Överföring och utlämnande av personuppgifter

Tillbaka 

Vi lämnar i förekommande fall ut eller överför dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare.

Försäkringsföretagen inom Afa Försäkring

Afa Försäkring bedriver sin verksamhet i en gemensam organisation. Vi kan därför komma att dela dina personuppgifter mellan försäkringsföretagen inom Afa Försäkring.

Övriga mottagare

Vi kan i förekommande fall lämna ut dina personuppgifter för att följa tillämpliga lagar och föreskrifter, en begäran eller ett föreläggande från en behörig domstol eller myndighet, samt för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Vidare kan dina personuppgifter komma att lämnas ut till potentiella förvärvare i samband med en fusion eller en överlåtelse för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra den aktuella transaktionen.