12nov

Seminarium: För­säkring­ar i arbetslivet – del 1

SeminariumFysiskt
Genomfördes 12 november 2019

Kollektiv­avtalade för­säkring­ar är en av de vanligaste anställningsförmånerna. 9 av 10 anställda omfattas av minst en av de för­säkring­ar Afa För­säkring administrerar, men många vet inte vilket försäkringsskydd de har. Vid ett seminarium den 12 november presenterades översiktligt de försäkringsskydd som gäller för anställda i olika sektorer.

På seminariet presenterades en översikt av vilka kollektiv­avtalade för­säkring­ar som gäller vid sjukdom, arbetsskada, föräldraledighet, dödsfall och arbetsbrist för anställda inom kommuner och regioner, i privat sektor, i kooperationen och inom staten. Presentationen hölls av Joakim Simonen, Niklas Karlsson och Mats Åhman, försäkringsspecialister på Afa För­säkring.

Anställd i kommun, landsting och region

Ungefär 1,3 miljoner människor arbetar inom sektorn kommun, landsting och region. En samman­sättning av det vanligaste yrket, det vanligast förekommande namnet och den vanligaste åldern för anställda i denna sektor ger en typperson som är lärare, heter Maria och är 52 år (källa: SCB).

För­säkring vid sjukskrivning för anställd inom kommun, landsting och region

– Om vår typperson Maria skulle bli sjukskriven så gäller Avtalsgrupp­sjukförsäkring AGS-KL som har en kvalifikationstid på 90 dagar. AGS-KL-ersättningen kan löpa till den 360:e sjukdagen. Försäkrings­kassan kan fortsätta att ersätta lite längre fram, beroende på om man har sjukpenning enligt normal nivå eller på fortsättningsnivå, sa Joakim Simonen.

– Skulle det vara så att Maria blir långvarigt frånvarande och får sjukersättning eller aktivitetsersättning, så kan Försäkrings­kassan gå in och lämna en ersättning på 64,7 procent av en antagandeinkomst. Här kan också AGS-KL kan ge en kompletterande månadsersättning baserad på den sjukpenning­grundande inkomsten. Försäkringsgivare är Afa Sjukförsäkring.

Försäkring vid arbetsskada för anställd inom kommun, landsting och region

– Om vår typperson Maria råkar ut för en arbetsskada i sitt arbete, omfattas hon av Trygghets­försäkring vid arbetsskada, i det här fallet TFA-KL. Den gäller vid olycksfall i arbetet, det vill säga om man råkar ut för en kortvarig, ovanlig, plötslig och oväntad händelse i arbetet, till exempel att man ramlar från en stege eller drabbas av en arbetssjukdom på grund av att arbetsmiljön varit skadlig för hälsan. Försäkringen gäller även vid färdolycksfall, vid resor till och från arbetet, sa Niklas Karlsson.

TFA-KL lämnar ersättning för så kallad ideell skada som (lyte och men), vilket innebär ersättning för lidande av bestående karaktär, och för ideell skada (sveda och värk), som innebär ersättning för lidande av övergående natur. Ersättning lämnas även för ekonomisk skada, det vill säga inkomstförlust och kostnader. Försäkringsgivare är Afa Trygghets­försäkring.

Föräldraledighet för anställd inom kommun, landsting och region

– Om det blir aktuellt för Maria att vara föräldraledig, så finns det inom denna sektor ingen för­säkring som gäller, utan det är arbetsgivaren som betalar ut föräldra­penning­tillägg eller föräldralön. Den som varit anställd i minst ett år har rätt till föräldra­penning­tillägg med tio procent av lönebortfallet. Tillägget utbetalas under 180 dagar och som längst till dess att barnet är 24 månader, sa Niklas Karlsson.

Försäkring vid arbetsbrist för anställd inom kommun, landsting och region

– Blir Maria uppsagd, så finns en försäkringsgivare som heter Omställningsfonden, vilka hanterar de som blir uppsagda i denna sektor. Det finns två varianter av hjälp och stöd. Har man varit anställd i ett år kan man få stöd för att få information, hitta nytt jobb eller starta eget. Man kan också få ett ekonomiskt stöd under en viss tid, som ett komplement till det man får från a-kassan, sa Mats Åhman.

Försäkring vid dödsfall för anställd inom kommun, landsting och region

– Skulle Maria dö vid sina 52 års ålder, så finns ett försäkringsskydd som hanteras av KPA Livförsäkring. Försäkrings­skyddet vid dödsfall träder in från dag ett och gäller fram till 67 år. Det finns också så kallat efterskydd, vilket innebär att om anställningen då skulle upphöra så behåller man sitt skydd som längst fram till 67 år, sa Mats Åhman.

– I försäkringsvillkoren betalas begravningshjälp ut till dödsboet på ett halvt prisbasbelopp. Ersättning till efterlevande make eller maka, sambo eller registrerad partner och barn kan också betalas ut. Försäkringsgivare här är KPA Livförsäkring.

Privatanställd arbetare

Inom sektorn privatanställda arbetare finns 1,5 miljoner personer anställda och typpersonen inom denna sektor är byggarbetare, heter Marcus och är 27 år (källa: SCB).

Försäkring vid sjukskrivning för privatanställd arbetare

– Om Marcus skulle bli sjukskriven, så gäller Avtalsgrupp­sjukförsäkring AGS som har en kvalifikationstid på 90 dagar. Arbetsgivaren betalar under sjuklöneperioden 80 procent och från och med dag 15 så kan Försäkrings­kassan träda in och betala ersättning på 80 procent av den sjukpenning­grundande inkomsten. En dagsersättning kan utgå från AGS på ungefär tio procent av den sjukpenning­grundande inkomsten. Den löper på fram till och med den 360:e sjukdagen, sa Joakim Simonen.

– Är man sjukskriven efter dag 360 utgår ingen ersättning från AGS utan bara från Försäkrings­kassan. Skulle Marcus bli långvarigt frånvarande, så kan Försäkrings­kassan ersätta ungefär 64,7 procent. AGS kan då komplettera den här ersättningen.

Försäkring vid arbetsskada för privatanställd arbetare

– Om Marcus råkar ut för en arbetsskada, så är det försäkringen TFA som gäller. Man har här i princip samma förmåner som anställda inom kommun, landsting och region, sa Niklas Karlsson.

Enligt Afa Försäkrings skadedatabas är de vanligaste arbetsskadorna för män inom sektorn privatanställda arbetare sådana metall- och byggarbetare råkar ut för i samband med att man lastar, lossar och bär. För kvinnor, i yrkesgruppen försäljare inom handeln, är det fall inomhus som är den vanligaste skadeorsaken.

Föräldraledighet för privatanställd arbetare

– Om Marcus blir föräldraledig så finns för privatanställda arbetare en för­säkring som heter FTP (Föräldra­penning­tillägg). Den gäller för de som varit anställda i minst 12 månader hos en eller flera arbetsgivare som har FTP-för­säkring, sa Niklas Karlsson.

FPT betalas under en sammanhängande föräldraledighetsperiod med föräldrapenning per försäkrad förälder och betalas maximalt 60 dagar eller 180 dagar, beroende på an­ställnings­tid. Ersättningen är tio procent på föräldrapenningunderlaget upp till tio prisbasbelopp (prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kronor), och därefter 90 procent. Försäkringsgivare är AFA Sjukförsäkring.

Försäkring vid arbetsbrist för privatanställda arbetare

– Skulle Marcus bli uppsagd på grund av arbetsbrist, så kan man få ett AGB-belopp från Afa Livförsäkring. Man kan även vara berättigad till stöd från trygghetsfonden TSL. Då kan man få hjälp att få stöd att hitta nytt jobb. För ekonomisk ersättning ska man vara minst 40 år, sa Mats Åhman.

Försäkring vid dödsfall för privatanställda arbetare

– Det är försäkringen TGL som gäller om Marcus skulle dö. Den gäller från dag ett och fram till den dag då man fyller 65 år, om man inte kvarstår i jobb då, för då följer försäkrings­skyddet med. Det är samma förmånstagargrupperingar som för anställda inom kommun, landsting och region. Det finns begravningshjälp, det finns grundbelopp och belopp för barn, sa Mats Åhman.

Privatanställda tjänsteman

Inom sektorn privatanställd tjänsteman är 1,4 miljoner personer anställda och typpersonen inom denna sektor är inköpare som heter Johan och är 47 år (källa: SCB).

Försäkring vid sjukskrivning för privatanställd tjänsteman

– Om Johan blir sjukskriven är det ITP sjukpension som gäller. Arbetsgivaren går in och betalar de 14 första dagarna, därefter träder Försäkrings­kassan in och betalar för dag 15–90. Här får man en sjuklön upp till taket på tio procent. Försäkrings­kassans utbetalningar kan löpa vidare till 360 dagar och även längre än så och här träder ITP sjukpension in, sa Joakim Simonen.

– Vid sjukersättning/aktivitetsersättning får man en ersättning från Försäkrings­kassan och en komplettering från Alecta.

Försäkring vid arbetsskada för privatanställd tjänsteman

– Om Johan drabbas av en arbetsskada gäller Trygghets­försäkring vid arbetsskada (TFA) från första dagen. Den gäller vid olycksfall i arbetet, vid arbetssjukdom eller färdolycksfall. Man kan få ersättning för så kallad ideell skada och för så kallad ekonomisk skada. Försäkringsgivare är Afa Trygghets­försäkring, sa Niklas Karlsson.

Föräldraledighet för privatanställd tjänsteman

– Här ser vi en viss skillnad för privatanställd tjänsteman jämfört med anställda i andra sektorer. Vid föräldraledighet betalar arbetsgivaren föräldralön. Det kan se lite olika ut beroende på vilket kollektiv­avtal som gäller, sa Niklas Karlsson.

Försäkring vid dödsfall för privatanställd tjänsteman

– Här gäller Tjänstegrupp­livförsäkring TGL. Begravningshjälp betalas endast ut om man inte skulle vara gift vid döds­fallet, inte ha barn och inte heller ha föräldrar kvar i livet. Grundbelopp och barnbelopp betalas till barn upp till 20 år. Sambo finns inte med i försäkringsvillkoren i denna för­säkring. Om man vill att ens sambo ska kunna få ersättning så får man skriva in den som förmånstagare. Försäkringsgivare är 9 olika valbara bolag, där Alecta är störst, sa Mats Åhman.

Försäkring vid arbetsbrist för privatanställd tjänsteman

– Blir Johan uppsagd är det Trygghetsrådet (TRR) som administrerar det. Man kan få stöd och hjälp att hitta ett nytt jobb, men ska då ha varit anställd i ett års tid. Man kan även få en ekonomisk avgångsersättning. Då krävs att man är 40 år och att man haft 5 års an­ställning inom sektorn, sa Mats Åhman.


Text: Linda Harling