Två män inspekterar rullband med flaskor i fabrik

Foto: Johnér

Statistik om arbetsolyckor och sjukfrånvaro för livs­medels­arbetare

StatistikPublicerad 26 september 2023

Den som arbetar med livsmedelsarbete har högre risk för både allvarliga arbetsolycksfall och långvarig sjukfrånvaro än genomsnittet för samtliga yrkesgrupper. Det gäller både kvinnor och män. Det visar en ny statistik­rapport från oss på Afa För­säkring.

Rapporten "Matnyttig statistik - Allvarliga arbetsolycksfall och långvarig sjukfrånvaro inom livsmedelsarbete" bygger på fall som inträffat under perioden 2017-2021.

Snabba fakta från rapporten:

 • Vanligaste orsaken till ett olycksfall var en maskinolycka.

 • Vanligaste orsaken till sjukfrånvaro var en muskuloskeletal sjukdom.

 • Maskinoperatörer hade flest allvarliga arbetsolycksfall.

 • Slaktare och styckare hade högst risk för en allvarlig arbetsolycka.

 • För bagare och konditorer var psykiska diagnoser valigaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro.

 • Män var mer drabbade av allvarliga arbetsolycksfall än kvinnor.

 • Kvinnor var mer drabbade av långvarig sjukfrånvaro än män.

Livs­medels­arbetare har störst risk för arbetsolycksfall

Diagrammet visar antalet allvarliga arbetsolycksfall per 1 000 sysselsatta. Risken redovisas för män och kvinnor anställda inom yrkesgruppen livs­medels­arbetare. Som jämförelse visas även motsvarande mått för samtliga yrkesgrupper. Männens risk har de senaste åren legat på en stabil nivå och uppgick 2021 till 10,4 allvarliga arbetsolyckor per 1 000 sysselsatta. Kvinnors risk varierar mer mellan åren, och uppgick 2021 till 9,0. Ökningen under 2021 beror främst på färre sysselsatta.

Diagram som visar hur mycket större risk livsmedelsarbetare har att drabbas av allvarliga olycksfall jämfört med andra yrkesgrupper.

Antal allvarliga olycksfall per 1 000 sysselsatta livs­medels­arbetare 2017–2021, kvinnor och män.

Definition av livs­medels­arbetare

Yrkesgruppen Livs­medels­arbetare består av yrkena bagare och konditorer, slaktare och styckare
med flera, övriga livsmedelsförädlare (exempelvis glass-, ost-, marmeladtillverkare) och maskinoperatörer. Maskinoperatörer är en hopslagning av maskinoperatörer inom kvarn-, bageri-, konfektyr, kött-, fisk-, mejeriindustri.

2021 arbetade nära 22 000 personer som livs­medels­arbetare, vilket är en halv procent av den totala arbetskraften. Av dessa var 33 procent kvinnor och 67 procent män.

Vanliga orsaker till arbetsolycksfall för livs­medels­arbetare

Ungefär var fjärde arbetsolycka för både kvinnor och män beror på att man skadar sig vid maskiner för bearbetning och framställning. Det kan till exempel handla om att man råkar skära sig på sågklingan på en kapmaskin, att man skadar sig på en rörlig del på en packningsmaskin eller att man klämmer sig på ett rullband i produktionslinjen.

Den näst vanligaste orsaken till ett allvarligt olycksfall för männen är att skära sig på en kniv. Detta är vanligast i yrkesundergruppen slaktare och styckare, med flera, och sker främst när man skär ut köttdetaljer.

Den näst vanligaste orsaken till ett allvarligt arbetsolycksfall för kvinnor är att ramla inne. Detta sker oftast i produktionslinjen eller på väg till och från frysar och drabbar främst gruppen maskinoperatörer.

Lista med vanliga orsaker till arbetsolycksfall. Listan är sorterad med det vanligaste överst:

 • Maskiner för bearbetning och framställning

 • Skuren av kniv

 • Ramla inne

 • Lasta, lossa, bära eller flytta

 • Något ramlar, tippar, välter eller rasar

 • Olycka med arbetsvagn, pallyftare eller skottkärra

 • Fall i trappa

 • Slå i kroppsdel

 • Klämskador, övriga

 • Hetta, eld, explosion, svets, el eller kyla

 • Använda verktyg eller maskin (handhållen)

 • Fall från höjd

 • Ramla ute

Vanligt med långvarig sjukfrånvaro bland livs­medels­arbetare

Anställda inom yrkesgruppen livs­medels­arbetare har en betydligt högre risk att drabbas av långvarig sjukfrånvaro än genomsnittet för samtliga yrkesgrupper. Det gäller både kvinnor och män.

Kvinnor som arbetar som livs­medels­arbetare har högre risk för långvarig sjukfrånvaro än genomsnittet för samtliga kvinnor.

Kvinnor har ungefär dubbelt så hög risk för långvarig sjukfrånvaro som män i yrkesgruppen livs­medels­arbetare.

De vanligaste diagnoserna

Muskuloskeletala diagnoser, såsom ryggsjukdomar, sjukdomstillstånd i skulderled och knäartros, är den vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro för både män och kvinnor, förutom för bagare och konditorer. Där är psykiska diagnoser vanligast.

Näst vanligast bland samtliga livs­medels­arbetare är psykiska diagnoser, som förstämningssyndrom och reaktion på svår stress. Reaktion på svår stress, där bland annat utmattningssyndrom ingår, är den vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos för livs­medels­arbetare. Det gäller både kvinnor och män.

Cirkeldiagram som jämför långvarig sjukfrånvaro över kvinnor och män som jobbar som livsmedelsarbetare

De vanligaste diagnoserna vid långvarig sjukfrånvaro 2017–2021. Livs­medels­arbetare, kvinnor och män.

Cirkeldiagrammen visar de vanligaste diagnoserna bland livs­medels­arbetare:

 • Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (kvinnor 36%, män 42%)

 • Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (kvinnor 29%, män 18%)

 • Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (kvinnor 7%, män 12%)

 • Tumörer (kvinnor 4%, män 5%)

 • Cirkulationsorganens sjukdomar (kvinnor 2%, män 6%)

 • Sjukdomar i nervsystemet (kvinnor 3%, män 4%)

 • Övriga diagnoser (kvinnor 18%, män 14%)

Press­meddelanden om rapporten

Livsmedelsarbetare har högre risk än genomsnittet för långvarig sjukfrånvaro

Ny statistik om livsmedelsarbetare och allvarliga arbetsolycksfall

Vill du veta mer om vår statistik?

Genom att ta fram och analysera statistik ur vår skadedatabas kan vi erbjuda värdefull kunskap om arbetsskador och sjukfrånvaro i arbetslivet. 

Collage av bilder för Statistikrapporter

Kontakta oss om statistik

analys@afaforsakring.se

Prenumerera på statistik­rapporter

Få statistik om arbetsskador och sjukfrånvaro direkt i din e-post samma dag som statistik­rapporterna släpps.

Din e-postadress lagras för att löpande kunna skicka information du har valt att prenumerera på. I samtliga utskick medföljer en länk där du kan avsluta din prenu­meration. Mer information om hur Afa För­säkring hanterar dina person­uppgifter och vilka rättigheter du har finns under Person­uppgifter.

Staplar i ett diagram.

Våra senaste statistik­rapporter

Vi publicerar kontinuerligt statistik­rapporter baserade på försäk­rings­ären­den från vår skadedatabas. Här hittar du våra senaste rapporter.

Grafisk illustration med pajdiagram, staplar, procenttecken och utvecklingskurva.

Ta ut egen statistik med vårt verktyg

Med vårt statistikverktyg kan du ta ut egen statistik. Det finns statistik om arbetsskador och sjukfrånvaro för olika yrkesgrupper.