Ny forskning om styrning i kommuner kan ge bättre arbetsmiljö och hälsa

Pressmeddelande
8 december 2021klockan 07.45

I kommuner och kommunala företag har politiker och bolagsstyrelsen det yttersta ansvaret för arbetsmiljön. Trots detta saknas forskning om hur de hanterar frågor om arbetsmiljö och hälsa. Ulrica von Thiele Schwarz, vid Mälardalens högskola, tilldelas 3 828 000 kronor för att undersöka hur politiker och styrelseledamöter förstår och tar sig an dessa frågor.

– Vi ska studera vilken betydelse politiker och ledamöter i bolagsstyrelser i kommuner har för de anställdas arbetsmiljö och hälsa, säger Ulrica von Thiele Schwarz, professor i psykologi vid Mälardalens högskola.

– Som ytterst ansvariga har dessa personer både direkt och indirekt påverkan på arbetsmiljöarbetet och på medarbetarnas arbetsförhållanden genom olika typer av beslut de fattar. Det kan till exempel vara hur man rekryterar personal, bemannar verksamheter eller hur man organiserar och leder arbetet.

Ulrica von Thiele Schwarz forskar på design, införande och utvärdering av förändringar i organisationer. Hon har till exempel undersökt hur man kan utveckla arbetet i vården genom att använda sig av forskningsbaserad kunskap. I ett nyligen avslutat projekt studerade hon bolagsstyrelsers roll för ett hållbart arbetsliv. Då föddes idén att undersöka hur kommunalpolitiker och styrelseledamöter uppfattar sin påverkan på de anställdas arbetsmiljö.

– De flesta studier som har gjorts har fokuserat på själva arbetsmiljön och olika åtgärder för att förbättra den, snarare än på de styrande och deras påverkan. Man kan väl tänka sig att man som politiker i en kommun tycker att arbete och hälsa är viktiga frågor och bryr sig om medarbetarna. Men man fattar kanske också beslut utan att tänka på att de har med arbetsmiljön att göra, som till exempel att ändra bemanningen eller att införa en ny typ av arbetsschema, säger Ulrica von Thiele Schwarz.

– Det man har sett i tidigare forskning är att det är viktigt att de ytterst styrande hela tiden går i takt med verksamheten. Det vill säga att man skapar en enhetlig styrkedja för att kunna fatta beslut som är bra för organisationen. Kanske är det så att det behövs mer av en röd tråd mellan styrningen och arbetsmiljön ute på arbetsplatserna.

Intervjuer med beslutsfattare med erfarenhet av olika roller

Studien kommer att genomföras i form av intervjuer med politiker och ledamöter i bolagsstyrelser i ett femtontal kommuner.

– Vi hoppas kunna intervjua tre, fyra personer i varje kommun med erfarenhet av flera roller, som exempelvis, ordförande i kommunstyrelsen, i kommunala bolag och i nämnder. Det ger intervjupersonerna möjlighet att reflektera över hur man i olika roller tar sig an frågan om arbete och hälsa, säger Ulrica von Thiele Schwarz.

– Det är viktigt för oss att rekrytera personer i kommuner i hela landet med olika politisk styrning och i olika typer av förvaltningar. Vi vill gärna ha med styrande i både till exempel omsorgsförvaltning och inom mer teknisk förvaltning, det vill säga förvaltningar som vi vet är kvinno- respektive mansdominerade. Vi är intresserade av att förstå om det är någon skillnad i hur frågor relaterade till arbetsmiljö och hälsa hanteras i olika typer av verksamheter.

Vad hoppas du på av projektet?
– Jag hoppas att vi lär oss hur man i en så komplex roll som det innebär att vara politiker kan fatta beslut som gör att arbetet i en kommun organiseras och leds på ett sätt som bidrar till hållbarhet för medarbetarna. Jag hoppas också att vi ska få bättre förståelse för hur frågan om arbete och hälsa påverkas av beslut som man som styrande kanske inte tänker på ur det perspektivet. Och jag tänker att det här kan bli ett projekt som ger möjlighet att belysa beslutskedjan från styrning till medarbetarnas arbetsmiljö i kommuner.

Forskning som kommer till nytta i arbetslivet

– Vi vill långsiktigt bidra till att främja en god arbetsmiljö med färre arbetsskador och minskad ohälsa. Det gör vi bland annat genom att stödja forskning som främjar friskfaktorer och trygga arbetsplatser, säger Helena Jahncke, chef för FoU-avdelningen på Afa Försäkring.

– Forskningen vi finansierar ska komma till nytta i arbetslivet. Det är ett av våra huvudkriterier när vi beslutar om vilka projekt som får stöd. Nu har vi beviljat stöd till Ulrica von Thiele Schwarz och ett nytt projekt som är viktigt ur ett förebyggande perspektiv.

Projektet Att vara motor, roder eller sänke: Styrning av arbete och hälsa från politiskt perspektiv startar 1 januari 2022 och pågår i tre år.


Kontakt:

Ulrica von Thiele Schwarz, professor i psykologi, Mälardalens högskola: 070/755 31 91, ulrica.schwarz@mdh.se

Barbro Jacobsson, forskningshandläggare på Afa Försäkrings FoU-avdelning: 070–893 95 48, barbro.jacobsson@afaforsakring.se

Linda Harling, presskommunikatör Afa Försäkring: 073–096 35 12, linda.harling@afaforsakring.se

Mer information:
Läs om samtliga forskningsprojekt i Afa Försäkrings tredje anslagsomgång 2021.

Afa Försäkring finansierar forskning som kommer till nytta i arbetslivet.
Vi stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Vi satsar 150 miljoner kronor om året för att förbättra arbetsmiljö och främja hälsa och därmed minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro för de anställda inom det privata näringslivet, kommuner och regioner. Mer information finns på vår FoU-webb.