Frågor och svar

Det är viktigt att du skyddar din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) för att kunna få till exempel sjukpenning igen vid ett senare tillfälle. Det gör du genom att börja arbeta i minst samma omfattning som tidigare eller anmäla dig och aktivt söka arbete på Arbetsförmedlingen i den omfattning som du tidigare arbetade. Det måste du göra första vardagen efter du har tagit emot Försäkringskassans beslut om att du inte har rätt till sjukpenning och du måste fortsätta att aktivt söka arbete på Arbetsförmedlingen även under den tid som du får Särskild AGS-KL-förmån.

Särskild AGS-KL-förmån kan betalas under vissa förutsättningar när Försäkringskassan fattat beslut om att sluta betala sjukpenning därför att de bedömer att du kan klara ett normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden. Villkoren för ersättning är att arbetsgivaren har beviljat ledighet på grund av sjukdom enligt kollektivavtalet "Allmänna bestämmelser" (AB), att du har ett läkarintyg som styrker arbetsoförmågan och att du har en sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

Försäkringsförmånen gäller anställda inom kommuner, landsting, regioner och vissa kommunnära bolag som omfattas av kollektivavtalet "Allmänna bestämmelser". Är du osäker på om du omfattas av kollektivavtalet, fråga din arbetsgivare.

Försäkringsförmånen började gälla 1 juni 2018 och omfattar försäkringsfall som inträffat 1 juni 2018 eller senare. Från och med 1 november 2018 gäller förmånen även anställda hos kommunnära bolag som omfattas av KFS branschavtal enligt särskild förteckning.

Merparten av de anställda inom kommun och landstingssektorn går på "Allmänna bestämmelser" men det finns ett antal kollektivavtal som reglerar anställningsvillkoren men som inte ingår, som t.ex;

  • RiB - Avtal för räddningstjänstpersonal i beredskap
  • PAN 16 – Prolongerad - Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare
  • Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA

Församlingar och pastorat inom Svenska kyrkan omfattas inte av Särskild AGS-KL förmån. Anställda hos Svenska kyrkan kan vända sig till arbetsgivaren för att få information vad som gäller för dem. 

Ersättning betalas per dag och beräknas med utgångspunkt från den sjukpenninggrundande inkomsten du hade vid insjuknandet. Endast inkomster från anställning inom hos kommun, landsting, regioner och vissa kommunnära bolag får medräknas.

Om Försäkringskassans beslut att inte betala sjukpenning avser sjukpenning på normalnivå lämnas ersättning med 77,6 % av inkomstunderlaget. Om beslutet avser sjukpenning på fortsättningsnivå så lämnas ersättning med 72,75 % av den sjukpenninggrundande inkomsten.

Ersättning lämnas proportionellt i förhållande till den del som Försäkringskassan inte längre betalar ut. Arbetsoförmågan i anställningen ska styrkas av läkarintyg. Läkaren kan sjukskriva på 25 %, 50 %. 75 % och 100 %.

Du kan få ersättning under högst 180 kalenderdagar och som längst till och med månaden innan du fyller 65 år.

Ersättningen upphör tidigare om du inte längre är anställd.

Om du är ledig från arbetet av andra orsaker än sjukdom kan rätten till ersättning upphöra tidigare. Du måste själv meddela oss om ändrade förhållanden.

Anmäl när du har fått ett beslut om att Försäkringskassan slutar betala sjukpenning - helt eller delvis - därför att de bedömer att du kan klara ett normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden. 

Du kan tidigast göra en anmälan från och med den dag då Försäkringskassan slutat betala sjukpenning.

Du behöver ha ett läkarintyg på din arbetsoförmåga, samt att din arbetsgivare ska ha beviljat dig ledighet på grund av sjukdom, enligt kollektivavtalet.

Du ska bifoga

  • Försäkringskassans beslut om att du inte längre kan få sjukpenning eftersom du bedöms kunna arbeta med ett normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden.
  • Läkarintyg för den aktuella perioden.

Ja, det är möjligt. Men tänk på att vi behöver handlingarna innan vi fattar beslut i ditt ärende.

Om du har dina handlingar digitalt så får du gärna skicka dem till oss på vår webbplats www.afaforsakring.se. Det gör du under "kontakta oss" där du klickar på "Skicka in/komplettera dokument om ditt ärende".

Det går naturligtvis även bra att skicka in handlingarna med post till Afa Försäkring, 106 27 Stockholm.

Nej, försäkringen gäller bara om du är anställd.

Du kan ha en sammanhängande period med semester i högst 30 dagar.

Läs mer om andra typer av frånvaro här.

Då gäller inte längre försäkringen. Om betalning av Särskild AGS-KL-förmån pågår så upphör din rätt att få ersättning samma dag som anställningen upphör. Du måste själv meddela oss om anställningen upphör.

 Du ska alltid meddela oss om du är ledig från arbetet av annan orsak än sjukdom. Annan ledighet än sjukdom kan innebära att din rätt till ersättning upphör tidigare än dag 180. Vid viss frånvaro gäller dock att ledigheten är så kallat överhoppningsbar, det vill säga dagarna ska inte ingå vid beräkningen av de 180 ersättningsdagarna.

Information om olika typer av frånvaro

Ändrad arbetsförmåga kan påverka din rätt till ersättning och ska alltid anmälas till oss.

Då har du inte längre rätt till Särskild AGS-KL-förmån. Om vi har betalat ersättning till dig och du senare får rätt till sjukpenning från Försäkringskassan för samma tid så är du skyldig att betala tillbaka ersättningen till Afa Sjukförsäkring.

Om Försäkringskassan har räknat av Särskild AGS-KL-förmån från  sjukpenningen behöver du inte betala tillbaka ersättningen.    

Nej, försäkringen gäller även för anställda som inte är med i facket. Läs mer under frågan "Gäller förmånen för mig?"

Ersättning utbetalas retroaktivt den 25:e varje månad för perioden från den 21:a föregående månad till och med den 20:e innevarande månad. Exempel: 21 januari till och med 20 februari betalas ut den 25 februari.

Vi skickar pengarna genom Swedbank. Du behöver anmäla ditt kontonummer på swedbank.se/kontoregister. Det ska du göra om du har ett konto hos Swedbank eller annan svensk bank. Om du inte anmäler kontonummer får du en utbetalningsavi med posten. Swedbanks hemsida.

Ja, normalt gör vi skatteavdrag med 30% och redovisar ersättningen till Skatteverket varje månad.

Du kan kontakta vårt kundcenter på 0771-88 00 99.