Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Investeringsbeslut leder till positiva och/eller negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Här beskriver vi hur vi arbetar med identifiering och prioritering av huvudsakliga negativa konsekvenser och indikatorer för hållbar utveckling.

Afa För­säkring träffas sedan 1 januari 2022 av Disclosureförordningen, (EU) 2019/2088. Disclosureförordningen är en del av EU:s handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt och syftar bland annat till att säkerställa transparens och öppenhet i hållbarhetsrelaterade frågor. Hållbarhetsfaktorer definieras i Disclosureförordningen som miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor. Information om hur hållbarhetsrisker integreras i vår investeringsprocess beskrivs i våra Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar (PDF, 179.26 KB).

Afa För­säkring har tagit fram följande dokument för att beskriva hur vi arbetar med identifiering och prioritering av huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling samt våra due diligence-policyer med avseende på dessa konsekvenser:

Afa Försäkrings hållbarhetsarbete