtbesvär
 • vibrationer som kan skada blodkärl, nerver och leder
 • buller som kan orsaka hörselskador

För att en arbetssjukdom ska ge ersättning från arbetsskadeförsäkringen måste den vara godkänd av Försäkringskassan eller finnas i ILO-förteckningen av arbetssjukdomar. Besvären måste också vara kvar i minst 180 dagar efter den dag då sjukdomen visade sig.

I förteckningen finns bland annat följande sjukdomar:

 • hörselnedsättning orsakad av buller
 • eksem
 • astma
 • sjukdomar orsakade av vissa farliga ämnen
 • smittsamma sjukdomar under särskilda förutsättningar

Till ILO-förteckningen

ILO-förteckningen är en lista över yrkessjukdomar som är skapad av ILO - International labour Organization (Internationella arbetsorganisationen). Se hela ILO-förteckningen.

Numera krävs inte att vållande måste visas för att ersättning för inkomstförlust och sveda och värk ska kunna utgå vid arbetssjukdom. Men under vissa perioder som framgår nedan så krävdes ett visat vållande.

För dig som är anställd inom kommun, landsting, region och Svenska kyrkan
Visat vållande krävs om du har en arbetssjukdom med visandedag under perioden 1 maj 2001 till och med den 31 december 2012.

För dig som är statligt anställd
Visat vållande krävs om arbetssjukdom har godkänts av Försäkringskassan eller då Afa Försäkring godkänt arbetssjukdom utifrån ILO-konventionen tabell 1 under perioden 1 maj 2001 till och med den 30 september 2017.

För dig som är kooperativt anställd
Visat vållande krävs om du har en arbetssjukdom med visandedag under perioden 1 maj 2001 till och med den 31 december 2018.

För dig som är privatanställd
Visat vållande krävs om du har en arbetssjukdom med visandedag under perioden 1 maj 2001 till och med den 31 december 2020.

För att visa vållande
Om arbetssjukdomen är godkänd av Försäkringskassan eller då Afa Försäkring godkänt arbetssjukdom utifrån ILO-konventionen tabell 1 kan vållande prövas. Du som har drabbats och fått din arbetssjukdom godkänd ska fylla i blanketten Utredningsunderlag för vållande - arbetssjukdom.  I blanketten ska du ange orsaken till att du har drabbats av arbetssjukdomen. Din arbetsgivare ska lämna sina synpunkter på orsakerna till arbetssjukdomen. Blanketten skickar du sedan till Afa Försäkring, 106 27 Stockholm.

Vållandenämnden prövar sedan ditt ärende. Anser Vållandenämnden att arbetsgivaren har vållat arbetssjukdomen, har du rätt till ersättning för inkomstförlust och sveda och värk när du är sjukskriven. Du kan läsa mer i detta faktablad. 

Nej, genom vår arbetsskadeförsäkring får du ersättning som ska motsvara ett skadestånd.

En arbetsskada ska vara en personskada. Den ska ha uppkommit genom ett olycksfall i arbetet, eller genom ett färdolycksfall, eller genom en arbetssjukdom eller smittsam sjukdom i vissa fall.

Försäkringen använder samma olycksfallsbegrepp som i den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen som Försäkringskassan har hand om. En händelse betraktas som ett olycksfall om händelseförloppet varit relativt kortvarigt och inneburit något som i viss mån varit ovanligt och oförutsett.

Ja, det räknas som ett olycksfall i arbetet. Du som drabbas av en sådan personskada kan ha rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen om du har varit direkt hotad eller utsatt och om skadan är godkänd av oss. Då kan vi lämna ersättning för inkomstförlust, kostnader och sveda och värk.

Du behöver inte betala skatt om du får ersättning för kostnadersveda och värk eller medicinsk invaliditet.
Du betalar skatt om du får ersättning för inkomstförlust och dröjsmålsränta. Vi gör skatteavdrag med 30 procent och och redovisar ersättningen till Skatteverket varje månad.

Med dagens teknik kan många arbetsuppgifter utföras på distans, det vill säga utanför arbetsplatsen och arbetsområdet, till exempel i det egna hemmet. Till skillnad från arbete på arbetsplatsen krävs att olycksfallet har ett direkt samband med det arbete du ska utföra.

Se exempel på vad som kan räknas som arbetsskada i hemmet

Anmälan

Ja, det är viktigt att göra en anmälan, eftersom du kan få ersättning för:

 • Kostnader som uppstått i samband med skadan
 • ärr
 • kvarstående besvär, exempelvis känselbortfall eller rörelseinskränkning

Tänk på att spara dina kvitton.

Du kan antingen anmäla direkt här på vår hemsida eller genom att skick in en blankett.

Anmäl arbetsskada här

Anmälningsblankett hittar du här

Mitt ärende

Skicka alltid kopior av dina läkarintyg. Du behöver inte skicka kopior av kvitton men spara dem ifall vi behöver dem vid ett senare tillfälle. Om du har gjort en anmälan om arbetsskada till Försäkringskassan vill vi också ha en kopia av den anmälan.

Du kan få ersättning för bestående fysiska och psykiska besvär, dvs medicinsk invaliditet, till exempel om du inte kan böja ett knä, har problem med att lyfta eller har viss smärta. Detta görs tidigast 18 månader efter att du återgått i arbete.

Till Trafikskadenämndens ersättningstabell

Ersättning vid olycksfall

För dig som är privat anställd samt anställd inom kommun, region och Svenska kyrkan

Du kan få ersättning för inkomstförlust från dag 1 vid olycksfall i arbetet. Det räcker med att olycksfallet lett till arbetsoförmåga under del av dag eller mer.

Du kan få ersättning för sveda och värk om du blir sjukskriven längre än 30 dagar.

Om du får bestående invaliditet kan du ha rätt till ersättning för framtida inkomstförlust.

Du kan också få ersättning för kostnader, till exempel läkarvård, läkemedel och sjukgymnastik. Från ersättning för kostnader dras en självrisk på 500 kr för dig som är privat anställd. För att någon betalning ska göras ska det sedan återstå minst 100 kr. Du har ingen självrisk om du arbetar inom kommun, region eller Svenska kyrkan.

För dig som är kooperativt anställd

Du kan få ersättning för inkomstförlust från dag 1 vid olycksfall i arbetet. Det räcker med att olycksfallet lett till arbetsoförmåga under del av dag eller mer.

Du kan också få ersättning för kostnader, till exempel läkarvård, läkemedel och sjukgymnastik. Du kan även få ersättning för sveda och värk.

Om du får bestående invaliditet kan du ha rätt till ersättning för framtida inkomstförlust.

För statligt anställda

Du kan få ersättning för inkomstförlust från dag 1 vid olycksfall i arbetet. Det räcker med att olycksfallet lett till en sjukskrivning under del av dag eller mer.

Du kan också få ersättning för kostnader, till exempel läkarvård, läkemedel och sjukgymnastik. Du kan få ersättning för sveda och värk om du har en sjukledighet som är längre än 30 dagar.

Om du får bestående invaliditet kan du ha rätt till ersättning för framtida inkomstförlust.

Ersättning vid olycksfall under färd

Olycksfall som inträffar under den vanliga direkta färden till eller från arbetet räknas som färdolycksfall. Färden börjar respektive slutar när du passerar tröskeln till den egna bostaden. Två avvikelser godtas dock. Den ena är avvikelse från den direkta färdvägen för att hämta eller lämna barn på förskola. Den andra avvikelsen som accepteras är vid samåkning om samåkningen sker regelbundet och om den valda färdvägen är en för samåkningen naturlig väg. Om du arbetar övertid på arbetsplatsen gäller arbetsskadeförsäkringen (TFA/TFA-KL) men inte om du stannar kvar på arbetsplatsen av privata skäl.

Vid färdskada som omfattas av trafikskadelagen gäller inte TFA/TFA-KL. Sådana skador ska anmälas till det inblandade fordonets trafikförsäkringsbolag.

Du får ingen ersättning för inkomstförlust vid olycksfall under färd på väg till eller från arbetet om du blir sjukskriven. Om du får bestående invaliditet kan du ha rätt till ersättning för framtida inkomstförlust.

Om olyckan innebär att du själv blev skadad och behöver läkarvård kan du få ersättning för:

 • glasögon och liknande
 • skadade kläder och liknande

Skador på din cykel ersätts inte.

Ersättning vid sjukdom

Om den godkänns som arbetssjukdom kan du få ersättning för kostnader, exempelvis läkarvård, läkemedel, sjukgymnastik.

Du får ingen ersättning för inkomstförlust vid arbetssjukdom när du är sjukskriven.
För dig som är anställd inom kommun, region eller Svenska kyrkan och drabbas av arbetssjukdom som visar sig från den 1 januari 2013, lämnas ersättning för inkomstförlust från dag 1.

För dig som är statligt anställd och har en arbetssjukdom godkänd 1 oktober 2017 eller senare kan ersättning för inkomstförlust samt sveda och värk lämnas från dag 1.

Om du inte blir frisk kan du få ersättning:

Om du har en arbetssjukdom som visar sig först efter det att din anställning har upphört kan efterskydd gälla. För att omfattas av efterskydd gäller bland annat att din sjukdom har visat sig innan du fyllt 65 år.

Du ska anmäla det till oss så prövar vi om du kan ha rätt till ytterligare ersättning från oss.

För att det ska räknas som smittsam sjukdom ska besvären vara kvar i minst 180 dagar efter den dag då sjukdomen visade sig, och ha smittat på något av följande sätt:

 • vid ett laboratorium där man arbetar med smittämnet
 • genom arbete på sjukvårdsinrättning genom arbete med behandling, vård eller omhändertagande av smittförande person
 • vid omhänderhavande eller hantering av smittförande djur eller material

I de tre senare fallen måste sjukdomen finnas med i bilagan till Förordning om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd (längst ner på sidan).

Om du har fått den smittsamma sjukdomen på grund av ett olycksfall i arbetet, till exempel om du har stuckit dig på en kanyl eller skurit dig på ett föremål, gäller i stället reglerna om olycksfall. Då omfattas alla slags smittsamma sjukdomar.

Ersättning vid dödsfall

Arbetsskadeförsäkringen kan lämna ersättning för begravningskostnader som inte ersätts av någon annan försäkring. De som var beroende av den avlidna/avlidne för sin försörjning kan få ersättning för förlust av underhåll.
En person som stått den avlidna/avlidne särskilt nära och som fått en psykisk chock eller andra psykiska besvär kan få ersättning för detta. Ersättning kan till exempel lämnas för inkomstförlust, kostnader och psykiskt lidande som dödsfallet medfört.

Vid dödsfall på grund av arbetsskada kan arbetsskadeförsäkringen (TFA) ersätta efterlevande, till exempel för begravningshjälp och förlust av underhåll, som inte ersätts från annat håll. Efterlevande som stod den avlidna eller avlidne särskilt nära kan också ha rätt till ersättning för egen personskada, till exempel för psykiskt lidande.

Ersättning övrigt

Du kan få ersättning för kostnader, till exempel läkarvård, läkemedel och sjukgymnastik.
För dig som är statligt anställd dras ett karensbelopp på 100 kr av från ersättningen.
För dig som är privat anställd dras en självrisk på 500 kr av från ersättningen.

För alla

Du kan få ersättning för inkomstförlust från dag 1 vid olycksfall i arbetet. Det räcker med att olycksfallet lett till arbetsoförmåga under del av dag eller mer.

För statligt anställda till och med 2017-09-30

För dig som är statligt anställd och råkade ut för ett olycksfall i arbetet innan 2017-10-01, gäller att du kan få ersättning för inkomstförlust om du var sjukskriven i totalt 15 dagar eller mer.

Gäller din arbetsskada hot, våld och rån, läs mer här.

Vid inkomstförlust som inte ersätts av arbetsskadelivränta från Försäkringskassan eller på något annat sätt, kan du ha rätt till kompletterande ersättning från oss.
Du får ersättning om du har:

 • en årsinkomst över 7,5 prisbasbelopp

eller

 • en årsinkomst under 7,5 prisbasbelopp om inkomstförlusten är mindre än en femtondel.

Ersättningen betalas i form av livränta eller engångsbelopp.

Sveda och värk är en ersättning för fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur. Den lämnas som regel under läkningstiden av skadan. Det brukar sammanfalla med sjukskrivningstiden. Om du fortsätter vara sjukskriven efter att skadan har läkt, till exempel i väntan på omplacering eller sjukersättning betalar vi ingen ersättning.

Till Trafikskadenämndens ersättningstabell

Ja, du kan få ersättning från arbetsskadeförsäkringen om du har förlorat en frisk tand när du skadade dig.

Försäkringskassan ersätter kostnader för tandvård som har orsakats av en arbetsskada. De kan också ersätta resekostnader i samband med tandläkarbesöket. Läs mer på Försäkringskassans hemsida.

Har Afa Försäkring betalt slutlig ersättning för skada som medfört invaliditet har du vid väsentlig och bestående ändring av dina förhållanden rätt till omprövning av din ersättning från arbetsskadeförsäkringen.

Vi skickar pengarna genom Swedbank. Du behöver anmäla ditt kontonummer på swedbank.se/kontoregister. Det ska du göra om du har ett konto hos Swedbank eller annan svensk bank. Om du inte anmäler kontonummer får du en utbetalningsavi med posten.
Swedbanks hemsida.

Ta hjälp av ombud?

Har du funderat på om ett ombud ska hjälpa dig? Vi på Afa Försäkring har en skyldighet mot dig som kund att utreda och informera dig om ditt ärende. Det betyder att vi är aktiva i ärendet och ser till att du får den ersättning du har rätt till. Tanken är att du inte ska behöva ett ombud. Anmäl enkelt ditt ärende till oss så hjälper vi dig. Men om du ändå känner behov av stöd i ditt ärende kan du naturligtvis höra av dig till facket eller ett juridiskt ombud.

Det här gäller för arbetsskada när du jobbar hemifrån

Hur gäller arbetsskadeförsäkringen om du råkar ut för något hemma? Det finns några skillnader jämfört med om du jobbar på jobbet som är bra att känna till.

Läs vad som gäller för arbetsskada vid hemarbete

Film om försäkringsskydd vid hemarbete

Se en film om försäkringsskyddet vid hem- och distansarbete. Längd: 08:25.