Två personer håller varandra i händerna

Försäkrings­kassan arbetar med att utveckla en förvaltning av sjukförsäkringen som uppfattas som trovärdig ur ett brett samhällsperspektiv.

Foto: Mostphotos

29nov

Försäkrings­kassan om en trovärdig förvaltning av sjukförsäkringen

SeminariumDigitalt
Genomfördes 29 november 2022

Våren 2022 startade Försäkrings­kassan ett program för att förnya sin förvaltning av sjukförsäkringen. Vid webbinariet den 29 november på Afa För­säkring berättade programchef Andreas Larsson om det pågående förändringsarbetet.

– Bakgrunden till att vi har startat ett förnyelsearbete av vår förvaltning av sjukförsäkringen är de senaste 15–20 årens stora svängningar i den politiska styrningen och i vår egen styrning av försäkringen, sa Andreas Larsson, programchef på Försäkrings­kassan.

– Det huvudsakliga syftet med det här arbetet är att utveckla hur vi på Försäkrings­kassan jobbar med sjukförsäkringen och hur vi tillhandahåller den till alla medborgare. Vi vill att förvaltningen av sjukförsäkringen som vi ansvarar för ska vara stabiliserande och inte bidra till svängningar av det slag vi har sett på senare år. För att uppnå det måste vi förändra vår verksamhet, det handlar om allt från ledning, styrning och kultur på myndigheten till hur vi handlägger enskilda ärenden.

Fem områden inom förvaltningen som behöver utvecklas

Programmet för förnyelse av sjukförsäkringens förvaltning inleddes med att man på Försäkrings­kassan gick igenom ett 70-tal interna och externa rapporter som skrivits om sjukförsäkringen. Därefter gjorde man intervjuer med chefer och medarbetare inom myndigheten och med hälso- och sjukvården, arbetsgivare, fackförbund samt patientorganisationer. På så vis kunde man ringa in fem strukturella problemområden inom den egna förvaltningen som behöver utvecklas.

– Det första området är hur vi utreder och bedömer arbetsförmåga och rätten till sjukpenning. Det andra området handlar om bristande stöd för att sjukskrivna personer ska kunna återgå i arbete. Det tredje området gäller hur vi använder vår samlade kapacitet på Försäkrings­kassan för att förvalta sjukförsäkringen och det fjärde gäller bristande förutsättningar för våra medarbetare, sa Andreas Larsson.

– Det femte problemområdet handlar om det låga förtroendet för vår förvaltning av sjukförsäkringen. Kundundersökningar visar att medborgarna inte litar på att Försäkrings­kassan fattar enhetliga beslut om sjukpenning, att medborgarna inte tycker att vi motverkar bidragsbrott tillräckligt bra samt att vi inte uppfattas som effektiva. För att uppnå trovärdighet i hur vi förvaltar sjukförsäkringen behöver vi ha en tydlig idé om hur vi ska jobba med försäkringen som vi kan genomföra över tid.

Formulering av verksamhetsidé och målbild

Just nu arbetar man i programmet med att formulera den nya verksamhetsidén och att ta fram en målbild. Detta ska sedan utgöra plattformen för det fortsatta utvecklingsarbetet.

– Våren 2023 kommer vi att sätta igång med att utforma hur Försäkrings­kassans förvaltning av sjukförsäkringen ska se ut i form av funktioner, förmåga och arbetssätt. Sedan tror jag att vi kan se framför oss ett stegvis införande av dessa förändringar med början under hösten, sa Andreas Larsson.

– Det här är alltså ett arbete som pågår och tanken är att vi ska kunna berätta mer om det när vi kommer tillbaka till Afa För­säkring i juni 2023 för ett uppföljande seminarium.

Moderator för dagens seminarium var Sven Kärnekull, verksamhetsområdeschef på Afa För­säkring. Seminariet sändes digitalt och lockade 255 åhörare.

Text: Adam Fredholm

Ett komplement

Den kollektiv­avtalade sjukförsäkringen, som administreras av Afa För­säkring, kompletterar den allmänna sjukförsäkringen och när Försäkrings­kassan förnyar förvaltningen kan detta påverka Afa Försäkrings verksamhet.

Fötter som sticker ut under ett täcke.

Om du blir sjuk

Sjukförsäkringen kompletterar ersättning som du får från Försäkrings­kassan.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.