Genomförda seminarier 2017

 

Utvecklad Lean-modell med fokus på arbetsmiljö

2017-12-19
En metodik som tar hänsyn till arbetsmiljöfrågorna och kan bidra till att arbetsklimatet och anställdas välmående kommer i fokus vid förändringar på arbetsplatsen. Det var ämnet för ett seminarium om Lean-modellen som hölls på AFA Försäkring den 19 december.

Läs mer om seminariet här

Arbetsmiljö i handeln – heldagsseminarium

2017-12-07
Stress och variation i arbetet var två av punkterna när Handelsrådet och AFA Försäkring höll ett heldagsseminarium om arbetsmiljön i handeln. Under dagen diskuterades också forskningsläget och vilka problem och utmaningar som finns kring säkerheten inom branschen.

Läs mer om seminariet här

Psykiska diagnoser i kommuner och landsting

2017-12-06
Efter flera års ökning ser det nu ut som att antalet nya sjukfall inom avtalsområdet kommuner och landsting har börjat avta. Psykiska diagnoser fortsätter däremot att öka. Den 6 december presenterade AFA Försäkring sin nya statistikrapport, som även diskuterades av forskare inom området.

Läs mer om seminariet här

Rehabiliteringsstöd för arbetsgivare

2017-11-28
Som arbetsgivare kan du få ersättning när en anställd genomgår arbetsinriktad rehabilitering för fysiska eller psykiska besvär. Den 28 november anordnade AFA Försäkring ett seminarium för att informera om rehabiliteringsstödet.

Läs mer om seminariet här

 

FoU-dagen i Karlstad – en digital dag med människan i fokus

En utmaning för arbetsgivare är att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och vara medveten om de effekter som den kan ha på arbetstagarnas arbetsmiljö och hälsa. AFA Försäkring bjöd in till en FoU-dag i Karlstad med fokus på digitaliseringens påverkan på arbetsmiljön.

Läs mer om dagen

Sjukförsäkringens utveckling – en jämförelse mellan Försäkringskassan och AFA Försäkring

2017-11-08
9 av 10 anställda i Sverige har en kollektivavtalad försäkring som komplement till den lagstadgade socialförsäkringen. Den 8 november anordnade AFA Försäkring ett seminarium om utvecklingen av de olika sjukförsäkringarna. 

Läs ett referat från seminariet

 

Arbetsolyckor och sjukfrånvaro bland handels- och restauranganställda

2017-10-12
AFA Försäkring presenterade den nya rapporten Arbetsolyckor och sjukfrånvaro inom handel och restaurang, som beskriver de vanligaste orsakerna till arbetsolyckor och sjukfrånvaro inom handeln och restaurangbranschen.

Läs mer om seminariet här

Chefer som lyssnar på sig själva håller längre

2017-09-19
För att chefer ska orka och vilja fortsätta ha ledarroller måste organisationer arbeta mer med arbetsmiljöfrågor så att cheferna inte riskerar sin hälsa. Med självmedkänsla mildrar chefen sin egen stress och kommer snabbare tillbaka efter en ansträngande period. Det framkom när Christin Mellner presenterade sin forskning på ett seminarium på AFA Försäkring.

Läs mer om seminariet och se presentationen

Seminarium: Digitalisering av sjukvården påverkar arbetsmiljön

2017-09-09
Med så kallade e-hälsotjänster kan vårdpersonalen jobba effektivare och patienten se sin journal via internet. Men arbetsmiljö och patientsäkerhet påverkas när personalen känner sig kontrollerad då de ska skriva i journalen. Det berättade Gudbjörg Erlingsdóttir vid ett seminarium på AFA Försäkring.

Läs mer om seminariet och se en filmad intervju

Seminarium: Att visa sin dolda funktionsnedsättning eller inte

2017-08-25
En funktionsnedsättning som inte syns medför ofta ett dilemma. Ska man visa nedsättningen på arbetet och få stöd och hjälpmedel av arbetsgivaren, eller ska man dölja den för att inte betraktas som avvikande? Maria Norstedt presenterade sin forskning i ämnet på ett seminarium på AFA Försäkring.

Läs mer om seminariet och se en filmad intervju

Seminarium: Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa

2017-06-21
Kommissionen för jämlik hälsa har undersökt hur ojämlikheter i hälsa uppstår, studerat folkhälsopolitiken och kommer nu med förslag på hur ett långsiktigt arbete för en mer jämlik hälsa kan se ut. Det framkom när Olle Lundberg, kommissionens ordförande, presenterade slutbetänkandet vid ett seminarium på AFA Försäkring.

Läs mer om seminariet här

Seminarium: Samlad kunskap om arbete i varma arbetsmiljöer

2017-06-13
Senare års klimatförändringar har medfört att risken att drabbas av värmeskador numera är större vid arbete utomhus än i traditionellt varma arbetsmiljöer som på pappersbruk eller i keramik- och metallindustrin. Det framkom när två nya kunskapsöversikter om att arbeta i värme presenterades på AFA Försäkring den 13 juni.

Läs mer om seminariet och se filmade intervjuer

Seminarium: Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro

2017-05-30
Antalet allvarliga arbetsolyckor ligger sedan tre år tillbaka på 2,5 olyckor per 1 000 sysselsatta. Ökningen av långa sjukskrivningar har börjat avta. Det visar AFA Försäkrings årliga rapport om arbetsskador och sjukfrånvaro som presenterades den 30 maj.

Läs mer om seminariet och ladda ner rapporten här

Seminarium: Allt om städ – bättre arbetsmiljö och god lönsamhet inom städbranschen

2017-05-09
Städare löper större risk än andra yrkesgrupper att råka ut för arbetsolyckor eller att bli långvarigt sjukskrivna. De vanligaste orsakerna är fallolyckor eller ont i ryggen. Det framkom när en ny statistikrapport och flera forskningsprojekt presenterades på AFA Försäkrings seminarium om arbetsmiljön i städbranschen.

Läs mer om seminariet, se filmer och ladda ner presentationer

Seminarium: Arbetsplatsolyckor i byggbranschen

2017-03-16
Unga i byggbranschen löper störst risk att skada sig, äldre i branschen löper störst risk att skada sig allvarligt. Det framkom när Anna Weigelt och Mats Åhlgren presenterade en ny statistikrapport och Magnus Stenberg presenterade en ny forskningsrapport vid ett seminarium på AFA Försäkring.

Läs mer om seminariet, se filmer och ladda ner presentationer

Seminarium: Ny metodik för bedömning av organisatoriska risker

2017-02-23
Om vi kan synliggöra de tankebanor som ligger bakom organiserandet på en arbetsplats kan vi också se vilka risker de medför. Det var budskapet när forskaren Lisbeth Rydén presenterade sin metodik för bedömning av organisatoriska arbetsmiljörisker vid ett seminarium på AFA Försäkring. 

Läs mer om seminariet och ladda presentationen här.

Seminarium: Ersättning till efterlevande

2017-02-09
Vilket ekonomiskt skydd finns för anhöriga efter ett dödsfall? Vem får ersättning när jag dör? Det var ett par av de frågor Monica Zettervall, expert på Pensionsmyndigheten, Michel Normark, chef för partsrelationer och försäkringsvillkor, och Annika Thid, försäkringsspecialist, besvarade vid ett seminarium på AFA Försäkring.

Läs mer om seminariet och ladda ner presentation här. 

Seminarium: Arbetets betydelse för prostatacancer

2017-01-24
Arbetet påverkar uppkomsten av cancer i prostatan och störst är risken för skiftarbetare, piloter och i yrken med helkroppsvibrationer. Det visar en ny kunskapsöversikt om kopplingen mellan arbetsmiljö och prostatacancer som Anders Knutsson, professor i folkhälsovetenskap, presenterade vid ett seminarium på AFA Försäkring.

Läs mer om seminariet och se presentationer och länkar här