Man och kvinna i en trädgård

Foto: Johnér Bildbyrå

30mars

Seminarium: Socialstyrelsens uppdrag och utvecklingsarbete

SeminariumDigitalt
Genomfördes 30 mars 2022

Socialstyrelsen har i uppdrag att värna en jämlik hälsa och välfärd i Sverige. Det gör man bland annat genom att tillgängliggöra samlad kunskap och utveckla arbetet med försäkringsmedicin inom hälso- och sjukvården. Det framkom den 30 mars på ett seminarium anordnat av Afa För­säkring.

– Socialstyrelsen är en myndighet som jobbar för alla oss som bor i Sverige och tar del av välfärdens olika tjänster. Vi har viss verksamhet riktad mot allmänheten, men framför allt stödjer vi patienter och omsorgstagare genom samarbete med kommuner och regioner, sa Anders Fejer, enhetschef inom kunskapsstyrning och vägledning för hälsa och sjukvård vid Socialstyrelsen.

– Vårt uppdrag är att värna hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg. Det gör vi genom att styra med hjälp av regler, kunskap, statsbidrag och genom uppföljningar och utvärderingar.

Socialstyrelsen lyder under Socialdepartementet och arbetar med att ta fram föreskrifter, kunskapsstöd och statistik som rör socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

– För att kunna utföra vårt uppdrag verkar vi i flera roller; analys- och statistikrollen, förvaltnings- och servicerollen, expertrollen och beredskapsrollen. En stor del av vårt arbete handlar om att göra kartläggningar och analyser för att ha en bra lägesbild av läget inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Vi samlar kunskap och fakta i dataregister och den statistik vi bygger upp finns tillgänglig även för forskare och allmänheten, sa Anders Fejer.

– I vår expertroll arbetar vi med kunskapsstyrning, vilket ska leda till att vi har en jämlik vård och omsorg i Sverige oavsett var man bor eller vilken vårdgivare man besöker. Vi gör detta genom kunskapsstöd, med eller utan rekommendationer, till socialtjänsten och hälso- och sjukvården, genom nationella riktlinjer och genom att följa upp och utvärdera hur kunskapen används och vilka resultat som uppnås. En annan av myndighetens uppgifter är den krisberedskapsorganisation som vi alltid har redo.

Utveckling av försäkringsmedicinskt arbetssätt och kunskapsstöd

Anders Dahlqvist, samordnare inom försäkringsmedicin vid Socialstyrelsen, berättade om det utvecklingsarbete myndigheten bedriver inom det försäkringsmedicinska området.

– Hälso- och sjukvårdens arbete med försäkringsmedicin och sjukskrivning är viktigt både för den enskilda personen och ur ett samhällsperspektiv. För individen är det viktigt att kunna få en ekonomisk trygghet om man till exempel inte kan arbeta på grund av sjukdom och för att få rätt stöd för att kunna komma tillbaka till arbete efter sjukdom. Ur ett samhällsperspektiv är det både viktigt att så många som möjligt kan återgå i arbete och att de pengar som avsätts för vårt trygghetssystem går till de personer de är avsedda för, sa han.

– De senaste två åren har vi utvecklat det försäkringsmedicinska beslutsstöd vi stödjer hälso- och sjukvården med. Det handlar främst om att ta till vara nya tekniska lösningar som digitalisering och e-hälsa och att bättre försöka matcha de behov och utmaningar våra målgrupper har av de resurser, den kompetens och det uppdrag vi har som myndighet.

I Socialstyrelsens utveckling av det försäkringsmedicinska arbetssättet inom hälso- och sjukvården och Försäkrings­kassan ingår också att ta fram ett nytt kunskapsstöd.

– Det finns en del regionala och lokala instruktioner för hur man ska arbeta med försäkringsmedicinska frågor. Ett område med utmaningar är de över 200 olika intyg som hälso- och sjukvården arbetar med. Bara i form av de 10 intyg som hittills har digitaliserats utfärdas ungefär 200 000 intyg varje månad, sa Anders Dahlqvist.

– Ett uppdrag vi har är att ta fram bästa tillgängliga kunskap, och det kan vi göra antingen genom föreskrifter eller kunskapsstöd. Vi håller nu på att utveckla ett bredare kunskapsstöd för hälso- och sjukvården som vi hoppas kunna publicera runt årsskiftet.

Moderator för dagens seminarium var Annika Krook, verksamhetschef för försäkringsmedicinska bedömningar på Afa För­säkring. Seminariet lockade drygt 200 tittare och avslutades med en frågestund.

Text: Adam Fredholm

Fötter som sticker ut under ett täcke.

Om du blir sjuk

Sjukförsäkringen kompletterar ersättning som du får från Försäkrings­kassan.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.