Två personer håller varandra i händerna

Foto: Mostphotos

4maj

Webbinarium: Att arbeta med psykisk ohälsa – chefens roll

FrukostseminariumDigitalt
Genomfördes 4 maj 2022

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro, men chefer saknar ofta kunskap och resurser för att stödja medarbetare som drabbas. Det berättade forskaren Monica Bertilsson den 4 maj vid ett seminarium anordnat av Afa För­säkring.

Seminariet inleddes med en presentation av Afa Försäkrings Reha­bili­terings­stöd.

– Arbets­marknadens parter avsätter medel så att arbetsgivare kan ansöka om stöd när anställda är i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Det kan gälla fysiska eller psykiska besvär. Stödet kan sökas antingen för en förebyggande insats eller för att den anställde ska kunna komma tillbaka i arbete, sa Emma Aronsson, samordnare på Afa För­säkring.

– Arbetsgivare kan ansöka om reha­bili­terings­stödet på Afa Försäkrings webbplats. Villkoren skiljer sig något åt för arbetsgivare i privat sektor respektive i kommun och regionsektorn. All information om stödet finns på webbplatsen och det går bra att kontakta oss om man har frågor om hur man ansöker eller vill veta mer.

Behov av kunskap, stöd och resurser

Trots att psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro saknas kunskap om hur väl rustade chefer är för att stödja medarbetare med psykiska besvär. Monica Bertilsson, lektor i folkhälsovetenskap vid Göteborgs universitet, har undersökt hur chefer hanterar medarbetare som drabbas av depression eller ångestsjukdom.

– De få tidigare studier som har gjorts visar att fördomar mot psykisk ohälsa, både egna och på arbetsplatsen, gör det svårare för chefer att hantera denna typ problem. Chefer tycker att psykiska hälsoproblem är svårare att bemöta än fysiska och har svårt att förstå hur de påverkar arbetsförmågan. Man saknar också kunskap, stöd och resurser för att stödja medarbetare som drabbas genom anpassning av arbetsuppgifterna, sa Monica Bertilsson.

– Av de 3 358 chefer som medverkade i vårt projekt hade hälften under de senaste två åren sett över medarbetares arbetsuppgifter och arbetssituation för att förebygga depression och ångest. Ett samband vi fann var att chefer som uppgav att de hade ett arbetsmiljöansvar också hade högre sannolikhet att vidta preventiva åtgärder vid psykisk sjukdom. Detsamma gällde chefer med längre erfarenhet och kvinnliga chefer.

Anpassning av uppgifter, arbets­tid och tempo

Arbetsgivare har skyldighet att genom systematiskt arbetsmiljö­arbete förebygga ohälsa på arbetsplatsen. Det innefattar också att anpassa arbetsmiljön för medarbetare som har behov av det.

– Om man som arbetsgivare anpassar arbetsuppgifterna för medarbetare med psykisk ohälsa kan man kanske förhindra sjukskrivning. Det kan också vara ett sätt att snabba på en återgång i arbete efter en sjukskrivning. Vi frågade cheferna vilka typer av anpassning de använde sig av och det vanligaste var att chefen själv gick in med ett ökat stöd. Andra åtgärder var ändrade arbetsuppgifter, ändrade arbetstider eller att man gjorde det möjligt för medarbetaren att kunna arbeta långsammare, sa Monica Bertilsson.

– I tidigare studier vi har gjort med personer med psykisk ohälsa har det framkommit att de arbetsuppgifter som är sociala ofta uppfattas som problematiska. Det kan till exempel vara att delta vid planeringsdagar, utbildningsdagar eller på den årliga julmiddagen. När vi nu frågade cheferna visade det sig vara mindre vanligt att man anpassade sociala evenemang eller ordnade en lugnare miljö i personalutrymmen.

Fler anpassande åtgärder ger större verktygslåda

Monica Bertilsson ville ta reda på vad som låg bakom att chefer använde vissa former av arbetsanpassning för medarbetare. Hon undersökte därför samband mellan chefernas val av anpassningsåtgärder och arbetsrelaterade, kompetensrelaterade och personrelaterade faktorer.

– Vår tanke är att ju fler typer av anpassningsåtgärder en chef använder desto större verktygslåda har han eller hon tillgång till när medarbetare mår dåligt. Vi såg till exempel att chefer i offentlig sektor använde upp till tre olika åtgärdstyper, sa hon.

– De som hade gått en utbildning i hur man kan stötta medarbetare med psykisk ohälsa använde upp till fyra sorters åtgärder. Kvinnliga chefer använde upp till fem åtgärdstyper, likaså äldre chefer och de med hög självtillit. De chefer som kände sig säkra på hur de skulle stötta medarbetare med psykisk ohälsa hade också den största verktygslådan.  

Moderator för seminariet var Helena Jahncke, chef för FoU-avdelningen på Afa För­säkring.


Text: Adam Fredholm

Mer information

Prevents Rehabverktyg
Här hittar du Prevents verktyg för arbetsanpassning och arbetsplatsinriktad rehabilitering.

Suntarbetslivs verktyg Prehabguiden
Här hittar du Suntarbetslivs vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering.

Ett hjärta

Reha­bili­terings­stöd

Arbetsgivare kan ansöka om reha­bili­terings­stöd när en anställd behöver arbetslivsinriktad rehabilitering i förebyggande syfte eller för att återgå i arbete.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.