16mars

Byggbranschen drabbas mest av arbetsolyckor

SeminariumFysiskt
Genomfördes 16 mars 2017

Unga i byggbranschen löper störst risk att skada sig, äldre i branschen löper störst risk att skada sig allvarligt. Det framkom när Anna Weigelt och Mats Åhlgren presenterade en ny statistik­rapport och Magnus Stenberg presenterade en ny forskningsrapport vid ett seminarium på Afa För­säkring.

– Vi har valt att definiera byggbranschen som fem yrken; betong-, bygg- och anläggningsarbetare, byggnadsmålare, byggnadssnickare, elektriker och isolerings- och VVS-montörer, sa Anna Weigelt, chef för analysenheten på Afa För­säkring.

– Ofta får vi frågan om vi kan se entreprenörskedjor inom branschen i vår skadedatabas. Det kan vi tyvärr inte göra. Vi kan inte heller använda rapporteringssystemet IA för att få mer detaljerade upplysningar om olyckor och arbetsplatser, eftersom företagen som rapporterar via IA själva äger den informationen.

Snickare drabbas oftast, elektriker minst ofta

Byggbranschen är den mest skadedrabbade yrkessektorn, enligt Afa Försäkrings statistik. Händelser som klassas som arbetsskador är arbetsolycksfall, arbetssjukdomar och färdolycksfall. För att ett arbetsolycksfall ska räknas som allvarligt krävs att det lett till sjukfrånvaro mer än 30 dagar eller till månadsersättning.

– Vi kan se att arbetsolyckorna i byggbranschen ökar, främst bland betong- och anläggningsarbetare, därefter bland snickare och elektriker. Det kan bero på att sysselsättningen har ökat. Det har också blivit enklare att anmäla skador via vår kundwebb, vilket får oss att tro att vi numera får in anmälningar för de flesta skadorna och att mörkertalet därför har minskat, sa Mats Åhlgren, statistiker på Afa För­säkring.

– Om vi tittar på samtliga arbetsolycksfall i byggbranschen 2015 ligger snickare högst, med 38,6 fall per 1 000 sysselsatta. Lägst ligger elektriker, med 19,2 fall. Snickare och elektriker ligger högst och lägst också när det gäller de allvarliga arbetsolycksfallen i branschen, med 13 respektive 3,6 fall per 1 000 sysselsatta.

Fall, maskiner och verktyg och skärskador

Den vanligaste orsaken till arbetsolyckor i byggbranschen är att man faller eller ramlar. Näst vanligast är olyckor med maskiner och verktyg, därefter skärskador av olika slag. Målare löper störst risk att falla eller ramla, snickare att skada sig på maskiner och verktyg. Isolerings- och VVS-montörer löper störst risk att skära sig.

– Tittar vi på åldersfördelningen ser vi att unga, 16–25 år, skär sig nästan dubbelt så ofta som äldre och skadar sig betydligt oftare på maskiner och verktyg. Äldre, i åldern 56–64 år, har däremot en ökad risk att falla. Per 1 000 sysselsatta har 16–25-åringar störst risk att skada sig i arbetet, äldre har störst risk att skada sig allvarligt, sa Mats Åhlgren.

En arbetssjukdom är en sjukdom som orsakats av något man utsatts för på arbetet. För att en arbetssjukdom ska kunna prövas av Afa För­säkring krävs att den sjuke haft besvär i minst 180 dagar och att sjukdomen är godkänd av Försäkrings­kassan eller finns med i den internationella arbetsorganisationen ILO:s lista över arbetssjukdomar.

– Yrkesgrupperna i byggbranschen utgör cirka 5 procent av de sysselsatta på arbets­marknaden. Samtidigt står de för 30 procent av de godkända arbetssjukdomarna, sa Mats Åhlgren.

Ökad kunskap kan minska antalet olyckor

Magnus Stenberg, universitetsadjunkt och forskare vid Luleå tekniska universitet, presenterade resultaten från det av Afa För­säkring finansierade forskningsprojektet Bortom noll – en hälsofrämjande byggbransch.

– Vi har haft en nollvision för olyckor i byggbranschen ganska länge och tror att det är möjligt att till och med göra branschen hälsofrämjande. Initiativet till projektet kom från branschens parter. Syftet har varit att ta fram ett underlag för att förstå bakgrunden till de olyckor som sker, sa han.

– Själva undersökningen bestod av enkätstudier för olycksdrabbade och för en referensgrupp med personer som inte råkat ut för olyckor. Vi kan konstatera att 98,7 procent av de skadade är män och att 56 procent av skadorna sker under vinterhalvåret. 97 procent av olyckorna sker under ordinarie arbets­tid och 58 procent av dem under arbetsdagens fyra första timmar, då det är väldigt mycket aktivitet på en byggarbetsplats.

Ålder, stress och säkerhetskultur påverkar risken

I allmänhet trivdes de svarande i enkätstudien bra på sin arbetsplats. Av de olycksdrabbade upplevde fler än hälften ibland olustkänslor inför arbetet på grund av bristande planering och tidspress.

– Det finns en tydlig koppling mellan stress och allvarliga olyckor i byggbranschen. Precis som Afa Försäkrings statistik visar har vi sett att risken för att drabbas av en allvarlig olycka ökar med åldern. När det gäller säkerhetskulturen är den generellt sett lite bättre bland dem som inte råkat ut för olyckor, sa Magnus Stenberg.

– När kritiska faktorer som ålder, stress och säkerhetskultur samverkar ökar riskerna dramatiskt för allvarliga olyckor. Det vi ser att man främst behöver göra för att komma till rätta med olyckorna är att prioritera säkerhetsarbetet, ha god planering, genomföra riktade utbildningsinsatser och se till att ha en genomtänkt arbetsorganisation och bemanning.


Text och foto: Adam Fredholm 

Staplar i ett diagram.

Analys och statistik

Genom att ta fram och analysera statistik ur vår skadedatabas får vi värdefull kunskap om skador och sjukdomar i arbetslivet i både privat och offentlig sektor.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.