Skapa bättre arbetsmiljö för alla

Vi vill att varje arbetsplats ska vara så säker att ingen behöver skadas eller bli sjuk av sitt arbete. Därför arbetar vi ute i kommuner, landsting och regioner för att förbättra arbetsmiljön.

Ny rapport om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro

Vår arbetsskaderapport är Sveriges största. Den publiceras varje år i maj/juni och innehåller den senaste utvecklingen kring arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro.

Till rapporten

Drygt 22 miljoner kronor till forskning inom arbetsmiljö och hälsa

På uppdrag av arbetsmarknadens parter beviljar AFA Försäkring sammanlagt drygt 22 miljoner kronor i anslag till elva nya forskningsprojekt. Gemensamt för projekten är att de ska bidra till en minskning av arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro.

Läs mer om anslagen

Ny rapport - Arbetssjukdomar

I debatten om arbetssjukdomar figurerar ofta olika siffror och definitioner. I syfte att försöka fördjupa förståelsen kring detta komplexa ämne och regelverkens påverkan av utvecklingen, har AFA Försäkring tagit fram en rapport om arbetssjukdomar. 

Till rapporten 

Seminarium: En miljöstrategi för det moderna arbetslivet

2016-03-11
Förbättringar i arbetsmiljön kräver åtgärder från såväl staten som arbetsmarknadens parter Arbetsmarknadsdepartementet höll den 11 mars, i samarbete med AFA Försäkring, ett seminarium där regeringens nya arbetsmiljöstrategi presenterades och diskuterades.

Läs mer och se inspelning från seminariet

IA-systemet - verktyg för systematiskt arbetsmiljöarbete

AFA Försäkring har tillsammans med Svenskt Näringsliv, LO, PTK och branscherna utvecklat ett webbaserat system som stödjer det systematiska arbetet med att rapportera, följa upp och åtgärda händelser.

Läs mer om IA-systemet 

Sök stöd för rehabilitering

Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning för hälften av dina kostnader när någon av dina anställda genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Läs mer om rehabiliteringsstöd

Ekonomiskt stöd för arbetsmiljöutbildning!

Från 1 januari har du som arbetsgivare möjlighet att få ekonomisk ersättning för arbetsmiljöutbildningen. Stödet gäller för företag som har tecknat TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada) och har minst en anställd.

OBS! Efterfrågan på Stöd till arbetsmiljöutbildning har varit mycket större än vad vi vågat tro. De pengar som var avsedda att räcka till 2018 kommer att ta slut redan i år. Vi kan därför  inte ta emot fler ansökningar från företag eller godkänna fler utbildningsanordnare efter 14 oktober 2016. Nu kommer satsningen att utvärderas.

Läs mer om stöd för arbetsmiljöutbildning

Rapport - Hot och våld på den svenska arbetsmarknaden

Lokförare löper en betydligt högre risk än genomsnittet att drabbas av en hot- och våldolycka. Majoriteten av olyckorna har orsakats av att de ofrivilligt har kört på personer på spåret. Det framgår av AFA Försäkrings rapport ”Hot och våld”, som presenterades vid ett seminarium den 18 december.

Läs rapporten

Rapport - Psykiska diagnoser i kontaktyrken inom vård, skola och omsorg

Psykiska diagnoser står för en stor del av ökningen av sjukskrivningar - personer som arbetar i så kallade kontaktyrken brukar ofta nämnas som en särskilt utsatt grupp. Vi har nu tagit fram en rapport om psykisk ohälsa bland sysselsatta i kontaktyrken inom vård, skola och omsorg i kommun- och landstingssektorn.

Till rapporten 
Se inspelning från seminariet 

Suntarbetsliv

Inspiration och verktyg i arbetet för friska arbetsplatser inom kommun- och landstingssektorn samt Pactabolag.

Läs mer