8nov

Sjukförsäkringens utveckling över tid

SeminariumFysiskt
Genomfördes 8 november 2017

9 av 10 anställda i Sverige har en kollektiv­avtalad för­säkring som komplement till den lagstadgade socialförsäkringen. Den 8 november anordnade Afa För­säkring ett seminarium om utvecklingen av de olika sjukförsäkringarna.

– Vi administrerar två olika för­säkring­ar som komplement till ersättningen från Försäkrings­kassan, Avtalsgrupp­sjukförsäkring, AGS, för arbetare i den privata sektorn, och AGS-KL för anställda i den offentliga sektorn, sa Charlotte Breitcreutz, försäkringsspecialist på AFA För­säkring.

– Försäkrings­skyddet börjar gälla när man har varit anställd i 90 dagar, under förutsättning att man har en sjukpenning­grundande inkomst, SGI, och att man är arbetsför till minst 25 procent.

Ersättning från för­säkring­arna AGS och AGS-KL betalas ut som dagersättning när man är sjuk och får sjukpenning från Försäkrings­kassan. Har sjukpenningen övergått i sjuk- eller aktivitetsersättning betalas den ut som månadsersättning. Dagersättningen ger cirka 10 procent av sjukpenningen och månadsersättningen ger cirka 15 procent av den SGI man haft när man blivit sjuk och inte längre kan arbeta.

Premiebefrielseförsäkring, PBF

För den som är privat anställd arbetare med Avtals­pension SAF-LO finns en för­säkring för inbetalning till tjänste­pensionen vid till exempel sjukdom eller föräldraledighet.

– Så länge man är frisk och arbetar betalar arbetsgivaren pensionspremier. Inbetalningarna upphör om man blir sjuk, råkar ut för en arbetsskada, är föräldraledig eller får graviditets­penning, sa Peter Albrecht, försäkringsspecialist på AFA För­säkring.

– Då kan istället Premiebefrielseförsäkringen betala in pensionspremien eller pensionsavgiften. Försäkringen gäller från den första anställningsdagen och så länge man är anställd, förutsatt att man är 25 år gammal och har en sjukpenning­grundande inkomst.

Avgiftsbefrielseförsäkring, ABF

För anställda arbetare inom kommuner, landsting, regioner, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag som omfattas av pensionsavtalet KAP-KL eller AKAP-KL finns Avgifts­befrielse­försäkringen. Den kan betala avgiften till tjänste­pensionen för den som får sjukersättning, aktivitetsersättning eller arbetsskadelivränta.

– Den här försäkringen gäller från första anställningsdagen under förutsättning att man är arbetsför till minst 25 procent och har en sjukpenning­grundande inkomst, sa Christina Kjell, försäkringsspecialist på AFA För­säkring.

– När anställningen upphör har man ett efterskydd som gäller i 90 dagar. Det kan till exempel användas under tiden man söker en ny an­ställning.

Sjukförsäkringens utveckling över tid

Seminariets sista föredrag gav en bild av den allmänna sjukförsäkringens utveckling över tid, från den så kallade sjustegsmodellen 1997, rehabiliteringskedjan 2008 och införandet av tidsbegränsad sjukpenning fram till borttagandet av tidsgränsen 2016.

– Vi har jämfört Försäkrings­kassans statistik med AFA Försäkrings och försökt beskriva utvecklingen över tid, sa Michel Normark, chef för Partsrelationer och försäkrings­villkor på AFA För­säkring.

Antal startade sjukfall hos Försäkrings­kassan var 2005 drygt 400 000 fall för kvinnor och cirka 275 000 fall för män. 2009 var siffrorna runt 300 000 respektive under 200 000 och 2016 var antalet knappt 400 000 startade sjukfall för kvinnor och drygt 200 000 för män.

En jämförelse av antal nybeviljade AGS-ersättningar för arbetare i den privata sektorn, där 30 procent av de sysselsatta är kvinnor, visar att 2005 beviljades 47 500 kvinnor och knappt 30 000 män ersättning. 2009 var siffrorna cirka 33 000 och knappt 20 000 och 2016 cirka 43 000 och knappt 30 000. I KL-sektorn, där andelen sysselsatta kvinnor är 76 procent, nybeviljades ersättning 2005 för runt 36 000 kvinnor och cirka 6 000 män, 2009 var siffrorna cirka 18 000 och cirka 3 000 och 2016 runt 33 000 och 5 000.

– På en sammanslagen nivå överens­stämmer mönstret för sjukförsäkringens utveckling och nybeviljade AGS- och AGS-KL-ersättningar. På en mer detaljerad nivå skiljer det sig åt, till exempel är det i branscher med högre genomsnittsålder vanligare med ålderssjukdomar. Samtidigt är ökningen av långa sjukfall störst i de yngre åldersgrupperna, sa Michel Normark.

– En sak vi ser i vår skadedatabas är att andelen psykiska diagnoser ökar både i privat och i offentlig sektor. Men glädjande nog har ökningen av sjukfall i samhället stabiliserats och antalet börjat minska.


Text: Adam Fredholm

Fötter som sticker ut under ett täcke.

Om du blir sjuk

Sjukförsäkringen kompletterar ersättning som du får från Försäkrings­kassan.

Lägga peng i sparbössa.

Inbetalning till tjänste­pension

När du är sjuk eller föräldraledig betalar inte din arbetsgivare premier eller avgifter till din tjänste­pension. Då finns för­säkring­ar som gör det istället.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.