Överföring och utlämnande av personuppgifter

Tillbaka


Vi lämnar i förekommande fall ut eller överför dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

  • Försäkringsföretagen inom Afa Försäkring
    Afa Försäkring bedriver sin verksamhet i en gemensam organisation. Vi kan därför komma att dela dina personuppgifter mellan försäkringsföretagen inom Afa Försäkring.

  • Tjänsteleverantörer
    För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter som angivits ovan anlitar vi i förekommande fall tjänsteleverantörer, som behandlar personuppgifter på vårt uppdrag. Dessa tjänsteleverantörer får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter.

  • Övriga mottagare
    Vi kan i förekommande fall lämna ut dina personuppgifter till andra mottagare än de som angivits ovan för att följa tillämpliga lagar och föreskrifter, en begäran eller ett föreläggande från en behörig domstol eller myndighet, samt för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Vidare kan dina personuppgifter komma att lämnas ut till potentiella förvärvare i samband med en fusion eller en överlåtelse för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra den aktuella transaktionen.