Barn på lekplats

Det finns inga belägg för att kvinnor med barn inte skulle klara av förvärvsarbete lika bra som kvinnor utan barn.

Foto: Johnér Bildbyrå

Myt att mammor är mer sjukskrivna

Tidning - Trygg på jobbet

Kvinnor som föder barn har färre sjukskrivningsdagar än barnlösa kvinnor, visar ett forsknings­projekt. Det slår hål på myten om att kvinnor med barn har en högre sjukfrånvaro, anser forskaren Kristina Alexanderson.

Trygg på jobbet, mars 2023.

Forskarna har studerat sjukskrivningar som är 14 dagar eller längre och sjuk- och aktivitetsersättning bland kvinnor som har fött eller inte fött barn. Underlaget har hämtats från registerdata hos SCB, Försäkrings­kassan och Socialstyrelsen. Med dess hjälp har forskarna kunnat följa alla kvinnor i Sverige i åldern 18–39 år som inte tidigare fött barn.

Deras frånvaro studerades i relation till om de inte födde barn, födde ett barn eller födde flera barn. Mellan 360 000 och 500 000 kvinnor från olika årtionden ingick. Resultaten visar att antalet dagar med sjukskrivning och sjuk- och aktivitetsersättning, det som tidigare hette förtidspension, var störst bland kvinnor som inte födde barn. Detta gällde under samtliga studerade år förutom det år de som födde barn var gravida.

– Dessutom hade de som födde flera barn under uppföljningen lägre sjukfrånvaro än de som födde ett barn. Vi studerade också detta utifrån olika yrkesgrupper och om det fanns skillnader mellan de som hade en privat och de som hade en offentlig arbetsgivare. Men mönstret var detsamma, säger Kristina Alexanderson, professor i socialförsäkring vid Karolinska institutet.

Kvinnor som fött barn är inte mer sjukskrivna

Resultaten av studien slår hål på bilden av att kvinnor som har fött barn är mer sjukskrivna än andra kvinnor, menar hon. Den bilden är också något som kan ha påverkat arbetsgivare att dra sig för att anställa kvinnor i barnafödande ålder eller satsa på dem i yrkeslivet.

– Föreställningen att kvinnor inte skulle klara av att hantera både förvärvsarbete och barn och att det skulle innebära mer sjukfrånvaro hittar vi inga som helst belägg för. Detta trots att Sverige har en väldigt hög förvärvsfrekvens bland kvinnor.

De som födde flera barn hade lägre sjukfrånvaro än de som födde ett barn.

Kristina Alexanderson, professor i socialförsäkring vid Karolinska institutet

Att kvinnor som föder barn har mindre sjukfrånvaro än barnlösa kvinnor bekräftas också av en tvillingstudie som forskarna gjort tidigare.

– I Sverige har kvinnor goda möjligheter att undvika att föda fler barn än de anser sig ha resurser att klara av. Däremot är det inte alla som blir gravida, och en del föder sitt första barn så sent att det är svårt att bli gravid igen, säger hon. Forskningsprojektet visade också att en betydande riskfaktor för sjukfrånvaro eller sjuk- och aktivitetsersättning är att ha haft en så allvarlig sjuklighet eller skada att specialistvård eller sjukhusinläggning krävts.

– Sjuklighet var alltså en viktig orsak bakom sjukfrånvaron, något som har ifrågasatts.

Det finns bra förutsättningar kombinera jobb och barn

Egentligen är resultaten av studien inte förvånande, menar Kristina Alexanderson. Till skillnad från i många andra länder är förutsättningarna för att kombinera barn med yrkesarbete väldigt goda i Sverige.

– Vi har möjligheter att vabba när barn är sjuka, att vara föräldralediga och att gå ner i arbets­tid utan att bli av med arbetet. Vi har även en mycket omfattande barnomsorg och annat samhälleligt stöd för att ha barn.

Kristina Alexanderson anser att det behövs mer forskning om sambandet mellan sjukfrånvaro och sjuk- och aktivitetsersättning.

– Vi behöver till exempel följa kvinnor över längre tid än vi kunde i detta projekt. Vi behöver också titta mer på samband med olika typer av diagnoser och om denna sjuklighet fanns tidigare eller uppstod i samband med barnafödandet och hur den samverkar med olika typer av krav i arbetet, säger hon.

Text: Krister Zeidler

Det här är en artikel från Afa Försäkrings tidning Trygg på jobbet, mars 2023. Läs fler artiklar och nummer och ta reda på hur du kan prenumerera digitalt på tidningen kostnadsfritt.

Fler artiklar ur Trygg på jobbet

Omslag till tidningen Trygg på jobbet

Trygg på jobbets artikelarkiv

Här hittar du alla artiklar från tidningen Trygg på jobbet som vi även publicerat här på webben.