19sep

Hur befolkningsutvecklingen påverkar antalet försäkrade

SeminariumFysiskt
Genomfördes 19 september 2018

År 2028 har Sverige 11 miljoner invånare. Statistiska centralbyrån har gjort antaganden om hur barnafödandet utvecklas i framtiden, hur dödligheten kommer att utvecklas, hur många invandrare som kommer till Sverige och hur många som utvandrar. Antalet personer i arbetsför ålder påverkar indirekt antalet försäkrade hos Afa För­säkring.

Lena Lundkvist är ansvarig för SCB:s nationella befolkningsframskrivningar. Den 19 september kom hon till Afa För­säkring för att presentera sin senaste rapport "Sveriges framtida befolkning 2018−2070".

− Vad säger då vår framskrivning? inledde Lena Lundkvist. Jo, att vi ska bli 11 miljoner invånare 2028. Mellan 2004 och 2017 var det en ganska snabb befolkningsutveckling och mellan 2017 och 2028 kommer det att gå ännu fortare. Sedan blir det en långsam befolkningsutveckling igen. 2052 passerar vi 12 miljoner och sedan tror vi att vi ska vara 12,8 miljoner år 2070.

Hur har SCB då kommit fram till siffran 11 miljoner år 2028? Jo, man har gjort antaganden om hur barnafödandet utvecklas i framtiden, hur dödligheten kommer att utvecklas, hur många invandrare som kommer till Sverige och hur många som utvandrar.

Lena Lundkvist tog upp antalet födda barn per kvinna, en siffra som varierat mycket historiskt.

− Siffran går upp och ner hela tiden, men vad vi egentligen gör är en prognos på hur många barn man fått i slutet av sin barnafödande ålder. Om man tittar på hur många barn man fått vid 45 års ålder, så är det i princip ett rakt streck. Det är strax under två för de som är födda på 70-talet.

Medellivslängden ökar

Härnäst gick Lena Lundkvist över till medellivslängden. Här tror SCB att den mellan åren 2017 och 2070 kommer att öka från 84 till 89 år för kvinnor och från 81 till 87 år för män. Det är en snabbare ökning för män än för kvinnor.

− Det som händer med dödligheten är att åldern vid dödsfall förskjuts mot högre åldrar och kurvan komprimeras allt mer. Den vanligaste åldern vid dödsfall beräknas bli 93,4 år för kvinnor och 92,6 år för män.

Nästa tema var invandring. Det är det område som är svårast att prognostisera. På kort sikt använder SCB sig av Migrationsverkets prognos men på längre sikt måste man göra egna avvägningar.

− Vi kan ju inte förutse när en kris eller katastrof kommer att komma någonstans i världen, sa Lena Lundkvist, men gav sig ändå på att sia om framtiden:

− Vi tror att invandringen kommer minska från dagens nivå på ca 100 000 personer, men att den kommer att öka jämfört med tidigare genomsnitt.

Även utvandringen kommer att öka. Det finns en ökad rörlighet i samhället, menade Lena Lundkvist.

Lena Lundkvist bytte nu fokus till ålderskategorin unga:

− Om man tittar 0−18 åringarna så kommer det att finnas 40 000 fler i förskoleåldrarna, 106 500 fler i grundskolan och 73 400 fler i gymnasieskolan fram till år 2028. Så på tio års sikt så behöver man fler skol- och förskoleplatser. 19−24 åringarna kommer att öka med 64 000 personer.

Individerna i de mest förvärvsaktiva åldrarna mellan 25 och 64 år kommer att vara 340 000 fler år 2028. Samtidigt är det så att de som är födda i Sverige minskar i den här gruppen. Så utrikesfödda svarar för hela ökningen. Det betyder att år 2028 kommer 30 procent av personerna i de här åldrarna att vara födda utomlands.

− Sen har vi den här gruppen som vi kallar för unga äldre. De är ju allt mer sysselsatta i samhället i och med att pensionsåldern stiger. De kommer att minska med 40 000 personer och det beror mest på att femtiotalisterna, som är en ganska liten födelsekull, nu kommer upp i pensionsåldrarna.

Avslutningsvis ökar antalet äldre äldre med 39 procent eller 340 000 personer.

Utvecklingens påverkan på Afa För­säkring

Michel Normark, chef för partsrelationer och försäkrings­villkor på Afa För­säkring, tog vid efter Lena Lundkvist och talade om befolkningsutvecklingens påverkan på antalet försäkrade hos Afa För­säkring. Han började med att ge en översikt av försäkrings­skyddet för olika typer av händelser och olika arbetsmarknadssektorer. Afa För­säkring intresserar sig särskilt för dem som befinner sig i arbetsför ålder.

− Man måste naturligtvis tratta ner det ytterligare; hur många av dem som befinner sig i arbetsför ålder kommer att vara sysselsatta? Och sedan, av dem som är sysselsatta, hur många av dem är då försäkrade?

Afa För­säkring har inga register över försäkrade utan får med jämna mellanrum göra uppskattningar av antalet. I dagsläget har nio av tio en kollektiv­avtalad för­säkring. Uppskattningen görs en gång per år. Michel Normark nämnde källorna i detta arbete, vilka är SCB, Fora, Alecta, Collectum, staten, Sveriges kommuner och Landsting och Svenska kyrkan.

− Vi tittar ända upp till 74 års ålder, för några av våra för­säkring­ar är sådana att om man fortsätter jobba så omfattas man fortfarande av ett skydd, förutsatt att man är anställd, sa Michel Normark.

Antalet anställda som omfattas av trygghets­försäkring vid arbetsskada och avtal om ersättning vid personskada är ca 4,7 miljoner. Detta är fler än för två år sedan, bland annat eftersom det skett en positiv utveckling på arbets­marknaden.


Text och foto: Anna Appelberg

Mer information

SCB:s rapport

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Varje år finansierar Afa För­säkring forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med cirka 150 miljoner kronor.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.