Ny forskning om mobbning i arbetslivet beviljas anslag

Pressmeddelande
4 maj 2017klockan 07.30

Den som blir trakasserad, kränkt eller socialt exkluderad på arbetet löper större risk att drabbas av depression och utbrändhet. AFA För­säkring beviljar Michael Rosander och Stefan Blomberg, Linköpings universitet, 3 443 000 kronor för att forska om hur olika faktorer påverkar mobbning, sjukskrivningsnivåer och hur individer upplever sin egen hälsa.

Idag saknas kunskap om hur arbetsplatsens organisation påverkar förekomsten av mobbning. Michael Rosander, docent vid Linköpings universitet och projektledare, berättar varför han vill forska om mobbning i arbetslivet:

– Det är viktigt att studera hur mobbning på arbetet ser ut i Sverige idag och vilka faktorer som kan bidra till att minska uppkomsten av mobbning. Inte minst nu när Arbetsmiljöverket har kommit med nya föreskrifter gällande Organisatorisk och social arbetsmiljö, säger han.

Kunskaper och mätinstrument för bättre psykosocial arbetsmiljö

Projektet heter ”Mobbning i arbetslivet – sjukdomsförebyggande åtgärder utifrån organisationsfaktorers påverkan på arbetsupplevelse och hälsa”. Forskarna tilldelas 3 443 000 kronor för att undersöka hur arbetsorganisation, stödsystem och stress påverkar mobbning, sjukskrivningsnivåer och individers upplevelse av den egna hälsan.

Med i projektet är Stefan Blomberg, psykolog och forskare vid Arbets- och miljömedicin i Linköping och vid Linköpings universitet och nyligen aktuell i SVT:s programserie Morgans mission, som handlar om just mobbning i arbetslivet. Stefan tror att forskningen som nu får stöd är viktig ur flera perspektiv:

– För de personer som utsätts kostar mobbningen mycket i hälsa och välmående och kan leda till långa sjukskrivningar. Även för samhället blir det oerhört kostsamt i längden. Vår forskning känns därför angelägen både ur ett individuellt och ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Data samlas in vid två mättillfällen från ett slumpmässigt urval på 8 000 yrkesarbetande personer med mätinstrumentet LiMPA (Linköping – Mätning av psykosocial arbetsmiljö). Studien kommer att pågå till år 2020 och förväntas leda till ökad kunskap om organisationens och ledarskapets betydelse för uppkomst, hantering och förebyggande av mobbning i arbetslivet. Projektet ska också resultera i ett nytt instrument för mätning av psykosocial arbetsmiljö.

Fler forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa får pengar

På uppdrag av arbetsmarknadens parter avsätter AFA Försäkring varje år cirka 150 miljoner kronor till forskning inom arbetsmiljö och hälsa. Satsningar görs bland annat genom fyra anslagsomgångar per år. Michael Rosander är en av fyra projektledare som får forskningsmedel vid den första anslagsomgången 2017.

Övriga projekt fokuserar på forskning kring individfaktorers samband med stress och utmattningssyndrom, bättre arbetsmiljö för frisörer och stylister, samt effekter av individ- och gruppinriktad ledarskapsutbildning. På afaforsakring.se/forskning finns mer information om samtliga projekt.

Text: Linda Harling

Mer information:
Michael Rosander, Linköpings universitet, 013–28 21 95, michael.rosander@liu.se 
Stefan Blomberg, Linköpings universitet, 010–103 14 56, stefan.blomberg@liu.se
Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga, AFA Försäkring: 08-696 41 60 susanna.stymneairey@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning