När gäller försäkringen?

Observera att förmånen upphör från och med den 1 oktober 2022. Särskild AGS-KL-förmån kan betalas under vissa förutsättningar efter att Försäkringskassan fattat beslut om att sluta betala sjukpenning därför att de bedömer att du kan klara ett normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden.

Från och med dag 181 i sjukperioden prövar Försäkringskassan arbetsförmågan mot ett normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden.

En förutsättning för rätt till Särskild AGS-KL-förmån är att

  1. du har en sjukpenninggrundande inkomst vid insjuknandetidpunkten,
  2. Försäkringskassan har fattat beslut om att inte utge sjukpenning på grund av att de bedömer att du kan klara ett normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden, och
  3. du är ledig från arbetet på grund av sjukdom enligt Allmänna bestämmelser § 28 mom 1a)*, arbetsoförmågan ska vara styrkt av läkarintyg.

För anställda som omfattas av KFS branschavtal gäller § 8 mom1:1

Rätten till Särskild AGS-KL-förmån upphör

  • vid ingången av den månad som du fyller 65 år,
  • vid ledighet av andra orsaker med undantag för ledighet under ferieledighet med ferielön, ledighet från uppehållsanställning med uppehållslön, period om högst 30 dagar vid semester och under period om högst 14 dagar vid sjukdom och tillfällig föräldrapenning för att vårda sjukt barn, Läs mer under avsnittet Annan frånvaro.
  • i den omfattning som sjukpenning beviljas när arbetsförmågan minskar,
  • då anställningen upphör,
  • om du får rätt till särskild ålderspension enligt PFA eller motsvarande förmån enligt andra pensionsbestämmelser,
  • om du avgår med rätt till ålderspension eller visstidspension enligt PA-KL eller motsvarande äldre pensionsbestämmelser, eller
  • då förutsättningarna för rätt till ersättning enligt punkt 1-3 ovan inte är uppfyllda.