8maj

Ny rapport om ungas arbetsskador i industrin och byggbranschen

SeminariumFysiskt
Genomfördes 8 maj 2018

Olyckor vid arbete med maskiner och verktyg är fortfarande vanliga både i industrin och i byggbranschen. Störst är risken för unga byggnadsträarbetare. Det visar Afa Försäkrings nya statistik­rapport som presenterades den 8 maj.

– Unga mellan 16 och 25 år står för cirka 15 procent av de allvarliga olycksfallen i industrin och byggbranschen, sa Mats Åhlgren, statistiker på Afa För­säkring.

– Yrkesgruppen metallarbete har flest allvarliga arbetsolyckor bland unga, drygt 100 olyckor per år. Därefter kommer grupperna byggnadsträarbetare och betong-, bygg- och anläggningsarbete, som ligger på runt 100 olyckor per år.

Rapporten Fysisk arbetsmiljö – unga i industrin och byggbranschen bygger på statistik från Afa Försäkrings skadedatabas. I studien har man tittat närmare på arbetsskadeärenden som godkänts som allvarliga olycksfall under åren 2010–2016. Ett arbetsolycksfall räknas som allvarligt när det leder till sjukfrånvaro i mer än 30 dagar eller motsvarande läkningstid och/eller till månadsersättning.

– Störst risk att råka ut för en allvarlig olycka har 16–25-åriga byggnadsträarbetare. Nära 15 av 1 000 unga i den här yrkesgruppen drabbas av en olycka. Näst störst är risken i grupperna betong-, bygg- och anläggningsarbete och i övrigt industriellt arbete, med runt 8 skadade per 1 000 unga anställda, sa Mats Åhlgren.

– Både industrin och byggbranschen är mansdominerade, cirka 87 procent av de anställda är män. Att kvinnorna är få gör att det svårt att jämföra statistik mellan könen.

Maskiner och handhållna verktyg orsakar olyckor

De flesta allvarliga arbetsolyckorna i industrin och byggbranschen inträffar under arbete vid fasta maskiner eller med handhållna maskiner och verktyg. Risken att drabbas av den här typen av olyckor är större för 16–25-åringar än för anställda som är äldre än 25 år.

– Den vanligast förekommande skadehändelsen är att man arbetar med en maskin för bearbetning och framställning. Man kör in fingrar i maskinen, materialet man arbetar med slår tillbaka eller så klämmer man sig. Inom industrin är det framför allt vid arbete med plåt som de här skadorna inträffar, sa Mats Åhlgren.

– När det gäller handhållna verktyg och maskiner är det vanligt att man skadar sig vid arbete med vinkelslip, cirkelsåg eller borrmaskin. Maskinen hugger till och man skadar sig på fingrar, handleder eller ben. Störst riskskillnad mellan de under och de över 25 år ser vi vid arbete med kniv. Där har de unga två och halv gånger så hög risk att skada sig och ofta beror det på att man slinter med kniven.

Förslag på förebyggande åtgärder

Rapporten visar att de vanligaste orsakerna till arbetsskador i industrin och byggbranschen är avsaknad av utbildning, fel val av verktyg, bristande maskinskydd, stress/ouppmärksamhet och individuella misstag.

– Ett av våra förslag på förebyggande åtgärder är att man bör se till att lägga in ett säkerhetstänk redan i utbildningen till dessa yrken. Det är viktigt med regelbundna säkerhetsgenomgångar för nyanställda, praktikanter och lärlingar. Man bör också regelbundet göra kontroller av skyddsytrustning på maskiner och verktyg och omedelbart kassera utrustning som inte fungerar som den ska, sa Mats Åhlgren.

– Som individ bör man tänka på att alltid rapportera tillbud och våga säga ifrån om man upptäcker risker för sig själv eller andra. Det är viktigt att använda rätt verktyg för varje arbetsmoment. Det kan också vara så att det generellt behövs bättre utbildning i hur man använder maskiner på ett säkert sätt.

Ledarskap och organisation kan bidra till ökad säkerhet

På seminariet medverkade också Martin Grill, doktor i psykologi vid Göteborgs universitet, och Annika Vänje, filosofie doktor på KTH.

– I vår studie av hur elever på bygg- och anläggningsprogrammet uppfattar säkerhetsledarskap har vi mätt olika ledarstilar och jämfört dem med antalet olyckor. Regelorienterat ledarskap visade sig vara den enda typen av ledarskap som egentligen har effekt på olyckorna, sa Martin Grill.

– Det innebär att man sätter upp regler, riktlinjer och planer och både håller sig själv till dem och hjälper medarbetare att hålla sig till dem. Ju mer regelorienterat ledarskap man har på en arbetsplats, desto högre säkerhetsnivå uppnår man.

Annika Vänje har bland annat studerat arbetsmiljön och arbetskulturen i byggbranschen.

– Det är viktigt att integrera arbetet med säkerhet i den dagliga produktionen så att arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet inte blir något man sköter vid sidan av den ordinarie verksamheten, en så kallad sidovagn. Det är också viktigt att man ser medarbetarna som en resurs i arbetet, de är experter på sin arbetsmiljö. Man behöver dessutom se över vilka försutsättningar organisationen för att kunna skapa en säker arbetsmiljö, sa hon.

Se filmade intervjuer med Martin Grill och Annika Vänje här intill.


Text och foto: Adam Fredholm

Person med gipsad arm.

För­säkring vid arbetsskada

Har du skadat dig i samband med ditt jobb? Då kan du ha rätt till extra ersättning från din för­säkring i kollektiv­avtalet.

Staplar i ett diagram.

Analys och statistik

Genom att ta fram och analysera statistik ur vår skadedatabas får vi värdefull kunskap om skador och sjukdomar i arbetslivet i både privat och offentlig sektor.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.