Genomförda seminarier 2019

Dialog främjar återgång i arbete vid psykisk ohälsa

Att tidigt uppmärksamma varningssignaler på ohälsa bland medarbetare är av stor betydelse för att förhindra utveckling av sjukdom och sjukskrivning. Vid ett seminarium på AFA Försäkring den 5 december presenterade Therese Eskilsson, forskare vid Umeå universitet, hur en strukturerad dialog mellan arbetsgivare och medarbetare kan främja återgång i arbete vid psykisk ohälsa.

Läs mer

Ny rapport: 56+ i arbetslivet och presentation av forskning i ämnet

Personer över 56 år har högre risk att bli långvarigt sjuka eller råka ut för ett allvarligt olycksfall i arbetet. Det visar en ny rapport från AFA Försäkring som nyligen presenterades på ett seminarium, som också innehöll en presentation av Delegationen för senior arbetskraft och aktuell forskning på området.

Läs mer

Försäkringar i arbetslivet – del 1

Kollektivavtalade försäkringar är en av de vanligaste anställningsförmånerna. 9 av 10 anställda omfattas av minst en av de försäkringar AFA Försäkring administrerar, men många vet inte vilket försäkringsskydd de har. Vid ett seminarium den 12 november presenterades översiktligt de försäkringsskydd som gäller för anställda i olika sektorer.

Läs mer

Ny kunskapsöversikt om arbete efter hjärtinfarkt

Dödligheten vid hjärtinfarkt har minskat och fler som drabbas kan fortsätta att arbeta. För att den som fått hjärtinfarkt ska kunna arbeta igen behöver personens fysiska arbetskapacitet vägas mot kraven i arbetet och hänsyn tas till arbetsmiljön. Det visar den kunskapssammanställning som Per Gustavsson och Petter Ljungman nyligen presenterade vid ett seminarium på AFA Försäkring.

Läs mer

Ny rapport om kortvarig sjukfrånvaro hos privatanställda arbetare

I gruppen privatanställda arbetare har kvinnor högre risk för korta sjukfall än män. För kvinnor upp till 36 år har den kortvariga sjukfrånvaron ökat över tid och det beror främst på ökad psykisk ohälsa. Det visar AFA Försäkrings nya statistikrapport som presenterades den 8 oktober.

Läs mer

Ny rapport visar på bristande jämställdhet vid sjukskrivning

Kvinnor med en psykiatrisk diagnos sjukskrivs oftare än män med samma diagnos, trots att de bedöms ha samma arbetsförmåga. Det visar en rapport från Riksrevisionen som Pathric Hägglund nyligen presenterade på AFA Försäkring.

Läs mer

Strategier för att hantera arbete och privatliv med digital teknik

Bärbara datorer och smarta telefoner suddar ut gränsen mellan arbete och privatliv. Hur vi hanterar det beror ofta på hur tillgängliga vi förväntas vara för arbete på fritiden och för det privata på jobbet. Det visar resultat från ett forskningsprojekt som Calle Rosengren, Ann Bergman och Kristina Palm presenterade på AFA Försäkring.

Läs mer
Torbjörn Åkerstedt, professor i psykologi vid Karolinska Institutet i Stockholm, och Torbjörn Åkerstedt, professor i psykologi vid Karolinska Institutet i Stockholm.

Åldrandets och skiftarbetets påverkan på sömn och trötthet

Tvärtemot vad många kanske tror minskar tröttheten med åldern. Och nyckeln till hälsosammare skiftarbete verkar vara bra schemaläggning. Det visar resultaten från två forskningsprojekt som Torbjörn Åkerstedt och Göran Kecklund nyligen presenterade på AFA Försäkring.

Läs mer, se filmupptagning och presentationer.

Anna Weigelt och Andreas Ek, analyaschef respektive statistiker och analytiker på AFA Försäkring.

Långvariga sjukskrivningar minskar och blir kortare

För femte året i rad ligger antalet allvarliga arbetsolyckor på 2,5 olyckor per 1 000 sysselsatta. De långa sjukskrivningarna minskar inom både offentlig och privat sektor och blir dessutom kortare. Det visar AFA Försäkrings årliga rapport om arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro som presenterades den 11 juni.

Läs mer, se filmupptagningar och presentation

Bengt Järvholm, Maria Albin, Göran Kecklund, Lisbeth Slunga Järvholm och Eva Vingård.

Två nya kunskapsöversikter om arbetsrelaterad dödlighet

Hjärt-kärlsjukdom, cancer och lungsjukdomar är de vanligaste arbetsrelaterade dödsorsakerna. Det visar två nya kunskapssammanställningar från Arbetsmiljöverket som nyligen presenterades på AFA Försäkring.

Läs mer och ta del av presentationer och rapporter

Hälsofrämjande ledarskap i ett föränderligt arbetsliv

Hur skapar man förutsättningar för ett hållbart och hälsofrämjande ledarskap i ett föränderligt arbetsliv? Det var huvudfrågan vid ett halvdagsseminarium som AFA Försäkrings FoU-avdelning nyligen arrangerade.

Läs mer om seminariet och ta del av presentationer

Ersättning vid arbetsskada från Försäkringskassan och AFA Försäkring

Vilken ersättning kan man få om man råkar ut för en arbetsskada? Och var söker man den? Det var två av frågorna när Försäkringskassan och AFA Försäkring nyligen höll ett gemensamt seminarium och presenterade det kommande webbstödet Arbetsskadeguiden.

Läs mer om seminariet och ta del av presentationen

Ny rapport om sjukfrånvaro orsakad av sjukdomar i muskler och skelett

Kvinnor sjukskrivs oftare än män för sjukdomar i mjukvävnaderna. Män sjukskrivs oftare för ryggbesvär. Det visar AFA Försäkrings nya statistikrapport som presenterades den 24 april.

Läs mer, se presentationer, filmupptagning och intervju

Ny kunskapsöversikt om arbete med höjda armar och skulderbesvär

Det finns vissa belägg för att arbete med höjda armar orsakar besvär i skuldrorna. Starkare belägg finns för att arbete med armbågarna över axlarna orsakar skulderbesvär. Det visar den kunskapsöversikt om arbete över axelhöjd som nyligen presenterades på AFA Försäkring.

Läs om seminariet, se presentationer och filmupptagning

Delat ledarskap kan ge bättre arbetsmiljö – när det fungerar

Två chefer som delar ledarskap i skolan kan både minska bördan för rektorer och förskolechefer och ge bättre undervisning. Men det kräver prestigelöshet, förtroende och gemensamma värderingar. Det visar den forskning Marianne Döös nyligen presenterade på AFA Försäkring.

Läs mer om seminariet och se presentationen

Ny rapport om olyckor i människonära arbetssituationer

Olyckor i kontakt med andra människor utgör cirka tre procent av alla arbetsolyckor och drabbar kvinnor oftare än män. Olyckorna är vanligast inom skola, vård och omsorg. Det visar AFA Försäkrings nya statistikrapport som presenterades den 5 mars.

Läs mer, se filmad intervju och ladda ner rapporten

Positiv syn på åldrande bidrar till hållbart arbetsliv

Den arbetande befolkningen blir allt äldre och vi förväntas alla jobba längre. Ett hållbart arbetsliv kräver strategier för arbetsanpassning och en mer positiv attityd till åldrande. Det visar den forskning som Mikael Widell Blomé nyligen presenterade på AFA Försäkring.

Läs referat och se presentation, filmad intervju och filmupptagning.

Samlad kunskap om arbetsmiljöns betydelse för ohälsa

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har sammanställt kunskap om arbetsmiljöns betydelse för ohälsa. Vid ett seminarium på AFA Försäkring presenterade man sammanställningen och visade hur den kan användas för att identifiera områden där det behövs mer forskning.

Läs mer om seminariet