Städ och fastighet – högre risk för allvarliga arbetsolycksfall än genomsnittet

Pressmeddelande
5 juni 2024klockan 08.00

Anställda inom yrkesgrupperna städ och fastighet har högre risk för allvarliga arbetsolycksfall än genomsnittet för hela den svenska arbets­marknaden. Den vanligaste orsaken till ett allvarligt arbetsolycksfall är en fallolycka. Det visar en ny rapport från Afa För­säkring om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro inom städ och fastighet.

Nära 170 000 personer var år 2021 sysselsatta i yrkesgrupperna städ och fastighet. Hälften arbetade inom städ och hälften inom fastighet. Tillsammans utgör de fyra procent av den totala arbetskraften i Sverige. I den nya rapporten från Afa Försäkring beskrivs allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro inom städ och fastighet. 

– Vi ser att anställda inom yrkesgrupperna har högre risk för allvarliga arbetsolycksfall än genomsnittet för hela den svenska arbetsmarknaden, säger Elin Henriksson, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

– När det gäller arbetsskador redovisas i rapporten statistik som rör anställda i privat sektor, Kommuner och regioner och statlig sektor. För långvarig sjukfrånvaro redovisas statistik som rör anställda i Kommuner och regioner och privatanställda arbetare. 

Högre risk för allvarliga arbetsolycksfall än genomsnittet

I rapporten presenteras risk för allvarliga arbetsolycksfall för anställda inom städ och fastighet. Förutom på yrkesgrupp är risken även uppdelad på kön och åldersgrupp. Risken beräknas som antalet allvarliga arbetsolycksfall per 1 000 sysselsatta. 

– Både städ och fastighet har en högre risk för allvarliga arbetsolycksfall än genomsnittet för hela den svenska arbetsmarknaden. Risken att drabbas av ett allvarligt arbetsolycksfall ökar med åldern, säger Elin Henriksson.

Fallolyckor den vanligaste orsaken till allvarliga arbetsolycksfall

– I rapporten redovisas ett avsnitt med fördjupning om fallolyckor. Inom både städ och fastighet är en fallolycka den vanligaste orsaken till ett allvarligt arbetsolycksfall. Inom städ står fall i samma nivå står för 36 procent av olyckorna, medan fall från höjd står för 25 procent. Inom fastighet står fall i samma nivå för 22 procent och fall från höjd för 19 procent. Motsvarande siffror för hela arbetsmarknaden är 21 och 12 procent, säger Elin Henriksson. 

– Inom fastighet är det även vanligt med olyckor som beror på maskiner och verktyg eller att man lastar, lossar, bär eller flyttar saker, säger Elin Henriksson.

Rapporten lyfter även var på kroppen skadorna sker.

Statistik för långvarig sjukfrånvaro inom städ och fastighet

För långvarig sjukfrånvaro redovisas statistik som rör anställda i Kommuner och regioner och privatanställda arbetare. Äldre har högre risk att drabbas än yngre. Risken beräknas som antal långa sjukfall per 1 000 sysselsatta.

– I de flesta yrkesgrupper har kvinnor högre risk för långvarig sjukfrånvaro än män och detta gäller även städ och fastighet, förutom i gruppen privatanställda inom fastighet där män har högre risk, säger Andreas Ek, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

Vanligaste diagnoserna bakom långvarig sjukfrånvaro i yrkesgrupperna

– Muskuloskelala diagnoser, som ryggsjukdomar och reumatism, samt psykiska diagnoser är de vanligaste orsakerna till långvarig sjukfrånvaro inom städ och fastighet, säger Andreas Ek.

– Något som sticker ut lite i statistiken är att privatanställda män inom städ har hög risk för långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos. Deras risk är ungefär dubbelt så hög som genomsnittsrisken för samtliga manliga privatanställda arbetare.

– Motsvarande yrkesgrupp inom Kommuner och regioner har däremot förhållandevis låg risk för långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos, säger Andreas Ek.

Statistiken kan förebygga arbetsskador och sjukfrånvaro

Afa Försäkrings statistikrapporter ger fördjupad kunskap om arbetsskador och sjukfrånvaro, som arbetsmarknadens parter tar del av. 

– Statistiken bidrar till olika slags förebyggande arbete och utgör bland annat beslutsunderlag för de forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa som Afa Försäkring finansierar. I rapporten presenterar vi även tips och förslag på förebyggande åtgärder och var man kan hitta mer information om det, säger Andreas Ek.

– Den här rapporten kompletterar vår stora årliga, mer omfattande statistikrapport som kommer ut i juni varje år, där vi berättar hur det ser ut gällande allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro på hela arbetsmarknaden. Den 10 juni släpper vi nästa årliga rapport.


Mer information

Läs mer och ladda ner rapporten Städ och fastighet – allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro från Afa Försäkrings webbplats: www.afaforsakring.se/statistik-arbetsskador-sjukfranvaro-stad-fastighet

Rapporten presenteras på ett webbinarium morgonen den 5 juni (sista anmälningsdag var 4 juni). Webbinariet spelas in och kommer att publiceras på Afa Föräkrings webbplats i efterhand.

Allvarliga arbetsolycksfall: Med ett allvarligt arbetsolycksfall (olycksfall som inträffar i arbetet) menar vi att olyckan har lett till mer än 30 dagars sjukskrivning/motsvarande läkningstid eller till medicinsk invaliditet eller dödsfall.

Långvarig sjukfrånvaro: Med ett långt sjukfall menar vi en sjukskrivning som har pågått i mer än 90 dagar eller lett till sjuk- eller aktivitetsersättning, hos Afa Försäkring kallad månadsersättning.

Arbetsskadeförsäkringen – Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

  • TFA, omfattar samtliga anställda, det vill säga såväl arbetare som tjänstemän, inom avtalsområdena Svenskt Näringsliv/LO/PTK och Fremia/LO/PTK.
  • TFA-KL omfattar samtliga anställda i kommuner, regioner, Svenska kyrkan och Sobonaföretag. Sobona är en arbetsgivarorganisation för företag som är verksamma inom kommun- och regionnära verksamheter.  
  • Afa Försäkring har också uppdraget att administrera och reglera arbetsskador i enlighet med det statliga personskadeavtalet (PSA).

Sjukförsäkringen

  • Avtalsgruppsjukförsäkring AGS omfattar arbetare inom avtalsområdet Svenskt Näringsliv/LO och kooperationen.
  • AGS-KL omfattar anställda i kommuner, regioner, Svenska kyrkan och Sobonaföretag.
  • Sjukförsäkringen omfattar däremot inte statligt anställda eller tjänstemän inom det privata avtalsområdet.
  • Sjukförsäkringen ger ett komplement till sjukpenning eller sjuk-/aktivitetsersättning från Försäkringskassan och sjukfrånvaron behöver inte vara arbetsrelaterad.

Kontakt: 
Elin Henriksson, analytiker och statistiker, Afa Försäkring: 08 696 42 57, elin.henriksson@afaforsakring.se
Andreas Ek, analytiker och statistiker, Afa Försäkring: 08 696 42 76, andreas.ek@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se 

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring: https://www.afaforsakring.se/om-oss/pressrum 

Mer om statistik
Prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter. 
https://www.afaforsakring.se/prenumerera-pa-statistikrapporter 

Se fler statistikrapporter från Afa Försäkring.
https://www.afaforsakring.se/ohalsa-och-arbetsskador/analys-och-statistik/alla-rapporter