Smittvägar, riskfaktorer och skyddsåtgärder vid luftvägsvirus på arbetsplatser

Pressmeddelande
10 december 2021klockan 04.50

Coronaviruset verkar främst smitta genom luft vi andas in. Risken att smittas minskar genom distansarbete, god ventilation och användning av skyddsutrustning som munskydd. Det visar en ny kunskapssammanställning som forskare vid Lunds universitet och Lunds tekniska högskola presenterade i veckan på ett seminarium arrangerat av Afa För­säkring.

– Smittvägar är något vi har vetat förvånansvärt lite om tidigare. Covidpandemin har gett mycket ny kunskap och vi har idag bättre förståelse för hur luftvägsvirus sprids. Att förstå smittvägar är nyckeln till att kunna förhindra smitta, sa Carl-Johan Fraenkel, överläkare och specialist i infektionsmedicin vid Lunds universitet.

Tre smittvägar – kontaktsmitta, droppsmitta och luftsmitta

Forskarna har undersökt i vilken utsträckning de olika smittvägarna sprider smitta.

– I materialet vi har gått igenom diskuteras främst tre huvudsakliga smittvägar. Den första är kontaktsmitta, det vill säga att man rör vid ett föremål eller en yta som bär smitta. Sedan har vi droppsmitta, det handlar om stora droppar som sprids ur munnen när man pratar eller nyser och träffar någon annans slemhinnor. Den tredje smittvägen är luftsmitta, vilket innebär att man smittas genom att andas in virus som finns i luften. Sammanfattningsvis kan sägas att när det gäller covidviruset så smittar det främst via inandning på kortare avstånd, sa Carl-Johan Fraenkel.

Skyddsåtgärder vid smittspridning

Forskargruppen har också sammanställt skyddsåtgärder vid smittspridning.

– Den mest effektiva skyddsåtgärden är att eliminera smittrisken, till exempel genom distansarbete. Nästa nivå är att minska exponeringen så mycket som möjligt genom exempelvis avstånd, handtvätt och ventilation, sa Jakob Löndahl, docent i aerosolteknologi vid Lunds tekniska högskola.

– Personlig skyddsutrustning som munskydd och visir har effekt men bör användas tillsammans med andra skyddsåtgärder. Det är viktigt att hjälpa de anställda att göra rätt genom exempelvis information om risker eller att organisera arbetet på ett sätt som minskar smittrisken.

Ökad smittrisk under vintern

– Just luftvägsvirus som till exempel coronavirus och influensavirus är mer smittsamma under vintertid. D-vitaminbrist kan bidra till ökad smittrisk under vintern. Torr luft och kyla kan minska motståndskraften och immunförsvaret i våra andningsvägar. Mycket tyder på att den torrare luften på vintern bidrar till att luftsmittan ökar. Många luftvägsvirus verkar dessutom överleva bättre i torr och kall luft än i normalfuktig och varm luft, sa Malin Alsved, postdoc i aerosolteknologi vid Lunds tekniska högskola.


Mer information:
Läs referat eller se en videoupptagning från webbinariet på Afa Försäkrings webbplats.

Afa Försäkring finansierar översikter som samlar kunskap i olika ämnen inom arbetsmiljöområdet. Kunskapsöversikterna ingår i den vetenskapliga skriftserien Arbete och hälsa som ges ut av Göteborgs universitet. Den nya översikten om luftvägsvirus är framtagen av Jakob Löndahl, docent i aerosolteknologi vid Lunds tekniska högskola, Carl-Johan Fraenkel, överläkare och specialist i infektionsmedicin vid Lunds universitet, och Malin Alsved och Sara Thuresson, postdoc respektive doktorand i aerosolteknologi vid Lunds tekniska högskola.

Medverkade på seminariet gjorde även Maria Albin, professor i arbets- och miljömedicin vid Karolinska Institutet och delaktig i den arbetsgrupp som står bakom skriftserien Arbete och hälsa.

Afa Försäkring finansierar forskning som kommer till nytta i arbetslivet
Vi stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Vi satsar 150 miljoner kronor om året för att förbättra arbetsmiljö och främja hälsa och därmed minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro för de anställda inom det privata näringslivet, kommuner och regioner. Mer information finns på vår FoU-webb.

Kontakt:
Jakob Löndahl, docent, Lunds tekniska högskola: 073-551 86 36, jakob.londahl@design.lth.se.
Carl-Johan Fraenkel, överläkare, Lunds universitet: carl-johan.fraenkel@med.lu.se.
Malin Alsved, postdoc, Lunds tekniska högskola: 070-244 48 34, malin.alsved@design.lth.se.
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730–96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se.