Dina rättigheter

Gällande dataskyddslagstiftning ger dig ett antal rättigheter i samband med att vi hanterar dina personuppgifter. Här kan du läsa mer och även utöva dina rättigheter.

Använd dina rättigheter

Här kan du logga in för att utöva dina rättigheter kring hur vi hanterar dina personuppgifter.

Registerutdrag

Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett så kallat re­gis­terut­drag.

Rättelse

Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, har du rätt att be­gära rättelse.

Återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för behandlingen av dina personuppgifter.

Invändning

Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på en intresseavvägning av skäl som är hänförliga till din specifika situation. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behand­lingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger integri­tetsintresset.

Radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om be­handlingen stödjer sig på ett samtycke och du återkallar detta samtycke. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Begränsning

Du har även rätt att, i de fall som tillämplig dataskyddslagstiftning föreskriver det, be­gära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Notera dock att om du begär att be­handlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det medföra att vi inte kan upp­fylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begrän­sats.

Dataportabilitet

Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig, och som du har till­handahållit till oss, och som vi behandlar elektroniskt med stöd av ett avtal med dig eller ditt samtycke, i ett strukturerat allmänt använt och maskinläsbart format.

Automatiserat beslutsfattande

Du har rätt att slippa vara föremål för automatiserat beslutsfattande eller profilering om beslutet kan ha rättsliga följder för dig eller i betydande grad påverka dig. Det finns också fall då automatiserat beslutsfattande kan vara tillåtet.

Rätt att inge klagomål

Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten.