ILO-förteckningen

ILO-listan över yrkessjukdomar (reviderad 1980) är framtagen av ILO (Internationella arbetsorganisationen), ett FN-organ som arbetar med arbetslivsfrågor i hela världen.

 YrkessjukdomarArbete som medför exponering för risker*
 1 Pneumokonioser orsakade av fibrosframkallande mineralpartiklar (silikos, antrakosilikos, asbestos) och silikotuberkulos förutsatt att silikos i väsentlig grad orsakat arbetsoförmågan eller döden. Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
 2 Sjukdomar i andningsorganen orsakade av hårdmetalldamm. Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
 3 Sjukdomar i andningsorganen orsakade av damm av bomull (byssinos), lin, hampa eller sisal. Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
 4 Astma orsakad av sensibiliserande eller irriterande ämnen som kan ge dessa effekter och som förekommer i arbetsprocessen. Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
 5 Extrinsic allergisk alveolit och sviter därav orsakade av inandning av organiska dammpartiklar (enligt bestämmelser i landets lagstiftning). Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
 6 Sjukdomar orsakade av beryllium eller giftiga föreningar därav. Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
 7 Sjukdomar orsakade av kadmium eller giftiga föreningar därav. Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
 8 Sjukdomar orsakade av fosfor eller giftiga föreningar därav. Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
 9 Sjukdomar orsakade av krom eller giftiga föreningar därav. Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
 10 Sjukdomar orsakade av mangan eller giftiga föreningar därav. Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
 11 Sjukdomar orsakade av arsenik eller giftiga föreningar därav. Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
 12 Sjukdomar orsakade av kvicksilver eller giftiga föreningar därav. Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
 13 Sjukdomar orsakade av bly eller giftiga föreningar därav. Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
 14 Sjukdomar orsakade av fluor eller giftiga föreningar därav. Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
 15 Sjukdomar orsakade av koldisulfid. Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
 16 Sjukdomar orsakade av toxiska halogenderivat av alifatiska eller aromatiska kolväten. Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
 17 Sjukdomar orsakade av bensen eller dess giftiga homologer. Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
 18 Sjukdomar orsakade av giftiga amino- och nitroderivat av bensen eller dess homologer. Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
 19 Sjukdomar orsakade av nitroglycerin eller andra estrar av salpetersyra. Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
 20 Sjukdomar orsakade av alkoholer, glykoler eller ketoner. Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
 21 Sjukdomar orsakade av kvävande gaser: kolmonoxid, cyanväte eller toxiska föreningar därav, svavelväte. Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
 22 Hörselnedsättning orsakad av buller. Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
 23 Sjukdomar orsakade av vibrationer (rubbningar i muskler, senor, ben, leder, perifera blodkärl eller perifera nerver). Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
 24 Sjukdomar orsakade av arbete i komprimerad luft. Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
 25 Sjukdomar orsakade av joniserande strålning. Allt arbete som medför exponering av joniserande strålning.
 26 Hudsjukdomar orsakade av fysiska, kemiska eller biologiska faktorer som ej tagits upp under andra rubriker. Allt arbete som medför exponering för den aktuella risken.
 27 Primär hudcancer orsakad av tjära, beck , mineralolja, antracen eller föreningar, produkter eller rester av dessa substanser. Allt arbete som medför exponering för den aktuella risken.
 28 Lungcancer eller mesoteliom orsakade av asbest. Allt arbete som medför exponering för den aktuella risken.
 29 Infektions- eller parasitsjukdomar förvärvade i yrkesarbete som medför särskilt stor risk för smitta. a) Hälsovårds- och laboratoriearbete
b) Veterinärarbete
c) Hantering av djur, djur-kroppar, delar av djur-kropp och handelsvaror som kan ha blivit kontaminerade av djur, djurkroppar eller delar av djurkroppar
d) Annat arbete som medför särskilt stor risk för kontaminering

* När den här förteckningen tillämpas tas hänsyn till exponeringens art och grad.