Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Investeringsbesluts konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Vi beskriver hur vi arbetar med identifiering och prioritering av huvudsakliga negativa konsekvenser och indikatorer för hållbar utveckling.

Afa Försäkring träffas genom omvandlingen till tjänstepensionsbolag av Disclosureförordningen, (EU) 2019/2088. Disclosureförordningen är en del av EU:s handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt och syftar bland annat till att säkerställa transparens och öppenhet i hållbarhetsrelaterade frågor. Hållbarhetsfaktorer definieras i Disclosureförordningen som miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor.

Afa Försäkring har tagit fram följande dokument för att beskriva hur vi arbetar med identifiering och prioritering av huvudsakliga negativa konsekvenser och indikatorer för hållbar utveckling:

Redogörelse för huvudsakliga negativa konsekvenser och indikatorer för hållbar utveckling (PDF)

Due diligence-rutiner avseende investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PDF)

Fördjupad hållbarhetsinformation – Afa Försäkring