Flera personer sitter runt ett bord och har styrelsemöte.

Foto: Shutterstock, Shutterstock

5 drivkrafter får styrelser att agera

Tidning - Trygg på jobbet

Det är när styrelsen prioriterar arbetsmiljö som det händer saker på allvar. Det visar ett nytt forsknings­projekt som liknar processen vid ett champagnetorn som fylls på uppifrån.

Trygg på jobbet, december 2023

Det är i styrelserum som riktlinjer och prioriteringar diskuteras och beslut fattas kring hur en verksamhet ska bedrivas. Det kan liknas vid ett champagnetorn där det som fylls på i det översta glaset sipprar ner till de olika nivåerna i organisationen.

– Det som ledningsgruppen får höra från vd att man behöver lägga mer tid eller fokus på förmedlas sedan vidare till mellanchefer och längre ner i organisationen, säger Caroline Lornudd, organisationspsykolog och medicine doktor vid Karolinska institutet.

Främsta drivkraften är lagkrav

Hon har medverkat i ett forsknings­projekt finansierat av Afa För­säkring om styrelsers påverkan på det hållbara arbetslivet där styrelseledamöter och vd:ar från tretton stora bolag intervjuats.

En frågeställning var vilka drivkrafter som finns i en styrelse för att engagera sig i arbetsmiljöfrågor. Forskarna kunde identifiera fem olika drivkrafter där den främsta var lagkrav, det vill säga ambitionen att följa gällande regler kring arbetsmiljön.

– Nästa drivkraft var plötsliga negativa händelser, som exempelvis olyckor och tillbud. En annan drivkraft för att prioritera arbetsmiljön var externa krav och förutsättningar, till exempel kunder som vid upphandlingar krävde ett aktivt säkerhetsarbete på arbetsplatsen.

En hållbar arbetsplats gynnar lönsamheten

De två sista drivkrafterna var mer framåtsträvande och handlade om moral samt en insikt om att en hållbar arbetsplats för de anställda gynnar verksamheten och lönsamheten.

– Man inser att det är långsiktigt framgångsrikt att behandla människor schyst för då kommer det också att gå bra för företaget. Flera intervjuade sa att ”vi behöver tänka på om vi vill att det här företaget ska finnas om 50 år, då bygger det på att man mår bra här och kan prestera, och att vi attraherar folk”, säger Caroline Lornudd.

Forskarna i studien kom också fram till att styrelsens kompetens, ägarnas intresse och konkurrerande behov är faktorer som påverkar i hur stor utsträckning en styrelse engagerade sig i arbetsmiljön.

Öppet samtalsklimat är en förutsättning

Just kompetens lyfts fram av forskarna som en viktig faktor för att de styrsignaler som skickas ned i organisationen har ett arbetsmiljöperspektiv. Kompetensen kan finnas hos en arbetstagarrepresentant, men även hos någon annan i styrelsen. En förutsättning är dock att det finns ett öppet samtalsklimat i styrelserummet där den som driver arbetsmiljöfrågorna blir lyssnad på.

– Man behöver inte ha djupgående kunskap, men tillräckligt med kunskap representerad av någon i styrelsen som kan anlägga det perspektivet och ta upp de här frågorna.

Man inser att det är långsiktigt framgångsrikt att behandla människor schyst för då kommer det också att gå bra för företaget.

Caroline Lornudd, organisationspsykolog och medicine doktor vid Karolinska institutet

I projektet ingick även en kunskapsöversikt som bland annat visade att styrelser oftare fokuserar på fysiska risker och säkerhet än på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

– Även om det inte var det vi studerade så fanns det indikationer på att det var så bland de tretton styrelser vi hade med i projektet. Inom till exempel bygg och tillverkning hade man den här frågan om fysisk säkerhet uppe på styrelsemötena, men inte särskilt mycket när det gällde stress och psykisk ohälsa, säger Caroline Lornudd.

Text: Krister Zeidler
Foto: Jannis Politidis

Det här är en artikel från Afa Försäkrings tidning Trygg på jobbet, december 2023. Läs fler artiklar och nummer och ta reda på hur du kan prenumerera digitalt på tidningen kostnadsfritt.

5 sätt för en styrelse att stödja ett hållbart arbetsliv

  1. Utveckla styrelsens kompetens.

  2. Använd nyckeltal för att driva och följa upp verksamheten med hälsa och säkerhet.

  3. Sätt fokus på hälsa och säkerhet för vd, verksamhetsledning och organisation.

  4. Verka aktivt för ett öppet samtalsklimat i styrelserummet.

  5. Låt hälsa och säkerhet driva långsiktig lönsamhet.

Vill du läsa slutrapporten?

Läs hela slutrapporten Att styra med hållbarhet: Styrelsens påverkan på det hållbara arbetslivet?

Forskning som vi finansierar

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Varje år finansierar Afa För­säkring forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med cirka 150 miljoner kronor.