En kvinna tröstar en annan kvinna som är nedstämd.

Hot och våld i arbetslivet – aktuell forskning och statistik

NyhetPublicerad 31 augusti 2023

På ett webbinarium den 31 augusti presenterades aktuell forskning och statistik kopplad till hot och våld inom hälso- och sjukvården samt i hotell- och restaurangbranschen. Det handlade också om strategier och organisatoriskt stöd som främjar en säker arbetsmiljö.

Hot och våld får aldrig accepteras som en del av arbetet, men inom hälso- och sjukvården är utåtagerande beteende ibland oundvikligt. Det ställer krav på att preventiva åtgärder i det systematiska arbetsmiljö­arbetet måste prioriteras.

Hot och våld äventyrar vårdkvaliteten

Hot och våld medför negativa konsekvenser för de anställda, men också för patienter, då det äventyrar vårdkvaliteten. Risken finns att personal inom hälso- och sjukvård vill lämna yrket om arbetsmiljön inte är säker.

Hur utsätts undersköterskor och sjuksköterskor för hot och våld på kirurgiska vårdavdelningar? Hur påverkar det dem som privatpersoner och yrkesutövare? Vilka handlingsstrategier använder chefer i samband med hotfulla, våldsamma situationer och vilket organisatoriskt stöd behövs för att främja en säker arbetsmiljö?

Om detta berättade Jenny Jakobsson, doktor i medicinsk vetenskap, lektor samt specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård.

Längre ner på sidan hittar du hennes slutrapport: "Det ingår väl i jobbet? Undersköterskors och sjuksköterskors utsatthet
för hot och våld på arbetet och chefers handlingsstrategier"

Intervjuer gav underlag om hur man kan jobba förebyggande

Hot och trakasserier inom hotell- och restaurang påverkar de anställdas psykiska och fysiska välbefinnande och deras prestationer. Även viljan att vara kvar på en specifik arbetsplats och i branschen påverkas.

Vilka strategier, metoder och verktyg använder anställda och chefer på olika nivåer för att minimera problemen?

Genom 45 djupintervjuer med anställda och chefer inom hotell- och restaurangbranschen, har projektet genererat underlag som kan bidra till utveckling av strategier, metoder och verktyg i syfte att förebygga och hantera trakasserier av sexuell och rasistisk natur, samt hot om våld i hotell- och restaurangbranschen.

Kristina Zampoukos, docent och lektor i kulturgeografi vid Mittuniversitetet berättade om detta.

Statistik om hot och våld inom vården, handeln och socialt arbete

Presentation av statistik för yrkesgrupperna med flest arbetsolyckor på grund av hot och våld. Inom vården är det bland annat vanligt att drabbas av fysiskt våld från brukare. Sysselsatta inom handeln utsätts främst för rån medan det inom socialt arbete är vanligast att drabbas av misshandel.

Statistiken kommer från Afa Försäkrings skadedatabas, vilken innehåller 15 miljoner försäk­rings­ären­den. Databasen är en unik kunskaps­källa som används i forskning, analyser och rapporter. Den används också som beslutsunderlag för de forsknings­projekt som finansieras via Afa För­säkring.

Emil Askestad, analytiker och statistiker på Afa för­säkring, berättade om statistiken.

Här kan du se det inspelade webbinariet

Mer om forskning och statistik

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Varje år finansierar Afa För­säkring forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med cirka 150 miljoner kronor.

Staplar i ett diagram.

Analys och statistik

Genom att ta fram och analysera statistik ur vår skadedatabas får vi värdefull kunskap om skador och sjukdomar i arbetslivet i både privat och offentlig sektor.