Patient och vårdpersonal samtalar

Foto: Johnér Bildbyrå

2juni

Rapport: Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro

SeminariumDigitalt
Genomfördes 2 juni 2021

Antalet allvarliga arbetsolyckor ökar något, medan de långa sjukskrivningarna fortsätter att minska för både kvinnor och män. Det visar Afa Försäkrings årliga rapport om arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro.

– Afa För­säkring administrerar kollektiv­avtalade för­säkring­ar. Våra två största för­säkring­ar gäller arbetsskador och sjukdom och det är de för­säkring­arna den här rapporten handlar om, sa Anna Weigelt, chef för Afa Försäkrings analysavdelning.

Eftersom man kan anmäla skador och sjukfall till Afa För­säkring i efterhand publiceras statistiken med viss fördröjning. Årets utgåva av rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro sträcker sig fram till och med 2019.

Antalet allvarliga arbetsolyckor ökar något

Händelser som klassas som arbetsskador är arbetsolycksfall, arbetssjukdomar och färdolycksfall. Ett arbetsolycksfall räknas som allvarligt när det leder till sjukfrånvaro i mer än 30 dagar eller motsvarande läkningstid och/eller till medicinsk invaliditet.

– För 2019 har Afa För­säkring godkänt 11 915 allvarliga arbetsolyckor. Risken att råka ut för en arbetsolycka har under sex år legat på 2,5 olyckor per 1 000 sysselsatta. 2019 ökade risken till 2,6. Vi tolkar ökningen som ett förändrat anmälningsbeteende hos de skadedrabbade, då fler numera anmäler skador i efterhand än tidigare år, sa Elin Henriksson, statistiker/analytiker på Afa För­säkring.

– För kvinnor är risken högst inom avtalsområdet Kommuner och regioner och för män är risken högst i privat sektor. Risken är för båda könen högst i åldersgruppen 56–64 år.

För män inträffade flest allvarliga arbetsolyckor i yrkesgrupperna metall- och övrigt industriellt arbete och betong-, bygg- och anläggningsarbete. För kvinnor inträffade flest olyckor av denna typ i yrkesgruppen undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, m.fl.

– Den vanligaste orsaken till ett allvarligt olycksfall är att man ramlar utomhus. Näst vanligast är olyckskategorin lasta, lossa, bära eller flytta. Andra vanliga orsaker är hot och våld, som ofta förekommer inom vården och i handeln, och olyckor med maskiner och verktyg, som är vanliga i byggbranschen, sa Elin Henriksson.

Arbetssjukdomar och färdolycksfall

En arbetssjukdom är en sjukdom som beror på att man utsatts för skadlig inverkan i arbetet. För att prövas av Afa För­säkring ska den vara godkänd av Försäkrings­kassan eller finnas med i den internationella arbetsorganisationen ILO:s förteckning över arbetssjukdomar.

– De två vanligaste orsakerna till en arbetssjukdom är för kvinnor psykiska diagnoser och för män diagnosen effekter av vibrationer, sa Emil Askestad, statistiker/analytiker på Afa För­säkring.

Ett färdolycksfall är en olycka som inträffar under resan till eller från arbetet.

– 2019 var antalet färdolycksfall 8 887 stycken, vilket är en ökning från 2018, då 8 100 olycksfall av denna typ inträffade. Ökningen kan bero på att det 2019 var en snörik vinter, sa Emil Askestad.

– Det som sticker ut jämfört med andra arbetsskador är att färdolyckor drabbar kvinnor i högre grad än män. En hypotes är att män oftast kör bil till jobbet, vilket innebär att deras färdolyckor regleras av trafikförsäkringen och därmed inte inkommer till Afa För­säkring. Kvinnor skadar sig när de går, cyklar eller åker kollektivt till jobbet.

Den långvariga sjukfrånvaron fortsätter att minska

Sjukfrånvaro räknas som långvarig om den varar längre än 90 dagar eller leder till månadsersättning. 2019 var 52 460 sjukfall långvariga.

– Senare års minskning av långvariga sjukfall fortsatte 2019. Ålder är en viktig faktor när det gäller sjukfrånvaro, ju äldre man blir desto högre är risken att bli långvarigt sjuk. Åldersgruppen 16–25 år är fortfarande den grupp som har lägst risk för långvarig sjukfrånvaro, sa Andreas Ek, statistiker/analytiker på Afa För­säkring.

– Över lag har kvinnor en högre risk för långvarig sjukfrånvaro än män. I Kommuner och regioner är risken för både kvinnor och män förhållandevis hög i yrkesgruppen undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, m.fl. Detsamma gäller yrkesgrupperna socialt arbete och förskollärare och fritidspedagoger. När det gäller arbetare inom avtalsområdet Svenskt Näringsliv/LO är risken för långvarig sjukfrånvaro hög i yrkesgrupperna yrkesförare, träindustriarbete och metall och övrigt industriellt arbete.

Psykiska och muskuloskeletala diagnoser vanligast

De främsta orsakerna till längre sjukfrånvaro är psykiska sjukdomar och muskuloskeletala sjukdomar.

– I Kommuner och regioner är psykiska diagnoser den vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro. Näst vanligast är muskuloskeletala diagnoser. Inom avtalsområdet Svenskt Näringsliv/LO är samma två diagnoser störst, men här i omvänd ordning. De psykiska sjukdomarna består framför allt av de tre diagnoserna förstämningssyndrom, reaktion på svår stress och ångestsyndrom. De muskuloskeletala sjukdomarna utgörs främst av ledsjukdomar, ryggsjukdomar och sjukdomar i mjukvävnader, sa Andreas Ek.

Text: Adam Fredholm

Ladda ner hela rapporten här (PDF, 20.01 MB)

Staplar i ett diagram.

Analys och statistik

Genom att ta fram och analysera statistik ur vår skadedatabas får vi värdefull kunskap om skador och sjukdomar i arbetslivet i både privat och offentlig sektor.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.