mynt i travar

Foto: Pixabay

7okt

Spelberoende på arbetsplatsen

SeminariumPå plats
Genomfördes 7 oktober 2015

Om en anställd kommer till jobbet berusad, finns oftast en rutin för hur chefen ska agera. Skadligt spelande om pengar är mera okänt. Men det kan också skapa problem, till exempel minskad produktivitet och ibland även kriminalitet. Ta fasta på hur spelandet påverkar arbetsplatsen, råder Tommy Andersson, Alna, under seminariet som hölls 7 oktober.

Spelproblem leder till ohälsa och kan på en arbetsplats utgöra en säkerhetsrisk för organisationen. Därmed är spel och spelproblem en viktig fråga för arbetsgivaren. Genom att arbeta förebyggande med frågan går det att säkerställa handlingsberedskap för akuta händelser.

De flesta verksamheter har riktlinjer för hur missbruk av alkohol och narkotika ska hanteras. Men traditionella policydokument fångar sällan upp anställda som spelar om pengar på ett problematiskt sätt. Arbetsplatserna behöver lära sig att hantera spelproblem, sa Tommy Andersson, konsulent på Alna, vid ett seminarium på Afa För­säkring nyligen.

Omkring två procent av befolkningen – cirka 160 000 personer – har spelproblem, enligt forskning. Det betyder att de spelar om pengar så att det får negativa följder för deras ekonomi, hälsa eller sociala relationer. Bland unga män (18-24 år) spelar ungefär var tionde om pengar på ett problematiskt sätt.

– Det här kräver andra åtgärder av arbetsplatserna, sa Tommy Andersson. De som har spelproblem kommer aldrig att blåsa rött i någon mätare, men problemen kan göra att de inte fungerar på jobbet.

Går att se tecken på spelberoende

En arbetstagare som är uppe flera nätter i veckan och spelar nätpoker blir trött, får nedsatt reaktionsförmåga och sämre omdöme. Det kan vara en säkerhetsrisk. Om den som har spelproblem – och kanske spelskulder – hanterar pengar i arbetet, kan det innebära en ekonomisk risk. Och förr eller senare blir prestationerna lidande om en anställd är uppfylld av sitt spelande, och alltmer ångestfyllt försöka hantera konsekvenserna av det, beskrev Tommy Andersson.

Det finns många tecken som omgivningen kan vara uppmärksam på. Att en medarbetare kommer sent, går tidigt, tar långa luncher eller har oförklarlig frånvaro till exempel. Att han eller hon begär förskott på lönen eller vill låna av arbetskamraterna likaså. Irritation, trötthet och förändrade prestationer kan också vara signaler.

Ju tidigare spelproblematik kommer upp i ljuset, desto lättare är det att komma till rätta med den, exempelvis genom psykologbehandling, betonade Tommy Andersson. Chefen behöver inte vara säker på att det är just spelproblem det handlar om. Det får visa sig av den utredning man sedan gör. Skjut inte upp samtalet med medarbetaren, rådde han. Utgå från det som inte fungerar i arbetet.

– Det finns en myt om att en chef måste samla bevis, för att kunna konfrontera medarbetaren och få personen att erkänna. Släpp det!

Prata om det som inte fungerar i arbetet

En genomtänkt och uppdaterad policy är ett stöd för chefen, fortsatte han. Den bör handla om alla former av riskbruk eller skadligt bruk, inte enbart alkohol och droger.

– Man bör undvika ordet missbruk, eftersom det får både medarbetaren och chefen att tänka i fel banor. Om man talar om skadligt bruk, ligger fokus på konsekvenserna för arbetsplatsen.

Policyn bör ge cheferna mandat att agera och även innehålla en handlingsplan för akuta situationer.

Många verksamheter har riktlinjer som beskriver vad som ska göras om någon är påverkad eller bakfull på arbetet. Tommy Andersson rekommenderade att man i stället försöker ringa in ifall medarbetaren kan utföra arbete, tillräckligt mycket och tillräckligt bra, till exempel genom uttryck som "arbetsför" eller "tjänstbar".

Han lyfte också fram ledarskapets och arbetsplatskulturens betydelse för det förebyggande arbetet.

– Är det okej att chefen frågar hur man mår? Att kollegerna frågar? Har vi kick off på en travbana eller ett casino? Har vi vinlotterier och tipsgrupper? Det är viktigt att fundera över företagskulturen, sa han.

Text: Margareta Edling

Fakta om Alna

Alna, som ägs av de centrala parterna på arbets­marknaden, arbetar med frågor som rör skadligt bruk i arbetslivet. Bolaget ger råd, stöd och utbildning när det gäller alkohol, narkotika, läkemedel, spel med mera.

Ett hjärta

Reha­bili­terings­stöd

Arbetsgivare kan ansöka om reha­bili­terings­stöd när en anställd behöver arbetslivsinriktad rehabilitering i förebyggande syfte eller för att återgå i arbete.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.