Bättre arbetsmiljö­arbete i bemanningsföretag

NyhetPublicerad 3 juni 2014

I bemanningsbranschen är arbetsmiljöfrågorna komplexa. Bemanningsföretaget och det företag som hyr in personalen delar ansvaret. Det krävs samarbete och engagemang på bägge sidor för att arbetsmiljön ska bli bra, visar en ny rapport.

Hur kan man skapa en god arbetsmiljö för anställda i bemanningsföretag? Det har forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet sökt svar på i ett forsknings­projekt som fått stöd av AFA För­säkring.

Arbetsmiljöfrågorna är komplicerade, eftersom bemanningsföretag placerar ut sin personal på arbetsplatser där de varken styr över arbetsledning eller arbetsmiljö. Relationen mellan bemanningsföretaget och det inhyrande företaget är dessutom ofta känslig. Uthyrarens säljare och konsultchefer vill inte klampa in och ställa arbetsmiljökrav och därmed kanske riskera hela uppdraget.

De uthyrda kan känna sig utsatta och dra sig för att klaga, till exempel för att de har osäkra anställningar. De företräds sällan av skydds­ombud eller andra fackligt förtroendevalda.

Dessutom är många olika aktörer inblandade, konstaterade Ann-Beth Antonsson på ett AFA-seminarium nyligen, då hon presenterade studien tillsammans med Johan M. Sanne, Lisa Schmidt och John Sjöström.

– Det finns ingen 'quick fix', sa Ann-Beth Antonsson.

Forskarna har inte heller hittat några "bovar", som bär skulden för de arbetsmiljöbrister som finns.

– Vi har hittat fall där man inte följt lagstiftningen, det finns här liksom i andra verksamheter. Men vårt fokus har legat på vad man kan göra åt problemen.

Bättre när fler tar ansvar

En slutsats är att bemanningsanställdas arbetsmiljö blir bättre om det finns ett visst "överflöd" i arbetsmiljösystemet (redundans, med forskarnas ord). Det innebär att flera personer i verksamheterna arbetar med delvis samma frågor.

– Just när det gäller delat arbetsmiljöansvar blir redundans den nyckel man har för att få det att fungera, sa John Sjöström. Det blir mycket bättre när alla parter stöder varandra och när man utnyttjar bägge sidors kompetens i arbetsmiljö­arbetet. Då är det också lättare att märka om en aktör inte tar sitt ansvar.

Bemanningsföretaget ska alltså inte släppa arbetsmiljöfrågorna till det företag där de uthyrda arbetar.

Den kommande rapporten beskriver hur olika aktörer bör agera, utifrån sina roller – inför, under och efter bemanningsuppdraget.

I bemanningsföretaget handlar det bland annat om att ledningen tydligt klargör att arbetsmiljön hos kunderna är en prioriterad fråga, att konsultchefen har nära kontakt med både kunder och egna anställda och att säljaren har noga koll på att de uthyrda har rätt kompetens för uppdraget. Bristande matchning kan vara en förklaring till olycksfall.

Bemanningsföretag behöver ha en policy som säger att arbetsmiljöfrågorna ska tas upp och verktyg för hur det ska göras.

För det inhyrande företaget gäller det exempelvis att tydligt definiera varför man hyr in och att ställa kvalitetskrav. Arbetsuppgifterna ska riskbedömas lika noggrant som när det gäller egen personal. De inhyrda ska också få introduktion och ingå i det systematiska arbetsmiljö­arbetet som alla andra på arbetsplatsen. Skydds­ombuden kan ha en mer pådrivande roll än idag.

Viktigt följa upp olycksfall

Det är också viktigt att följa upp uppdraget och dra lärdom av det.

Bättre rutiner vid arbetsolycksfall behövs också. Enligt intervjuerna visste cheferna ofta inte vem som hade ansvar för att anmäla arbetsskador till Försäkrings­kassan. Bemanningsföretagen följde inte heller upp det inhyrande företagets åtgärder efter olycksfall.

– Det är störande att man hyr ut anställda till arbetsplatser där flera inhyrda konsulter råkar ut för likartade arbetsskador, sa Ann-Beth Antonsson.

Ett krav på återrapportering och handlingsplaner vid olycksfall kan skrivas in i affärsavtalet mellan uthyrare och inhyrare. Men forskarna tror mest på att satsa på kvalitet i ut- och inhyrning och på ökat samarbete mellan alla inblandade.

Text: Margareta Edling

Fakta

Bemanningsbranschen växer. Cirka 130 000 personer arbetade någon del av år 2012 i ett bemanningsföretag. Anställningsformer och villkor varierar. Drygt hälften av de bemanningsanställda är tjänstemän, resten arbetare.

Forskarna gjorde bland annat intervjuer med 38 bemanningsanställda som anmält arbetsskada och intervjuade företrädare för bemanningsföretag och deras kunder om välfungerande arbetsmiljö­arbete.

Forskning som vi finansierar

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Varje år finansierar Afa För­säkring forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med cirka 150 miljoner kronor.