4apr

Utredningen om sjukförsäkringen i förändring – en utvärdering

FrukostseminariumDigitalt och på plats
Genomfördes 4 april 2024

Vad innebar de förändringar i sjukförsäkringens regelverk som gjordes 2021 och 2022? Det berättade Per Johansson och Pathric Hägglund om under ett frukostseminarium hos Afa För­säkring.

Utredningen "Sjukförsäkringen i förändring" gjordes på uppdrag av regeringen av den särskilda utredaren Per Johansson, professor i statistik vid Uppsala universitet.

Medverkande på seminariet var också Pathric Hägglund, docent i nationalekonomi och verksam vid Skatteverket.

Seminariet modererades av Michel Normark, chef för Partsrelationer och försäkrings­villkor på Afa För­säkring.

Bakgrund till utredningen

Under 2022 gav den förra regeringen en särskild utredare i uppdrag att utvärdera de förändringar i sjukförsäkringens regelverk som har genomförts under 2020, 2021 och 2022. Efter regeringsskiftet ändrades utredningens direktiv och en ny utredare tillsattes.

Syftet med utvärderingen är att säkerställa att de beslutade lagändringarna har gett avsett resultat. I uppdraget ingår bland annat att:

  • analysera om den ekonomiska tryggheten för individer har ökat till följd av beslutade lagändringar för de som får eller har fått sjukpenning,

  • analysera hur förändringarna i sjukförsäkringens regelverk har påverkat individernas möjligheter till medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering,

  • analysera hur förändringarna i sjukförsäkringens regelverk har påverkat dels sjukskrivna personers återgång i arbete, dels arbetsmarknadsutbudet genom inflödet och varaktigheten i sjukpenningen och sjuk- och aktivitetsersättningen,

  • utifrån gjorda analyser ska utredaren bedöma effektiviteten och ändamåls­enligheten i de genomförda lagändringarna, och

  • lämna nödvändiga författningsförslag om utvärderingen visar att sjukfall inte avslutas så som är avsett utan blir omotiverat långa, eller att det uppstår andra negativa konsekvenser för samhället eller individen.

Medverkande

Per Johansson är knuten till IFAU och var tidigare forskare vid IFAU (1999). Per Johansson är professor i statistik vid Uppsala universitet sedan 2015 och var tidigare professor i nationalekonomi vid samma universitet. Han har en filosofie licentiatexamen (1992) vid Handelshögskolan i Stockholm och disputerade 1993 vid Umeå universitet. Hans forskning behandlar bland annat registerbaserad analys av mikrodata generellt (både metodutveckling och applicerade arbeten). De empiriska arbetena behandlar i huvudsak arbetsmarknadsekonomi med fokus på socialförsäkringssystem, programutvärdering och utbildning.

Pathric Hägglund är docent i nationalekonomi och verksam vid Skatteverket. Han har tidigare analyserat sjukförsäkringen vid såväl Försäkrings­kassan, Inspektionen för socialförsäkringen som Riksrevisionen. Han har bland annat analyserat effekterna av att bli nekad sjukskrivning på individers inkomster och hälsa, hälso- och sjukvårdens betydelse för sjukfrånvaroskillnaden mellan män och kvinnor, samt hur attityderna till sjukförsäkringens regelverk bland Försäkrings­kassans handläggare påverkar sjukfrånvaron.

Vill du veta mer?

Mejla på: afaseminarier@afaforsakring.se

Presentation från seminariet

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.