Ansvarsfulla investeringar

Hela vår verksamhet vilar på en framgångsrik förvaltning. Vårt uppdrag är att förvalta kapitalet så att vi tryggar framtida försäkringsersättningar, samtidigt som vi bidrar till en långsiktigt låg och stabil nivå på våra försäkringspremier.

Kapitalet investeras i räntebärande värdepapper, noterade aktier, fastigheter och alternativa investeringar. Förvaltningen sker med utgångspunkt från försäkringsrörelsens åtaganden och kassaflöden.

Låg och konkurrenskraftig kostnadsnivå

Vårt mål är att genom aktiv förvaltning maximera den långsiktiga avkastningen, utifrån de ramar och den risknivå som styrelsen valt. Kapitalförvaltningen ska ske till en låg och konkurrenskraftig kostnadsnivå. Vi ska samtidigt uppfattas som en långsiktig, seriös och ansvarsfull kapitalförvaltare av såväl marknaden som av våra ägare, uppdragsgivare, kunder och andra intressenter.

Vårt hållbarhetsarbete styrs av de placeringsriktlinjer som respektive försäkringsbolags styrelse beslutat om, av en ägarpolicy som reglerar hur vi utövar vårt inflytande i olika bolag och av våra riktlinjer för ansvarsfulla investeringar.

Proaktiv syn på hållbarhet ger god värdetillväxt

Vi fokuserar alltid på vad som är långsiktigt hållbart för såväl AFA Försäkring som för de företag som blir föremål för våra investeringar. Vi anser att företag som på ett proaktivt sätt beaktar hållbarhetsaspekter i sin verksamhet har bäst förutsättningar för en långsiktigt god värdetillväxt.

Internationella normer och konventioner är vägledande

Grundregeln är att de företag vi investerar i förväntas följa internationella normer och konventioner rörande områden som arbetsrätt, kontroversiella vapen, korruption, miljö och mänskliga rättigheter. FN:s Global Compact, den internationella arbetsorganisationens (ILO) grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet och OECD:s riktlinjer för multinationella företag är vägledande för vad vi betraktar som ansvarsfulla investeringar.

Vi avstår helt från att investera i bolag som är verksamma inom områden som inte är i linje med vår värdegrund, exempelvis pornografi och tobaksproduktion.

Vi har också särskilda regler för investeringar i bolag som är involverade i förbränningskol och oljesand och avstår från att placera i aktier och räntebärande investeringar som är emitterade av renodlade kol- eller kolkraftbolag.

AFA Försäkring har signerat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN PRI).

Vi använder screening som verktyg

Screening används som verktyg för att följa upp våra direkta investeringar i noterade aktier och räntebärande värdepapper. Investeringar i externt förvaltade aktie- och räntefonder samt alternativa investeringar föregås av ingående prövningar av hur fondförvaltarna arbetar med hållbarhetsfrågor – detta följs också löpande under investeringstiden.

Läs mer om våra investeringar i fastigheter