Äldre kvinna i långt, grått hår och glasögon sitter i möte med två andra personer.

Foto: Johnér bildbyrå

31aug

Hållbart arbetsliv – utveckling av åldersmedvetet ledarskap

FrukostseminariumDigitalt
Genomfördes 31 augusti 2022

Allt fler människor uppnår en högre ålder och vi förväntas arbeta längre. För att skapa ett hållbart arbetsliv krävs medvetenhet om att arbetsförmågan förändras genom livet. Det berättade forskaren Kerstin Nilsson den 31 augusti vid seminariet som var anordnat av Afa För­säkring.

Att många lever och är friska till en högre ålder är positivt. När befolkningen bli äldre förväntas också fler arbeta till en högre ålder, vilket leder till senare ålderspension.

Under webbinariet presenteras resultat från ett forsknings­projekt, finansierat av Afa För­säkring, om utveckling av åldersmedvetet ledarskap bland kommunala chefer under covid-19 pandemin. I presentationen jämförs resultat från en undersökning i Helsingborg som gjordes före och efter införandet av det nya pensionssystemet.

I undersökningen tillfrågades medarbetare över 50 år i Helsingborgs stad, år 2018 och 2022, om deras förutsättningar och vad de anser behövs för att de ska kunna och vilja arbeta i ett längre arbetsliv. Även alla chefer i Helsingborgs stad fick år 2018 och 2022 frågor om deras attityder till seniora medarbetare inom kommunens arbetsplatser och möjliga åtgärder för ett hållbart längre arbetsliv.

– Arbetslivet är komplext och består av en rad olika yrken och arbetsuppgifter. Och det är ju människor som utför arbetet, människor som är chefer och arbetsgivare. Det går därför inte att beskriva i några få punkter hur man skapar ett hållbart arbetsliv, sa Kerstin Nilsson, professor i folkhälsovetenskap vid Högskolan i Kristianstad.

– Gemensamt för de olika sektorerna i arbetslivet är att man istället bör använda verktyg för att undersöka människors förutsättningar för att bygga ett hållbart arbetsliv.

Kerstin Nilsson forskar på åldrande i arbetslivet och har utvecklat modellen Sustainable Working Life for All Ages, Swage. Det är ett arbetsmiljöverktyg som kan bidra till att skapa friska arbetsplatser utifrån det faktum att våra förutsättningar att arbeta förändras under livets gång. Verktyget är tänkt att förbereda arbetsgivare och chefer på att en större andel medarbetare snart kommer att vara äldre.

– Som ni alla vet pågår en demografisk förändring i stora delar av världen, allt fler människor lever och är friska till en högre ålder. I många länder senarelägger man därför ålderspensionen. Tidigare forskning har identifierat fyra områden som visar på ett företags eller en organisations beredskap för en åldrande arbetskraft, sa Kerstin Nilsson.

– De fyra områdena är engagemang för: en hälsofrämjande arbetsmiljö, stöd och gemenskap på arbetsplatsen, lärande och motivation samt arbetsgrupper med medarbetare i olika ålder.

Nio områden som påverkar arbetsförmågan

Swage-modellen används idag som checklista i det systematiska arbetsmiljö­arbetet på arbetsplatser. Den används också av företagshälsovården, fackförbund och myndigheter som underlag för diskussioner om hur man uppnår ett hållbart arbetsliv.

– I modellen beskrivs nio olika områden som påverkar om en individ kan och vill ingå i arbetslivet. Dessa är: självskattad hälsa, fysisk arbetsmiljö, mental arbetsmiljö, arbets­tid, ekonomi, privatsocial miljö, arbetssocial miljö, tillfredsställelse i arbetet och kompetens, sa Kerstin Nilsson.

– Man bör också tänka på att vi befinner oss i arbetslivet under många år. Under den tiden genomgår vi olika livsfaser som påverkar våra möjligheter att kunna och vilja arbeta.

Biologisk, social och kognitiv ålder

Kerstin Nilsson berättade att ålder kan beskrivas på fler sätt än genom antalet levnadsår.

– När vi pratar om ålder utgår vi ofta från den kronologiska åldern, det vill säga antalet år som har gått sedan vi föddes. Den påverkar oss naturligtvis, men i förhållande till arbetslivet ska man kanske titta på den funktionella åldern. Den innefattar såväl biologisk som social och kognitiv ålder, sa hon.

– Den biologiska åldern påverkas av vårt genetiska arv och av livsstilsfaktorer som kost, motion och droger. Vi vet också att till exempel ett fysiskt tungt eller stressigt arbete påskyndar det biologiska åldrandet. Den sociala åldern har att göra med hur vi uppfattas och vilka möjligheter vi får i arbetslivet på grund av vår kronologiska ålder. Ett exempel är åldersdiskriminering. Den kognitiva åldern beskriver hjärnans förändring genom livet och funktioner som minne och inlärning.

Utbildning i åldersmedvetet ledarskap i Helsingborgs stad

2018 finansierade Afa För­säkring forskningsprojektet Hållbart arbetsliv: utveckling av åldersmedvetet ledarskap bland kommunala chefer utifrån swAge-modellen. Kerstin Nilsson ledde projektet, vilket hade som syfte att öka kunskapen om åldrande i arbetslivet hos chefer i Helsingborgs stad.

– Vi såg i ett tidigare projekt att deltagarna hade svårt att komma ifrån sitt arbete för att delta i fysiska träffar. Det här projektet genomförde vi därför i form av en webbutbildning, med föreläsningar och reflektionsuppgifter som deltagarna kunde ta del av och göra när de ville. I mars 2020 kom covid-19-pandemin, vilket gjorde att inte alla chefer hade tid att slutföra utbildningen, sa Kerstin Nilsson.

– Förhoppningsvis bidrog utbildningen ändå till att göra cheferna medvetna om behovet av att i framtiden prioritera ett hållbart arbetsliv.

Text: Adam Fredholm

Läs mer

Här är en länk till SwAge-modellen (Sustainable Working life for all AGEs).

Mer information finns även i boken ”Attraktivt och hållbart arbetsliv på människors villkor. Arbete, hälsa och ledarskap med SwAge-modellen i teori och praktik” av Kerstin Nilsson.

Afa Försäkring

Om Afa Försäkrings forskningsstöd

Afa För­säkring satsar årligen 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom privat näringsliv, kommuner och regioner. Mer information om forskningsstödet finns på Afa Försäkrings FoU-webb.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.