28mars

Delat ledarskap kan ge bättre arbetsmiljö – när det fungerar

SeminariumFysiskt
Genomfördes 28 mars 2019

Två chefer som delar ledarskap i skolan kan både minska bördan för rektorer och förskolechefer och ge bättre undervisning. Men det kräver prestigelöshet, förtroende och gemensamma värderingar. Det visar den forskning Marianne Döös nyligen presenterade på Afa För­säkring.

– Delat ledarskap handlar om ett nära chefssamarbete där man delar på arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter, sa Marianne Döös, professor i pedagogik med organisationspedagogisk inriktning vid Stockholms universitet.

– Det finns stora fördelar med att dela på ledarskapet i form av ökad arbetsglädje och avlastning. När det fungerar blir det väldigt bra.

Marianne Döös har under 20 år studerat organisationsformer där chefer delar på arbete och ansvar. Vid årsskiftet avslutade hon forskningsprojektet Funktionellt delat ledarskap – en modell för hållbart chefskap i skola och förskola?, finansierat av Afa För­säkring. Hon menar att chefer behöver en stadig gemensam grund att stå på för att det delade ledarskapet ska fungera.

– De tre perspektiven prestigelöshet, ömsesidigt förtroende och gemensamma värderingar behöver finnas som bottenplatta. Det är inte alltid de tre perspektiven finns där från början, man kan behöva arbeta med dem. När de båda cheferna har bottenplattan blir deras personliga olikheter till fördelar.

Hierarkiska skillnader i delat ledarskap

Det delade ledarskapet kan delas in i två former, formellt likställt och formell underordning. I den förra formen är cheferna hierarkiskt likställda och i den senare är en chef överordnad den andra.

– Det finns tre olika typer av likställt ledarskap. I samledarskapet delar cheferna på hela mandatet. Det funktionella ledarskapet innebär att cheferna har olika uppdrag, oftast administration och produktion. I det horisontellt inviterade ledarskapet bjuder en chef in en likställd chef att dela på arbetsuppgifterna, sa Marianne Döös.

– I vårt projekt samarbetade vi med skolor och förskolor i Södertälje kommun. Där hade utbildningsledningen upptäckt att rektorns och förskolechefens uppdrag var väl beskrivet i skollagen, men att det inte stod något om det kommunala uppdraget. Det gjorde att de kunde låta en enhetschef ansvara för de administrativa uppgifterna, så att rektorn eller förskolechefen avlastades och fick möjlighet att ägna sig åt det pedagogiska ledarskapet.

Bättre kvalitet och ökad glädje

Marianne Döös berättade att chefer som delar ledarskap upplever fördelar som att man tillsammans kommer fram till klokare beslut och att det uppstår en tydlighet när man i samarbetet måste formulera sina tankar i ord.

– Cheferna i våra studier har pekat på flera skäl till att dela ledarskap. De tyckte att de fattade bättre beslut och att det ledde till bättre kvalitet och lönsamhet. De upplevde också att de blev mer tillgängliga, mådde bättre, hade roligare på arbetet och kände sig mer nöjda. Jag tror att människor ofta blir nöjda när de märker att de bidrar till att verksamheten blir bra.

En förutsättning och fyra svåra områden

Begreppet funktionellt delat ledarskap innebär inte att ledarskapsformen fungerar bra utan att det är en funktionsbaserad uppdelning mellan dem som leder verksamheten, det vill säga en organisation där ansvar och rapportering fördelas på olika enheter.

– En förutsättning när man ska införa en innovativ organisationsform, som ett funktionellt delat ledarskap, är att man har ett lärande förhållningssätt. Förutom att lära sig saker i vardagen behöver man ha mod för att pröva och justera, sa Marianne Döös.

– Vi har också identifierat fyra svåra områden. Man behöver ha inkluderande ledningsgruppsmöten, man behöver se till att likställdheten fungerar i praktiken och det krävs uthållighet för att få det delade ledarskapet att fungera. Det kanske svåraste området är själva rekryteringen. Det handlar om att rekrytera en relation, och det är inte samma sak som att rekrytera två individer som sedan ska matchas med varandra.


Text: Adam Fredholm

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Varje år finansierar Afa För­säkring forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med cirka 150 miljoner kronor.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.