28nov

Reha­bili­terings­stöd för arbetsgivare

SeminariumFysiskt
Genomfördes 28 november 2017

Som arbetsgivare kan du få ersättning när en anställd genomgår arbetsinriktad rehabilitering för fysiska eller psykiska besvär. Den 28 november anordnade AFA För­säkring ett seminarium för att informera om reha­bili­terings­stödet.

– Bakgrunden till reha­bili­terings­stödet är att arbets­marknadens parter kom överens om att det skulle vara bra med ett stöd som riktar sig till enskilda personer. Tanken var att det skulle ge ersättning för arbetsinriktad rehabilitering, inte medicinsk rehabilitering, sa Michel Normark, chef för Partsrelationer och försäkrings­villkor på AFA För­säkring.

1989 satte man av medel till en fond inom Avtalsgrupp­sjukförsäkringen, AGS, för den privata sektorn. Kommun och landstingssektorn inrättade också stödet, men finansierar det med försäkringsmedel istället för genom en fond. När en anställd har behov av rehabilitering kan arbetsgivaren ansöka om stödet och få ersättning med upp till hälften av kostnaderna.

– Hittills har den privata sektorn anslagit 175 miljoner kronor för stödet och KL-sektorn 225 miljoner kronor. En grundtanke är att reha­bili­terings­stödet ska medfinansieras av en annan aktör, oftast arbetsgivaren, ibland Försäkrings­kassan. Vi på AFA För­säkring administrerar stödet och villkoren för hur det kan användas beslutas av styrgrupperna inom respektive avtalsområde, sa Michel Normark.

Arbetsinriktad rehabilitering

Medicinsk rehabilitering är avsedd att återställa den fysiska eller psykiska funktionsförmågan när man har blivit sjuk. Arbetsinriktad rehabilitering ska hjälpa den som har behov av det att behålla eller återfå arbetsförmågan. Ansvaret för att rehabiliteringen genomförs ligger på Försäkrings­kassan, arbetsgivaren och den som behöver rehabiliteras. För den arbetsinriktade rehabiliteringen kan arbetsgivaren ansöka om stöd hos AFA För­säkring.

– För rehabilitering av arbetare i den privata sektorn kan medel från AGS-fonden beviljas för exempelvis samtal hos legitimerad psykolog eller psykoterapeut, beroendebehandling, kurs i stresshantering eller livsstilsförändring samt omskolning/arbetsprövning, sa Peter Albrecht, försäkringsspecialist på AFA För­säkring.

– För den som arbetar i KL-sektorn kan AGS-KL-medel beviljas för samma typer av rehabilitering och dessutom för behandling av diagnostiserat spelmissbruk. Det är arbetsgivaren som ansöker om stödet. För den privata sektorn kan det göras retroaktivt och i KL-sektorn senast sex månader efter rehabiliteringsåtgärdens startdatum.

Digital ansökningsblankett

Vill man ansöka om reha­bili­terings­stödet går man in på AFA Försäkrings webbplats. Under rubriken Arbetsgivare och fack hittar man information om stödet och kan fylla i ansökningsformuläret.

– I den privata sektorn gäller stödet som sagt för arbetare, inte för privat anställda tjänstemän. I KL-sektorn gäller stödet för anställda i kommuner, landsting, regioner, Svenska kyrkan och i vissa kommunala bolag. Det gäller inte för statligt anställda, sa Maria Göth Federspiel, handläggare av reha­bili­terings­stödet på AFA För­säkring.

– Som arbetsgivare måste man ha den anställdes medgivande när man ansöker om stödet. På vår webbplats finns därför en fullmakt att ladda ner. När man har skickat in sin ansökan får man en bekräftelse och ett ärendenummer. Inom 14 dagar påbörjar vi handläggningen ärendet.

Psykologsamtal och beroendebehandling vanligast

Den 31 oktober hade AFA För­säkring i år fått in 1 393 ansökningar om reha­bili­terings­stöd. Det är en ökning med 16 procent jämfört med samma period 2016.

– För anställda i KL-sektorn gällde 64 procent av ansökningarna rehabilitering i form av psykologsamtal, 24 procent gällde beroendehandling och 12 procent stresshanteringskurs/livsstilsförändringskurs. För den privata sektorn gällde 62 procent av ansökningarna beroendebehandling, 31 procent psykologsamtal, 6 procent stresshanteringskurs/livsstilsförändringskurs och 1 procent omskolning/arbetsprövning, sa Anna-Maria Olofsson, verksamhetskoordinator för reha­bili­terings­stödet på AFA För­säkring.

– Hittills i år har vi beviljat 85 procent av ansökningarna. Värmland är det län vi har fått in flest ansökningar från, de har upparbetat rutiner för ansökningsförfarandet. Vi jobbar med att öka kännedomen om stödet och har just skickat ut information till 180 kommuner och landsting om att det finns.


Text: Adam Fredholm

Ett hjärta

Reha­bili­terings­stöd

Arbetsgivare kan ansöka om reha­bili­terings­stöd när en anställd behöver arbetslivsinriktad rehabilitering i förebyggande syfte eller för att återgå i arbete.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.