Emil Askestad, statistiker/analytiker på Afa Försäkring, presenterar en ny rapport om socialt arbete.

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro inom socialt arbete

NyhetPublicerad 21 oktober 2022

I yrken inom socialt arbete är hot och våld den vanligaste orsaken till en arbetsolycka. Psykisk ohälsa är det vanligaste skälet till längre sjukfrånvaro. Det visar en ny statistik­rapport från Afa Försäkring.

– Under perioden 2015–2020 godkände Afa Försäkring drygt 900 allvarliga arbetsolycksfall för anställda i yrkesgruppen socialt arbete. Kvinnor drabbas oftare än män. Men det är också fler kvinnor som arbetar i yrkesgruppen, sa Emil Askestad, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

– Den vanligaste arbetsolyckan inom socialt arbete är en hot och våld-olycka. Den här typen av olyckor har ganska lång läkningstid och leder därför ofta till långvarig sjukskrivning.

Rapporten Socialt arbete – allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro bygger på statistik från Afa Försäkrings skadedatabas. Händelser som klassas som arbetsskador är arbetsolycksfall, arbetssjukdomar och färdolycksfall. Ett arbetsolycksfall räknas som allvarligt när det leder till sjukfrånvaro i mer än 30 dagar eller motsvarande läkningstid och/eller till medicinsk invaliditet.

– Högst risk för en allvarlig arbetsolycka inom socialt arbete har yrkesundergruppen behandlingsassistenter och socialpedagoger, m.fl. Risken var högre för män än för kvinnor. Jämfört med hela arbets­marknaden har anställda inom socialt arbete en högre risk att drabbas av arbetsolyckor i form av hot och våld, sa Emil Askestad.

Psykisk diagnos vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro räknas som långvarig om den varar längre än 90 dagar eller leder till månadsersättning. För år 2020 har Afa Försäkring godkänt sammanlagt 1 524 långa sjukfall i yrkesgruppen socialt arbete.

– För både kvinnor och män inom socialt arbete har risken för långvarig sjukfrånvaro minskat de senaste åren. Risken är dock fortfarande högre än för samtliga yrken inom Kommuner och regioner. Kvinnor inom socialt arbete har en högre risk för långvarig sjukfrånvaro än vad män har, sa Andreas Ek, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

– För både kvinnor och män står sjukdomar med psykisk diagnos för nära två tredjedelar av den långa sjukfrånvaron. Den vanligaste formen av psykisk diagnos är reaktion på svår stress och högst risk för detta har kvinnor i åldern 36–45 år. Den näst vanligaste diagnosen är sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven, det kan exempelvis röra sig om ryggsjukdomar eller reumatism.

Forskning visar att unga socialsekreterare utför de svåraste arbetsuppgifterna

Pia Tham, professor i socialt arbete vid Högskolan i Gävle, presenterade resultat från ett forsknings­projekt finansierat av Afa Försäkring, Socialsekreterares arbetsvillkor – förändringar mellan 2003 och 2018.

– Vi är rätt förvånade över resultaten och tänker att det här behöver vi ta fasta på och undersöka vidare. Socialsekreterares arbetsvillkor försämrades i flera avseenden mellan 2003 och 2014, men resultaten för 2018 pekar på en förbättring. Dock inte när det gäller personalomsättning och sjukfrånvaro. Vi kan däremot se att arbetet har blivit mer specialiserat och tydligt avgränsat, sa hon.

– I vår studie ingår alla socialsekreterare som arbetar med barn och ungdomar i hälften av stadsdelarna och hälften av kommunerna i Stockholms län. 2018 var 44 procent av socialsekreterarna under 30 år gamla, jämfört med 17 procent 2003. Arbete med barn och unga är den svåraste arbetsuppgiften, och här börjar man sin yrkesbana. Så där kan vi ha en anledning att man som socialsekreterare inte mår så bra och blir sjuk.

Moderator för dagens seminarium var Anna Weigelt, chef för Afa Försäkrings analysavdelning. Seminariet lockade drygt 120 åhörare.


Text: Adam Fredholm

Emil Askestad, statistiker/analytiker på Afa Försäkring, presenterar en ny rapport om socialt arbete.
Ladda ner (90.87 KB)