Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Investeringsbeslut leder till positiva och/eller negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Här beskriver vi hur vi arbetar med identifiering och prioritering av huvudsakliga negativa konsekvenser och indikatorer för hållbar utveckling.

Afa Försäkring träffas sedan 1 januari 2022 av Disclosureförordningen, (EU) 2019/2088. Disclosureförordningen är en del av EU:s handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt och syftar bland annat till att säkerställa transparens och öppenhet i hållbarhetsrelaterade frågor. Hållbarhetsfaktorer definieras i Disclosureförordningen som miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor. Information om hur hållbarhetsrisker integreras i vår investeringsprocess beskrivs i våra Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar (PDF, 197.98 kB).

Afa Försäkring har tagit fram följande dokument för att beskriva hur vi arbetar med identifiering och prioritering av huvudsakliga negativa konsekvenser och indikatorer för hållbar utveckling:

Afa Försäkrings hållbarhetsarbete