Kvinna med gipsad arm

Foto: Mostphotos

11juni

Ny rapport: arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro – 2020

SeminariumDigitalt
Genomfördes 11 juni 2020

För sjätte året i rad ligger antalet allvarliga arbetsolyckor på 2,5 olyckor per 1 000 sysselsatta. De långa sjukskrivningarna minskar i antal i både offentlig och privat sektor men blir något längre. Det visar Afa Försäkrings årliga rapport om arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro som presenterades vid ett digitalt seminarium den 11 juni.

– Vi redovisar statistik över anställda som har kollektiv­avtal och därmed omfattas av våra för­säkring­ar. När det gäller arbetsskador innebär det både arbetare och tjänstemän inom Svenskt Näringsliv/LO och alla anställda i Kommuner och regioner. Vi administrerar även en arbetsskade­försäkring för anställda i staten, vilket betyder att denna grupp ingår i statistiken över arbetsskador, sa Anna Weigelt, chef för Afa Försäkrings analysavdelning.

– Statistiken över sjukfrånvaro gäller de som omfattas av vår sjukförsäkring, det vill säga arbetare i den privata sektorn och samtliga yrkesgrupper i Kommuner och regioner. Det gör att vi saknar uppgifter om sjukfrånvaro för privatanställda tjänstemän och för statligt anställda.

Händelser som klassas som arbetsskador är arbetsolycksfall, arbetssjukdomar och färdolycksfall. Ett arbetsolycksfall räknas som allvarligt när det leder till sjukfrånvaro i mer än 30 dagar och/eller till medicinsk invaliditet. En arbetssjukdom är en sjukdom som beror på att man utsatts för skadlig inverkan i arbetet. För att prövas av Afa För­säkring ska den vara godkänd av Försäkrings­kassan eller finnas med i den internationella arbetsorganisationen ILO:s förteckning över arbetssjukdomar.

– Eftersom man kan anmäla skador och sjukfall till Afa För­säkring i efterhand publicerar vi statistik med viss fördröjning. Årets utgåva av rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro sträcker sig fram till och med 2018, sa Anna Weigelt.

Kvinnor mer utsatta för färdolyckor

Ett färdolycksfall inträffar under resan till eller från arbetet. 2018 inträffade 7 934 olycksfall av denna typ.

– För kvinnor som råkar ut för ett färdolycksfall är den vanligaste orsaken att man ramlar utomhus. För män är det vanligast att råka ut för en cykelolycka, sa Elin Henriksson, analytiker och statistiker på Afa För­säkring.

– Kvinnor står för 68 procent av alla godkända färdolycksfall. I och med att olycksfall där ett trafikförsäkringspliktigt fordon är inblandat regleras av trafikförsäkringen kan vi därför anta att män oftare kör bil till arbetet. Det innebär då att kvinnor i större utsträckning tar sig till arbetet genom att promenera, cykla eller åka kollektivt.

Antalet allvarliga arbetsolyckor fortsatt stabilt

En arbetsolycka är en olycka som sker under arbets­tid. 2018 inträffade 11 373 allvarliga arbetsolyckor. 64 procent av olyckorna drabbade män och 36 procent drabbade kvinnor.

– De senaste sex åren har risken att råka ut för en allvarlig arbetsolycka legat på 2,5 per 1 000 sysselsatta. För kvinnor är risken högre i Kommuner och regioner och för män är den högre inom privat sektor. Risken är för båda könen högst i åldersgruppen 56–64 år, sa Elin Henriksson.

Män råkade ut för flest allvarliga arbetsolyckor i yrkesgrupperna metall- och övrigt industriellt arbete och betong-, bygg- och anläggningsarbete. För kvinnor inträffade denna typ av olyckor oftast i yrkesgruppen undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, m.fl.

– Den vanligaste orsaken till ett allvarligt olycksfall är att man ramlar utomhus. Näst vanligast är olyckskategorin lasta, lossa, bära eller flytta. Andra vanliga orsaker är hot och våld, som främst förekommer inom vården och i handeln, och olyckor med maskiner och verktyg, som är vanliga i byggbranschen.

Den långvariga sjukfrånvaron minskar

Sjukfrånvaro räknas som långvarig om den varar längre än 90 dagar eller leder till månadsersättning. 2018 var 56 140 sjukfall långvariga.

– Senare års minskning av långvariga sjukfall fortsatte 2018, med undantag av åldersgruppen 16–25 år, där vi kan se en liten ökning. Ålder är en viktig faktor när det gäller sjukfrånvaro, ju äldre man blir desto högre är risken att bli långvarigt sjuk. 16–25-åringarna är fortfarande den grupp som har minst långvarig sjukfrånvaro. Totalt sett kan vi se att sjukfallen 2018 blev något längre, sa Andreas Ek, analytiker och statistiker på Afa För­säkring.

– Över lag har kvinnor högre risk för långvarig sjukfrånvaro än män. I Kommuner och regioner är risken för både kvinnor och män hög i yrkesgruppen undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, m.fl. När det gäller arbetare inom Svenskt Näringsliv/LO är risken för långvarig sjukfrånvaro för kvinnor hög i yrkesgruppen yrkesförare. För män är risken hög i gruppen städare och fönsterputsare.

Psykiska och muskuloskeletala diagnoser

De vanligaste orsakerna till längre sjukfrånvaro är psykiska sjukdomar och muskuloskeletala sjukdomar.

– I Kommuner och regioner är psykiska diagnoser den vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro. Näst vanligast är muskuloskeletala diagnoser. Bland arbetare inom Svenskt Näringsliv/LO dominerar samma diagnoser, men i omvänd ordning. Generellt sett ökar muskuloskeletala diagnoser med åldern, medan psykiska diagnoser är vanligare mitt i livet, sa Andreas Ek.


Text och foto: Adam Fredholm

Mer information

Se presentation av rapporten i SVT Forum.

Fötter som sticker ut under ett täcke.

Om du blir sjuk

Sjukförsäkringen kompletterar ersättning som du får från Försäkrings­kassan.

Person med gipsad arm.

För­säkring vid arbetsskada

Har du skadat dig i samband med ditt jobb? Då kan du ha rätt till extra ersättning från din för­säkring i kollektiv­avtalet.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.