Frågor och svar

Det är en kollektivavtalad föräldraförsäkring som började gälla från och med den 1 januari 2014. Försäkringen lämnar kompletterande ersättning när man får föräldrapenning från Försäkringskassan. Den kompletterande ersättningen kallas föräldrapenningtillägg (FPT) och betalas som längst tills barnet fyller 18 månader eller till 18 månader efter adoptionstillfället.

Alla som jobbar hos en arbetsgivare som har kollektivavtal har minst en av våra försäkringar. Arbetsgivare som inte har kollektivavtal kan också teckna försäkringar för sina anställda.
Försäkringen vid föräldraledighet gäller för dig som är:

  • privat anställd arbetare
  • kooperativt anställd arbetare

Om du är osäker på om du tillhör någon av grupperna kan du fråga:

Den började gälla den 1 januari 2014 och gäller för barn som fötts den 1 januari 2014 eller senare. För barn som fötts innan 1 januari 2014 finns övergångsbestämmelser som innebär att du ändå kan få ersättning men längst tills barnet är 18 månader gammalt eller 18 månader efter adoptionstillfället. 

Om du före den 1 januari omfattades av avtal som innebar att arbetsgivaren var skyldig att utbetala ersättning motsvarande föräldrapenningtillägg (t ex föräldralön) kan du ha rätt till ersättning från föräldrapenningtillägget. En förutsättning är att du inte har förbrukat alla dagar som du hade rätt till enligt avtal. De dagar som du har tagit ut före 2014-01-01 avräknas från det antal dagar som du kan få från föräldrapenningtillägget.
Föräldrapenningtillägg betalas inte efter att barnet fyllt 18 månader eller 18 månader efter adoptionstillfället.

Nej. Försäkringen gäller bara för privatanställda arbetare inom LO:s avtalsområde. Du kan dock ha en motsvarande förmån, som kallas föräldralön och betalas ut direkt av arbetsgivaren. Fråga din arbetsgivare eller facket vad som gäller för dig. 

Nej, försäkringen gäller även för anställda som inte är med i facket.

Nej, då gäller inte försäkringen. Däremot kan du få föräldrapenning från Försäkringskassan.

Ja, du ska innan barnets födelse/adoption ha varit anställd i minst 12 månader under de senaste fyra åren hos en eller flera arbetsgivare som har föräldrapenningtillägget.

Flera LO-förbund har sedan tidigare föräldralön eller föräldraersättning i lönekollektivavtalet och ersättningen betalades ut direkt av arbetsgivaren. Ersättningstiden i dessa avtal varierade mellan en och fem månader och för att få ersättning krävdes som regel att anställningen varat i 12 respektive 24 månader hos arbetsgivaren. Vanligtvis betalades föräldralönen ut tills barnet var 18 månader gammalt eller till 18 månader efter adoptionstillfället.

Bestämmelserna om föräldralön/föräldraersättning upphörde att gälla vid årsskiftet 2013/2014 och ersätts från och med den 1 januari 2014 av försäkringen om föräldrapenningtillägg (FPT) 

Om du före den 1 januari omfattades av avtal som innebar att arbetsgivaren var skyldig att utbetala ersättning motsvarande föräldrapenningtillägg (till exempel föräldralön) kan du ha rätt till ersättning från föräldrapenningtillägget. En förutsättning är att du inte har förbrukat alla dagar som du hade rätt till enligt avtal. De dagar som du har tagit ut före 2014-01-01 avräknas från det antal dagar som du kan få från föräldrapenningtillägget.
Föräldrapenningtillägg betalas inte efter att barnet fyllt 18 månader eller 18 månader efter adoptionstillfället. 

Hur många dagar med föräldrapenningtillägg som du kan få är beroende av hur länge du har varit anställd hos en eller flera arbetsgivare som har Föräldrapenningtillägg. Beräkningen görs från barnets födelse/adoption och fyra år bakåt, även om du är föräldraledig från en senare tidpunkt.

  • Vid anställning i minst 12 månader betalas ersättning under maximalt 60 dagar.
  • Vid minst 24 månaders anställning betalas ersättning i maximalt 180 dagar.
  • Varje ersättningsdag, oavsett om uttaget av föräldrapenning från Försäkringskassan är hel eller partiell, förbrukar en hel dag för föräldrapenningtillägget.

Flerbarnsfödslar ger inte rätt till fler dagar för föräldrapenningtillägget, men om ni är två föräldrar och tar ut föräldrapenning för varsitt barn samtidigt kan ni också göra varsin anmälan. Se vidare under rubriken "Kan båda föräldrarna göra en anmälan?".

 

 

Föräldrapenningtillägget betalas ut under en sammanhängande föräldraledighet men inte för tid senare än 18 månader efter barnets födelse eller adoption. Du får högst 60 eller 180 dagar beroende på hur lång anställningstid du har.

Nej den gäller inte för 10-dagarna som den andra, icke gravida föräldern, kan få rätt till i samband med att barnet föds. Orsaken är att försäkringen bara gäller vid uttag av föräldrapenning och inte tillfällig föräldrapenning.

Nej. Försäkringen gäller vid uttag av föräldrapenningdagar och inte för tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn (VAB).

Bestämmelser om rätten till föräldraledighet finns i föräldraledighetslagen och där regleras bland annat att ledigheten får delas upp på högst tre perioder för varje kalenderår. Sjukdom eller inplanerad semester bryter inte föräldraledighetsperioden.

Du kan bara få ersättning från föräldrapenningtillägget för en period. Om du vill dela upp din föräldraledighet på flera perioder behöver du därför tänka på att anmäla den
period som du tar ut flest föräldrapenningdagar från Försäkringskassan. Om du
till exempel tar ut en kortare föräldraledighetsperiod redan nu och tror att du
kommer att ta ut en längre period med fler föräldrapenningdagar senare kan du
vänta och ansöka om den perioden istället. Den bortre gränsen för hur länge föräldrapenningtillägget kan betalas är tills barnet fyllt 18 månader eller 18 månader efter
adoptionstillfället.

Det är viktigt att du planerar din föräldraledighet och kommer överens med din arbetsgivare om en sammanhängande period. Du behöver till exempel inte dela upp perioden för att ta ut semester utan kan förlägga den under perioden. Du behöver inte heller vara ledig alla dagar i veckan under perioden utan du kan förlägga ledigheten på det sätt som du och din arbetsgivare kommer överens om.

Denna begränsning till ersättning för bara en ledighetsperiod gäller inte för föräldrapenningen från Försäkringskassan utan där söker du som vanligt för flera perioder.

 

Ja. Vi gör skatteavdrag med 30 procent och redovisar ersättningen till Skatteverket varje månad.

 

Vi betalar ut ersättning genom Swedbanks utbetalningssystem (SUS). Om du får ersättning från oss och inte har ett konto kopplat till SUS skickar Swedbank en kontantavi till dig. På avin finns möjlighet att ansluta ett konto till SUS för framtida utbetalningar.
Du kan även ansluta ditt konto till SUS via Swedbanks hemsida.

Den första utbetalningen görs så fort handläggningen av ärendet är klar. Övriga utbetalningar görs i anslutning till Försäkringskassans utbetalningar.

När du fått föräldrapenning från Försäkringskassan kan du göra en anmälan till oss. Du kan också anmäla perioder du tagit ut med föräldrapenning i efterhand. För att ha rätt till ersättning måste du göra en anmälan inom 5 ½ år efter barnets födelse eller adoption.

Om båda föräldrarna omfattas av Föräldapenningtillägget så har de var för sig rätt till ersättningen. Hur många ersättningsdagar var och en har rätt till beror på hur lång anställningstid respektive förälder har. Om till exempel båda föräldrarna har arbetat minst 24 månader kan de också få 180 dagar var från försäkringen förutsatt att de var för sig tar ut så många dagar med föräldrapenning från Försäkringskassan.

Du anmäler direkt här på vår hemsida eller genom att ringa vårt kundcenter, 0771-88 00 99.

Anmäl föräldrapenningtillägg här

Ansökan om föräldrapenningtillägg måste göras inom 5 ½ år efter barnets födelse eller adoption, annars har rätten till ersättning gått förlorad (preskriberad).