Frågor och svar

Det är en kollektivavtalad föräldraförsäkring som började gälla från och med den 1 januari 2014. Försäkringen lämnar kompletterande ersättning när man får föräldrapenning från Försäkringskassan. Den kompletterande ersättningen kallas föräldrapenningtillägg (FPT) och betalas som längst tills barnet fyller 18 månader eller till 18 månader efter adoptionstillfället.

Alla som jobbar hos en arbetsgivare som har kollektivavtal har minst en av våra försäkringar. Arbetsgivare som inte har kollektivavtal kan också teckna försäkringar för sina anställda.
Försäkringen vid föräldraledighet gäller för dig som är:

 • privat anställd arbetare
 • kooperativt anställd arbetare

Om du är osäker på om du tillhör någon av grupperna kan du fråga:

Den började gälla den 1 januari 2014 och gäller för barn som fötts den 1 januari 2014 eller senare. För barn som fötts innan 1 januari 2014 finns övergångsbestämmelser som innebär att du ändå kan få ersättning men längst tills barnet är 18 månader gammalt eller 18 månader efter adoptionstillfället. 

Nej. Försäkringen gäller bara för privatanställda arbetare inom LO:s avtalsområde. Du kan dock ha en motsvarande förmån, som kallas föräldralön och betalas ut direkt av arbetsgivaren. Fråga din arbetsgivare eller facket vad som gäller för dig. 

Nej, försäkringen gäller även för anställda som inte är med i facket.

Nej, då gäller inte försäkringen. Däremot kan du få föräldrapenning från Försäkringskassan.

Läs även: Föräldraledig och arbetslös

Ja, du ska innan barnets födelse/adoption ha varit anställd i minst 12 månader under de senaste fyra åren hos en eller flera arbetsgivare som har föräldrapenningtillägget.

Hur många dagar med föräldrapenningtillägg som du kan få är beroende av hur länge du har varit anställd hos en eller flera arbetsgivare som har Föräldrapenningtillägg. Beräkningen görs från barnets födelse/adoption och fyra år bakåt, även om du är föräldraledig från en senare tidpunkt.

 • Vid anställning i minst 12 månader betalas ersättning under maximalt 60 dagar.
 • Vid minst 24 månaders anställning betalas ersättning i maximalt 180 dagar.
 • Varje ersättningsdag, oavsett om uttaget av föräldrapenning från Försäkringskassan är hel eller partiell, förbrukar en hel dag för föräldrapenningtillägget.

Flerbarnsfödslar ger inte rätt till fler dagar för föräldrapenningtillägget, men om ni är två föräldrar och tar ut föräldrapenning för varsitt barn samtidigt kan ni också göra varsin anmälan. Se vidare under rubriken "Kan båda föräldrarna göra en anmälan?".

 

 

Föräldrapenningtillägget betalas ut under en sammanhängande föräldraledighet men inte för tid senare än 18 månader efter barnets födelse eller adoption. Du får högst 60 eller 180 dagar beroende på hur lång anställningstid du har.

Nej den gäller inte för 10-dagarna som den andra, icke gravida föräldern, kan få rätt till i samband med att barnet föds. Orsaken är att försäkringen bara gäller vid uttag av föräldrapenning och inte tillfällig föräldrapenning.

Nej. Försäkringen gäller vid uttag av föräldrapenningdagar och inte för tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn (VAB).

Du ska ansöka om den längsta perioden som du ska vara föräldraledig från din anställning.

Info till dig som tänker dela upp föräldraledigheten på flera kortare perioder:

 • Om du ska dela upp din föräldraledighet på flera kortare perioder behöver du tänka på att ansöka om föräldrapenningtillägg från oss för den period som du tar ut flest föräldrapenningdagar från Försäkringskassan.
 • Om du tar ut en kortare föräldraledighet redan nu och tror att du kommer att ta ut en längre period med fler föräldrapenningdagar från Försäkringskassan senare, kan du vänta och ansöka om föräldrapenningtillägg från oss för den perioden istället.

Viktigt! Du kan bara få föräldrapenningtillägg från oss för en enda period.

Ja. Vi gör skatteavdrag med 30 procent och redovisar ersättningen till Skatteverket varje månad.

 

Vi skickar pengarna genom Swedbank. Du behöver anmäla ditt kontonummer på swedbank.se/kontoregister. Det ska du göra om du har ett konto hos Swedbank eller annan svensk bank. Om du inte anmäler kontonummer får du en utbetalningsavi med posten.
Swedbanks hemsida.

Ersättningen betalas genom Swedbank och kommer ungefär en vecka efter att du börjat få föräldrapenning från Försäkringskassan för den period du har ansökt om.

När du fått föräldrapenning från Försäkringskassan kan du göra en anmälan till oss. Du kan också anmäla perioder du tagit ut med föräldrapenning i efterhand. För att ha rätt till ersättning måste du göra en anmälan inom 5 ½ år efter barnets födelse eller adoption.

Om båda föräldrarna omfattas av Föräldapenningtillägget så har de var för sig rätt till ersättningen. Hur många ersättningsdagar var och en har rätt till beror på hur lång anställningstid respektive förälder har. Om till exempel båda föräldrarna har arbetat minst 24 månader kan de också få 180 dagar var från försäkringen förutsatt att de var för sig tar ut så många dagar med föräldrapenning från Försäkringskassan.

Du anmäler direkt här på vår hemsida. Tänk på att du behöver det här innan du anmäler:

 • Bank-ID
 • Organisationsnummer på företaget (fråga din arbetsgivare)
 • Den period du ska vara föräldraledig som du kommit överens med din arbetsgivare om
 • Din sjukpenninggrundande inkomst (fråga din arbetsgivare eller Försäkringskassan)

Anmäl föräldrapenningtillägg här

Ansökan om föräldrapenningtillägg måste göras inom 5 ½ år efter barnets födelse eller adoption, annars har rätten till ersättning gått förlorad (preskriberad).

Nej, det gör den inte. Det spelar ingen roll om du tar semester eller blir sjuk under den period som du har ansökt om föräldrapenningtillägg. Däremot får du inte föräldrapenningtillägg från oss om du har semester eller blir sjuk. eftersom du då inte tar ut någon föräldrapenning från Försäkringskassan.

Nej. För att få föräldrapenningtillägg från oss är vi bara intresserade av startdatum och slutdatum för din föräldraledighet. Det spelar ingen roll om du tar ut 1 dag eller 5 dagar i veckan med föräldrapenning från Försäkringskassan. Du förlägger ledigheten på det sätt som du och din arbetsgivare kommer överens om.

Försäkringen innehåller inget efterskydd, det betyder att du inte kan få ersättning för en period med föräldrapenning som inträffar efter att din anställning har upphört.

Om din anställning upphör under pågående föräldraledighet kan du få föräldrapenningtillägg för kvarvarande dagar med föräldrapenning på sjukpenningnivå. Det gäller under den period som du redan före anställningens upphörande har fått godkänd av arbetsgivaren.

Vid permittering har inte anställningen upphört och föräldrapenningtillägg gäller som vanligt.