Kvinnor oftare långtidssjukskrivna efter cancerdiagnos

NyhetPublicerad 11 december 2014

Kvinnor blir oftare än män långtidssjukskrivna på grund av cancer. Det finns också skillnader mellan olika yrkesgrupper, men de är ganska små, visar en ny rapport från Afa För­säkring.

Olika former av cancer är den tredje största orsaken till långvarig sjukskrivning i samhället, efter psykiska diagnoser och sjukdomar i muskler m.m.

Nu har Afa För­säkring för första gången analyserat den långvariga sjukfrånvaron, mer än 90 dagar, på grund av cancersjukdomar inom Afa Försäkrings försäkrade. Det handlar om 20 000 sjukfall, ungefär 3 000 per år under perioden 2007 - 2012, som registrerats i försäkringens databas (se faktaruta).

Kvinnorna i Afa Försäkrings grupper är oftare än män långvarigt sjukskrivna på grund av en cancerdiagnos, konstaterade analytikern Anna Weigelt, då hon presenterade rapporten på ett seminarium nyligen.

– Det beror på att kvinnor och män drabbas av cancer i olika åldrar. Bröstcancer, som är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor, har en lägre insjuknandeålder. För män är det vanligare att få cancer då man redan är pensionär, sa Anna Weigelt.

Fyra av tio har bröstcancer

Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen för kvinnorna, enligt rapporten. Fyra av tio kvinnor som blir långvarigt sjukskrivna på grund av cancer har diagnosen bröstcancer. Gynekologisk cancer är den näst vanligaste cancerdiagnosen.

Bröstcancer är också den cancersjukdom som är vanligast bland kvinnor i befolkningen som helhet. Därefter kommer hudcancer, men hudcancerdiagnoser står för en mycket liten del av de långa sjukskrivningarna.

Bland männen som är försäkrade hos Afa För­säkring, är tarm- och magcancer vanligast. Något mer än två av tio cancersjukfall beror på detta. Näst vanligast är leukemi. Prostatacancer kommer på tredje plats. För män i samhället i stort, är dock prostatacancer den vanligaste cancerdiagnosen. Hälften av dem som blir sjuka i prostatacancer är över 70 år.

Risken för kvinnor att bli långvarigt sjukskrivna på grund av cancer är1,6 per 1 000 sysselsatta, enligt rapporten. För män är risken 0,9 per 1 000 sysselsatta. Skillnaden förklaras alltså av att det är vanligare att kvinnor får cancerdiagnoser innan de har gått i pension. I befolkningen som helhet är det tvärtom lite vanligare att män får cancer.

Risken varierar också mellan olika yrkesgrupper. Här har risken räknats fram på ett sätt som gör att åldersfördelningen i de olika yrkena inte påverkar resultatet (se faktaruta). Högst risk att bli långvarigt sjukskriven på grund av cancer har kvinnor som arbetar inom livsmedelsarbete (2,7 per 1000 sysselsatta), tandvårdsarbete (2,6) och "övrigt industriellt arbete" (2,5).

– Det här är relativt små grupper, men det finns även större yrkesgrupper som har en något högre åldersstandardiserad risk, sa Anna Weigelt. För undersköterskor, sjukvårdsbiträden med flera är risken 2,1 per 1 000 sysselsatta.

Inga svar om vad olikheterna beror på

Bland männen löper de som arbetar i "övrigt industriellt arbete" högst risk (1,6 per 1 000 sysselsatta). Därefter kommer livsmedelsarbete och arbete som undersköterska, sjukvårdsbiträde med mera (1,4).

Rapporten ger inte svar på vad olikheterna beror på, eftersom det skulle kräva ett annat och större material. Men det finns några tänkbara förklaringar, sa Anna Weigelt.

– En förklaring kan vara att man exponeras för flera cancerrisker i vissa yrken. Det kan också handla om skillnader i livsstil mellan olika yrkesgrupper.

Skillnaderna i långvarig sjukskrivning på grund av cancer har sannolikt även att göra med hur lätt eller tungt arbetet är. I vissa arbeten är det möjligt att jobba hemifrån, i andra fungerar det inte.

– Att arbeta under en cellgiftsbehandling är väldigt svårt om du är till exempel undersköterska, sa Anna Weigelt.

Text: Margareta Edling

Fakta om undersökningen

I undersökningen ingår cirka 20 000 sjukskrivningsfall på grund av cancerdiagnoser, som varat mer än 90 dagar, under åren 2007 - 2012. Rapporten omfattar de grupper som täcks av Afa Försäkrings avtalsgrupp­sjukförsäkring, det vill säga privat- och kooperativt anställda arbetare (AGS) och anställda i kommuner, landsting, regioner, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag (AGS-KL). Privatanställda tjänstemän och akademiker ingår inte och inte heller anställda i staten.

Enligt Socialstyrelsen registrerades år 2012 drygt 57 000 cancerfall. I Afa Försäkrings statistik återfinns bara en mindre del av alla cancerdiagnoser. Det beror på att de flesta som får cancer drabbas efter att de har fyllt 65 år. Kollektiv­avtalad för­säkring täcker inte heller hela arbets­marknaden.

Antalet cancerfall i Afa Försäkrings databas, cirka 3000 per år, förändras i princip inte under den undersökta perioden. Cancerdiagnosernas andel av alla långa sjukfall har gått upp något, vilket hänger ihop att sjukskrivningar av andra orsaker har minskat.

I jämförelserna mellan olika yrkesgrupper har Afa För­säkring gjort en så kalladåldersstandardisering. Genom den får man en mer korrekt bild av risken, även om åldersfördelningen i en yrkesgrupp avviker från genomsnittet, till exempel för att ovanligt många unga arbetar i yrket.

Övrigt industriellt arbete, som nämns i artikeln, är till exempel operatörsarbete inom kemi- och gummiindustri.

Ta del av fler rapporter och vår statistik

Statistikbild som ett kollage med olika grafik för statistik varvat med bild på en pappa med barn och en kvinna i hörselkåpor.

Statistik­rapporter att ladda ner

Här hittar du alla statistik­rapporter om arbetsskador och sjukfrånvaro på svensk arbets­marknad som vi publicerat.

Staplar i ett diagram.

Analys och statistik

Genom att ta fram och analysera statistik ur vår skadedatabas får vi värdefull kunskap om skador och sjukdomar i arbetslivet i både privat och offentlig sektor.