30maj

Ny rapport visar att ökningen av långa sjukfall avtar

SeminariumFysiskt
Genomfördes 30 maj 2017

Antalet allvarliga arbetsolyckor ligger sedan tre år tillbaka på 2,5 olyckor per 1 000 sysselsatta. Ökningen av långa sjukskrivningar har i den offentliga sektorn börjat avta och i den privata sektorn vänt till en minskning. Det visar AFA Försäkrings årliga rapport om arbetsskador och sjukfrånvaro som presenterades den 30 maj.

– Från 2009 till för några år sedan ökade antalet arbetsskador kraftigt. Det kan förklaras med att sysselsättningen ökade, att villkoren i vår Trygghets­försäkring vid arbetsskada ändrades och att vi införde möjlighet att anmäla skador via vår webbplats, sa Anna Weigelt, chef för analysavdelningen på AFA För­säkring.

– Under de senaste åren har ökningen avtagit, vilket kan bero på att effekten av vår webbanmälan och de nya villkoren har nått sin kulmen. De allvarliga arbetsskadorna ligger ganska stabilt runt 11 000 skador per år, medan de mindre allvarliga fortsätter att öka.

Den årliga Arbetsskade- och sjukfallsrapporten bygger på statistik från AFA Försäkrings skadedatabas. Händelser som klassas som arbetsskador är arbetsolycksfall, arbetssjukdomar och färdolycksfall. Ett arbetsolycksfall räknas som allvarligt när det leder till sjukfrånvaro i mer än 30 dagar och/eller till månadsersättning.

– I år presenterar vi statistik från 2015. Något vi ser tydligt är att män skadar sig oftare än kvinnor.

Arbetsskador vanligast inom industrin och vård och omsorg

De yrken där anställda oftast råkar ut för arbetsskador finns inom byggbranschen och industrin. Det gör att de allvarliga olycksfallen är flest i den privata sektorn.

– I de här yrkena jobbar mest män. De yrkesgrupper med högst antal olycksfall per 1 000 sysselsatta män är metallarbete, betong-, bygg- och anläggningsarbete och övrigt industriellt arbete, sa Anna Weigelt.

Inom kommuner och landsting är 80 procent av de anställda kvinnor. Här sker det flest allvarliga olycksfall inom vård, omsorg och skola.

– Den yrkesgrupp med flest olycksfall för kvinnor är undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter. Var bör man då sätta in förebyggande insatser? Ja, antingen inom yrken där antalet olyckor är stort, eller i yrken där risken att råka ut för en olycka är hög, sa Anna Weigelt

Fallolyckor vanligaste orsaken till olycksfall i arbetet

Den åldersgrupp som oftast råkar ut för allvarliga olyckor i arbetet är 56–64-åringar. Det gäller både kvinnor och män. Däremot skiljer sig typen av skador åt mellan könen.

– Kvinnor skadar oftast armarna vid allvarliga olycksfall. De ramlar och bryter en arm. Män råkar oftast ut för fingerskador. De arbetar inom industrin och i hantverksyrken och klämmer fingrarna eller skär sig, sa Anna Weigelt.

– Den vanligaste orsaken till olycksfall i arbetet totalt sett är fallolyckor. För män i åldern 16–25 år det vanligast att skära sig på en kniv. Kvinnor i samma ålder utsätts oftast för rån, eftersom många av dem arbetar inom handeln och restaurangbranschen.

Vibrations- och bullerskador fortsatt vanligaste arbetssjukdomarna

En arbetssjukdom är en sjukdom som orsakats av något man utsatts för på arbetet. För att en arbetssjukdom ska kunna prövas av AFA För­säkring krävs att den sjuke haft besvär i minst 180 dagar och att sjukdomen är godkänd av Försäkrings­kassan eller finns med i den internationella arbetsorganisationen ILO:s lista över arbetssjukdomar.

– Till exempel kan tungt arbete eller ensidiga arbetsställningar orsaka rygg- eller ledbesvär. Ensidigt arbete kan orsaka muskel- och senskador. De vanligaste godkända arbetssjukdomarna, det vill säga sjukdomar som vi betalar ut ersättning för, är vibrations- och bullerskador, sa Anna Weigelt.

– Det är främst män som utsätts för vibrations- och bullerskador i arbetet. Bland kvinnor är de vanligaste arbetssjukdomarna sjukdomar i skelett och rörelseorgan, psykiska sjukdomar och hudsjukdomar. Vi ser en viss ökning av psykiska arbetssjukdomar för båda könen, sa Anna Weigelt.

Ökningen av lång sjukfrånvaro avtar

Sjukfrånvaro räknas som långvarig om den varar mer än 90 dagar eller leder till månadsersättning.

– Två glädjande nyheter är att vi ser en minskning av långa sjukfall i den privata sektorn och att ökningen inom kommuner och landsting har avtagit, sa Michel Normark, chef för avdelningen Partsrelationer och Försäkrings­villkor på AFA För­säkring.

Två bekanta mönster när det gäller långa sjukfall visar sig också i årets Arbetsskade- och sjukfrånvarorapport. Kvinnor har generellt fler långa sjukskrivningar än män och äldre är oftare långvarigt sjuka än de yngre.

– Tittar vi på den privata sektorn och på både kvinnor och män ser vi flest nya längre sjukfall inom yrkesgrupperna metallarbete, försäljare inom handeln och övrigt industriellt arbete. I kommuner och landsting är de nya sjukfallen flest inom grupperna undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter, sa Michel Normark.

– I den privata sektorn dominerar diagnoser för muskuloskeletala sjukdomar, följt av psykiska sjukdomar. Inom kommuner och landsting är de psykiska diagnoserna vanligast, följt av muskuloskeletala. Antalet långa sjukfall med psykiska diagnoser ökar, oavsett kön och ålder, inom båda sektorerna. I den privata sektorn ser vi en viss minskning för män i åldern 46–55 år.

Text och foto: Adam Fredholm 

Person med gipsad arm.

För­säkring vid arbetsskada

Har du skadat dig i samband med ditt jobb? Då kan du ha rätt till extra ersättning från din för­säkring i kollektiv­avtalet.

Fötter som sticker ut under ett täcke.

Om du blir sjuk

Sjukförsäkringen kompletterar ersättning som du får från Försäkrings­kassan.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.