12okt

Ny rapport - Arbetsolyckor och sjukfrånvaro inom handel och restaurang

SeminariumFysiskt
Genomfördes 12 oktober 2017

Inom handeln är antalet allvarliga arbetsolyckor något lägre än genomsnittet på 2,5 olyckor per 1 000 sysselsatta, i restaurangbranschen är antalet något högre. De båda branscherna har färre långa sjukfall än övriga arbets­marknaden, men antalet psykiska diagnoser ökar. Det visar AFA Försäkrings nya statistik­rapport som presenterades den 12 oktober.

– I vanliga fall fokuserar vi på de yrkesgrupper som har flest arbetsolyckor och sjukfall. Branscherna handel och restaurang sticker inte ut, men är intressanta att studera eftersom de sysselsätter många unga, sa Anna Weigelt, chef för analysavdelningen på AFA För­säkring.

– Inom handel är den vanligaste arbetsolyckan en fallolycka, inom restaurang är det vanligast att man bränner sig på något i ett kök. Eftersom många av de sysselsatta är unga har de bättre läkförmåga, vilket minskar risken för allvarliga skador vid arbetsolyckor.

Rapporten Arbetsolyckor och sjukfrånvaro inom handel och restaurang bygger på statistik från AFA Försäkrings skadedatabas. I rapporten definieras yrkesgrupperna försäljare inom handel, m.m. som "handel" och restaurang- och storköksarbete som "restaurang". Ett arbetsolycksfall räknas som allvarligt när det leder till sjukfrånvaro i mer än 30 dagar eller motsvarande läkningstid och/eller till månadsersättning.

– I år redovisar vi statistik från 2015. Antalet allvarliga arbetsolyckor per 1 000 sysselsatta är inom handel 1,9 och inom restaurang 3,3. Att jämföra med övriga arbets­marknaden där genomsnittet är 2,5, sa Anna Weigelt.

Hot, våld och rån-olyckor och brännskador

Näst efter fallolyckor är en hot, våld och rån-olycka den vanligaste arbetsolyckan inom handeln för både kvinnor och män.

– Tidigare var hot, våld och rån-olyckor vanligast. Sedan 2010 har andelen minskat, vilket sannolikt beror på att kontanthanteringen i samhället har minskat. I genomsnitt för hela arbets­marknaden ligger antalet hot, våld och- rån-olyckor ganska konstant, så de har helt enkelt flyttat från handeln till andra yrkeskategorier, sa Anna Weigelt.

– Hot, våld och rån är däremot den vanligaste allvarliga arbetsolyckan, framför allt för kvinnor.

I restaurangbranschen är den vanligaste arbetsolyckan en olycka i kategorin hetta, eld, explosion, svets, el eller kyla.

– Det handlar om att man i ett restaurangkök ofta bränner sig på olika saker. Man kan till exempel få stänk av varm olja på händer och armar, sa Anna Weigelt.

Psykisk ohälsa och fysiska belastningsskador

På senare år har antalet långa sjukskrivningar ökat på arbets­marknaden i stort.

– Även inom handel och restaurang ser vi en ökning. Inom båda branscherna har kvinnor fler långa sjukfall än män. Det beror på att både handel och restaurang sysselsätter fler kvinnor än män, sa Therese Ljung, analytiker/statistiker på AFA För­säkring.

– Men inom både handel och restaurang är antalet långa sjukfall lägre per 1 000 sysselsatta än genomsnittet för övriga arbets­marknaden. Det beror på att de båda branscherna sysselsätter många unga.

Bland anställda inom handeln är en psykisk diagnos vanligast vid längre sjukskrivningar, det gäller både kvinnor och män. I restaurangbranschen leder den fysiska belastningen oftare till långa sjukskrivningar.

– Inom restaurang är muskuloskeletala sjukdomar fortfarande den vanligaste orsaken till långa sjukfall. Men de senaste åren har andelen muskuloskeletala diagnoser minskat, samtidigt som de psykiska diagnoserna har ökat i antal, sa Therese Ljung.


Text: Adam Fredholm

Staplar i ett diagram.

Analys och statistik

Genom att ta fram och analysera statistik ur vår skadedatabas får vi värdefull kunskap om skador och sjukdomar i arbetslivet i både privat och offentlig sektor.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.