8feb

Seminarium: Positiv syn på åldrande bidrar till hållbart arbetsliv

SeminariumFysiskt
Genomfördes 8 februari 2019

Den arbetande befolkningen blir allt äldre och vi förväntas alla jobba längre. Ett hållbart arbetsliv kräver strategier för arbetsanpassning och en mer positiv attityd till åldrande. Det visar den forskning som Mikael Widell Blomé nyligen presenterade på Afa För­säkring.

– Man vet att man har åldrats när folk säger "vad ungdomlig du är". Nästa steg är man kallas "pigg", och slutligen är man "klar", sa Mikael Widell Blomé, docent i arbetsmiljöteknik på avdelningen Ergonomi och aerosolteknologi vid Lunds universitet.

– Andelen äldre arbetstagare ökar i hela Europa och pensionsåldern skjuts upp. Äldre arbetstagare med specialkompetens är eftertraktade på arbets­marknaden. Arbetsgivare behåller gärna äldre, men saknar strategier för att rekrytera nya medarbetare i de högre åldersgrupperna.

Mikael Widell Blomé ingick i Maria Albins forskargrupp för projektet Ett längre arbetsliv, som finansierades av Afa För­säkring och avslutades 2015. Nu presenterade han resultat av ett delprojekt och en nyligen publicerad artikel om attityder och hantering av åldrande arbetskraft.

– Vårt huvudbudskap är att det krävs en strategi för åldershantering för att motverka negativa attityder till medarbetare i olika åldrar. Det är viktigt att väcka frågan och aktivt arbeta med rutiner, attityder och utveckling av medarbetarnas erfarenhet oavsett ålder.

Uppfattningar om yngre och äldre i arbetslivet

Mikael Widell Blomé och hans kollegor har gjort en intervjustudie på företag och i offentliga organisationer och en litteraturstudie. Det visade sig att det ofta finns ett motsatsförhållande i hur unga och gamla uppfattas.

– Man uppfattar unga som att de oftare byter jobb, medan äldre uppfattas som lojala. Unga är positiva till ny teknik och äldre är negativa till ny teknik, sa Mikael Widell Blomé.

Det visade sig att unga anses ha så kallade hårda kvaliteter, som flexibilitet, fysisk och mental kapacitet och vilja att lära sig tekniska färdigheter. Äldre anses ha fler så kallade mjuka kvaliteter, som ledaregenskaper och sociala färdigheter, anlag för kreativ problemlösning och arbetsmoral.

– Hårda kvaliteter har större vikt än de mjuka vid utvärdering av produktivitet. Vi såg också att yngre HR-chefer är mer positiva till yngre medarbetare och äldre HR-chefer mer positiva till äldre.

Vägen mot ett hållbart arbetsliv

Resultaten från intervjuerna delades in i tre teman: befintliga regler och praktik, socialt deltagande och attityder och erfarenhet och mentorskap. Svaren kokades ner till punkter som kan gynna ett hållbart arbetsliv.

– Vi kan konstatera att vi har goda möjligheter att skapa en god arbetsmiljö. Till exempel kan flexibel arbets­tid möjliggöra en anpassning av arbetet som kan bidra till ett längre arbetsliv. Uppfattningen att ålder är ett hinder är framför allt en föreställning, sa Mikael Widell Blomé.

– Det är viktigt att överföra kunskap mellan äldre och yngre anställda och behövs mentorskap och bra rutiner för detta. Det är också viktigt att fortsätta utveckla erfarenheter oavsett ålder.

Mikael Widell Blomé och hans kollegor menar att ett hållbart arbetsliv kräver anpassningar på tre nivåer.

– På individnivå handlar det om att sträva efter en god hälsa. På företagsnivå behöver vi åldersanpassa arbetsplatsen för att kunna utveckla medarbetare och behålla dem längre. Och på samhällsnivå behöver beslutsfattare arbeta aktivt för att möta utmaningar med en åldrande arbetskraft och minska åldersdiskriminering.

– Det saknas strategier, kunskap och medvetet arbete för att bygga positiva attityder till äldre medarbetare. För att klara det krävs initiativ och aktivt ledarskap.

Text: Adam Fredholm

Mer information:

Mikael Widell Blomés artikel: ”Attitudes toward elderly workers and perceptions of integrated age management practices”.

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Varje år finansierar Afa För­säkring forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med cirka 150 miljoner kronor.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.