Vi förebygger för ett friskt och tryggt arbetsliv

Afa Försäkring arbetar för att förebygga skador och ohälsa i arbetslivet. Det är ett uppdrag vi har från våra ägare Svenskt Näringsliv, LO och PTK och från Sveriges Kommuner och Regioner.

Analys och statistik

Grunden för vårt förebyggande arbete är vår skadedatabas och de 15 miljoner försäkringsärenden den innehåller. Databasen är en unik kunskapskälla som används i forskningsprojekt, analyser och i våra olika statistikrapporter.

Läs mer om analys och statistik

Forskning och Utveckling

Afa Försäkring finansierar forskning som kommer till nytta i arbetslivet. Vi satsar 150 miljoner kronor om året på forskning och utveckling för att förbättra arbetsmiljö och främja hälsa inom det privata näringslivet och i kommuner och regioner.

Läs mer om vår FoU-verksamhet

System för det systematiska arbetsmiljöarbetet

IA-systemet är ett informationssystem för arbetsmiljöarbete som används av företag i många olika branscher. Vi har utvecklat systemet tillsammans med våra ägare och användarna.

Läs mer om IA-systemet 

Stöd för arbetsmiljöutbildning

Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar på stöd till arbetsmiljöutbildning. Stödet ska särskilt stödja gemensamma utbildningsinsatser, där såväl chefer som arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans.

Läs mer

Samarbete med Prevent och Suntarbetsliv

Våra samarbetspartner Prevent och Suntarbetsliv förmedlar kunskap och verktyg för en bättre arbetsmiljö inom den privata sektorn och i kommuner och regioner. Genom dem bidrar vi till att kunskap om arbetsmiljö och hälsa kommer till praktisk nytta på arbetsplatserna.

Läs mer om Prevent och Suntarbetsliv

Stöd för rehabilitering

Rehabiliteringsstöd är ett ekonomiskt stöd som arbetsgivare kan söka när någon anställd behöver arbetslivsinriktad rehabilitering. Stödet kan också sökas för förebyggande insatser.

Läs mer och ansök om rehabiliteringsstöd

Arbetslivets mötesplats

En mötesplats med fokus på arbetsmiljö

Gilla Jobbet är arbetsmarknadens parters unika satsning för att inspirera till förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på landets arbetsplatser. Vartannat år anordnas en större Gilla Jobbet-konferens i Stockholm och vartannat år genomförs flera mindre konferenser på olika orter i landet.

Läs mer om Gilla Jobbet

Fallkompetens – att lära sig falla säkert

Afa Försäkring genomförde under åren 2018-2021 ett samverkansprojekt med Svenska Judoförbundet för att förebygga arbetsskador till följd av fallolyckor. Projektet möjliggjorde att arbetsgivare med kollektivavtal kostnadsfritt kunde anlita judoinstruktörer som lärde anställda hur man faller utan att skada sig.

Läs mer om projektet

Träningspark för en tryggare byggbransch

För att förebygga olyckor och sjukfall i byggbranschen har Afa Försäkring inlett ett samarbete med branschens säkerhetspark. Parken är en träningsanläggning där anställda och blivande byggarbetare får möjlighet att öva på arbetsmoment och god säkerhetskultur.

Läs mer om samarbetet